Προσδιορίστε ένα Έργο που είναι Κοινό Κτήμα

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Ο οργανισμός Creative Commons έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο. Ο οργανισμός CC συνιστά τη χρήση του υφιστάμενου εργαλείου για την αποποίηση δικαιωμάτων ή την αναγνώριση έργων Κοινού Κτήματος.

Επιλέξατε Πιστοποίηση Κοινού Κτήματος. Η Πιστοποίηση Κοινού Κτήματος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για να πιστοποιεί ένα έργο που είναι ήδη Κοινό Κτήματος. Ο οργανισμός Creative Commons δε σας συνιστά να χρησιμοποιήσετε την Πιστοποίηση Δημόσιου Τομέα για να θέσετε ένα έργο σας ως Κοινό Κτήμα ενώ σ'αυτό υπάρχουν ακόμη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να θέσετε ένα έργο ως Κοινό Κτήμα, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια CC0. Παρακαλώ σημειώστε ότι αν χρησιμοποιήσετε την Πιστοποίηση Κοινού Κτήματος για να θέσετε ένα έργο σ'αυτόν, η πράξη σας αυτή μπορεί να μην είναι έγκυρη εκτός δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.

Μόλις ολοκληρώσετε την συμπλήρωση στοιχείων, θα έχετε ακόμη την ευκαιρία να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πριν συμβεί η πιστοποίηση.

Σχετικά με το έργο που πιστοποιείτε

Τίτλος έργου
Συγγραφέας