nd

איסור יצירות נגזרות

מעניק הרישיון מאפשר לאחרים להעתיק, להפיץ ולהעביר רק העתקים זהים למקור של היצירה, שלא עברו כל שינוי — לא יצירות נגזרות המבוססות עליה.

סגירת החלון