Public Domain Mark

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Alla fält är valfria, men de kommer att bäddas in i HTML-koden som skapas för verket, som du markerar. Detta låter användare av verket hitta verket online och de får reda på var de kan få mer information. Information

Embedded Metadata

×

The information is embedded in a software readable format. This allows search engines to index additional information about the marked work.

More information on Creative Commons metadata is available if you want to find out more.

Inbäddad metadata

Informationen bäddas in i ett maskinläsbart format. Detta gör att sökmotorer kan indexera ytterligare information om det märkta verket.

Mer information om Creative Commons metadata finns tillgänglig om du vill veta mer.

Information om verket

Verkets namn

Detta är vanligen den titel upphovsmannen gett verket, eller om titel saknas det namn som den identifierande personen gett med verket.

Upphovsman

Upphovsmannens namn

Du bör namnge alla upphovsmän. Om de är okända så kan du ange upphovsmannen/männen som 'okänd'.
Upphovsmannens URL

Detta kan vara den URL där upphovsmannen publicerade verket online, eller den URL där verket publicerats av den person som identifierat verket.

Identifierande person eller organisation

Namn

Identifiera dig själv här
URL
Detta kan vara din hemsida eller informationssidan om dig på en annan webbsida, t.ex. Flickr Commons.