Creative Commons License Deed

Հղում - համանման տարածում 3.0 Չտեղայնացված (CC BY-SA 3.0)

Պատասխանատվության սահմանափակումներ

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

You are free to:

 • Adapt — remix, transform, and build upon the material
 • for any purpose, even commercially.
 • The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

 • ՀղումYou must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

  Ի՞նչ է նշանակում «Սույն Ստեղծագործության հղում» ձևակերպումը
  Նախորդ կայք էջը պարունակում է լիցենզիային առնչվող մետատվյալներ, այդ թվում՝ տեղեկություն, թե ինչպես է ստեղծագործողը ցանկանում, որ իրեն հղում կատարեն վերաօգտագործման դեպքում։ Դուք կարող եք օգտագործել HTML-ը ստեղծագործությանը հղում կատարելու համար։ Դրանով Դուք ներառում եք մետատվյալները Ձեր կայք էջում այնպես, որ մյուսները հնարավորություն ունենան գտնելու նաև ստեղծագործության բնօրինակը։
 • Համանման տարածում — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

 • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

 • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
 • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.
 

The applicable mediation rules will be designated in the copyright notice published with the work, or if none then in the request for mediation. Unless otherwise designated in a copyright notice attached to the work, the UNCITRAL Arbitration Rules apply to any arbitration.

More info.

 

If supplied, you must provide the name of the creator and attribution parties, a copyright notice, a license notice, a disclaimer notice, and a link to the material. CC licenses prior to Version 4.0 also require you to provide the title of the material if supplied, and may have other slight differences.

More info.

 

In 4.0, you must indicate if you modified the material and retain an indication of previous modifications. In 3.0 and earlier license versions, the indication of changes is only required if you create a derivative.

Marking guide.

More info.

 

You may also use a license listed as compatible at https://creativecommons.org/compatiblelicenses

More info.

 

A commercial use is one primarily intended for commercial advantage or monetary compensation.

More info.

 

Merely changing the format never creates a derivative.

More info.

 

The license prohibits application of effective technological measures, defined with reference to Article 11 of the WIPO Copyright Treaty.

More info.

 

The rights of users under exceptions and limitations, such as fair use and fair dealing, are not affected by the CC licenses.

More info.

 

You may need to get additional permissions before using the material as you intend.

More info.