HTML yeo e tla bonagatšago konope ya gago e ka tsela e latelago:

O ka fo kopiša mongwalo, wa o kgomaretša ditokumenteng tša gago tša wepe tšeo di nago le tshedimošo mabapi le mešomo ya gago. Tshedimošo e oketšegilego mabapi le go tsenya HTML ditokumenteng tša gago mo.

Tsenya aterese ya emeile gore o hwetše HTML ka emeile:

Tswalela lefesetere