nc

שימוש לא מסחרי

מעניק הרישיון מרשה לאחרים להעתיק, להפיץולהעביר את היצירה. בתמורה, המשתמשים אינם רשאים להשתמש ביצירה למטרות מסחריות – אלא אם קיבלו את הסכמת נותן הרשיון.

סגירת החלון