Creative Commons Cod Juridic

Atribuire 3.0 România

Organizaţia Creative Commons (denumită în continuare „Creative Commons”) nu este o firmă de avocatură şi nu acordă servicii de asistenţă juridică. Distribuirea acestei licenţe nu creează o relaţie de tip Avocat-Client. Creative Commons oferă această formă de licenţă, aşa cum este aceasta prezentată în cele ce urmează. Creative Commons nu îşi asumă răspunderea pentru daunele rezultate din conţinutul sau utilizarea acestei licenţe.

Licenţa

Opera (aşa cum este definită mai jos) este furnizată în condiţiile acestei Licenţe Publice Creative Commons (denumită în continuare „LPCC” sau „licenţă”). Opera este protejată de legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi de celelalte norme de drept aplicabile. Orice utilizare a Operei în afara celei autorizate prin această licenţă sau prin legislaţia în vigoare este interzisă.

Exercitarea oricăror drepturi prevăzute de prezenta licenţă asupra Operei presupune acceptarea licenţei. Conform termenilor şi obligaţiilor din prezenta licenţă, în măsura în care prezenta licenţă poate fi considerată un contract, Licenţiatorul propune Licenţiatului exercitarea drepturilor menţionate mai jos, iar Licenţiatul este de acord cu termenii şi condiţiile licenţei.

1. Definiţii

 1. "Opera" desemnează opera originală de creaţie intelectuală susceptibilă de protecţie prin dreptul de autor şi drepturile conexe, furnizată în condiţiile prezenţei licenţe. În cadrul acestei licenţe, prin Operă se înţelege şi o fonogramă (culegere de opere fixate pe fonogramă), o videogramă (culegere de opere fixate pe o videogramă), un program de radiodifuziune ori de televiziune, precum şi o bază de date în conformitate cu definiţiile din legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu condiţia ca o asemenea fonogramă, videogramă, program de radiodifuziune ori de televiziune sau bază de date să fie protejate de legea aplicabilă.
 2. "Adaptare" desemnează o Operă creată pe baza unei alte Opere sau pe baza unei Opere şi a unor alte Opere preexistente, aşa cum sunt traducerile, adaptările, operele derivate, aranjamentele muzicale sau alte alterări ale unor opere literare sau artistice sau ale unor fonograme sau comunicări publice, incluzând adaptările cinematografice sau orice alte adaptări prin care Opera poate fi modificată, transformată sau adaptată, incluzând, în orice formă, părţi uşor de recunoscut ale originalului. Fac excepţie Colecţiile, care nu vor fi considerate Adaptări potrivit scopului prezentei licenţe. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, atunci când Opera este o creaţie muzicală, interpretare muzicală sau fonogramă, sincronizarea acesteia în relaţie temporală cu o imagine aflată în mişcare ("sincronizare") va fi considerată Adaptare potrivit prezentei licenţe.
 3. "Colecţie" desemnează un cumul de Opere literare sau artistice, aşa cum sunt enciclopediile şi antologiile, precum şi orice alte Opere sau subiecte, altele decât Operele enumerate la articolul 1 litera (a). Acestea, prin selecţia şi aranjamentul conţinutului lor, constituie creaţii intelectuale în care o Operă este inclusă în integralitatea ei în noua Operă, alături de una sau mai multe contribuţii, fiecare reprezentând Opere separate şi independente, care împreună dobândesc o formă colectivă. În sensul acestui contract, o Operă care constituie o Colecţie nu va fi considerată Adaptare.
 4. "Autorul" desemnează, în cazul unei Opere literare sau artistice, persoana sau persoanele fizice care au creat Opera.
 5. "Titularul de drepturi conexe" desemnează persoana fizică sau juridică, titular de drepturi conexe dreptului de autor, care poate fi: (i) artisti interpret sau executant, în cazul execuţiei sau interpretării; (ii) producător de înregistrări sonore şi de înregistrări audiovizuale, în cazul unei fonograme sau respectiv videograme; sau (iii) organism de radiodifuziune şi televiziune, în cazul programelor de radiodifuziune şi televiziune. În cadrul acestei licenţe, prin titular de drepturi conexe se va înţelege şi fabricantul unei baze de date.
 6. "Licenţiatorul" desemnează persoana sau persoanele fizice şi/sau juridice care pun la dispoziţie Opera, în condiţiile prezentei licenţe.
 7. "Licenţiatul" desemnează persoana fizică şi/sau persoana juridică care acceptă prezenta licenţă şi exercită drepturile acordate, fără să fi încălcat în prealabil termenii licenţei, sau care a primit permisiunea expresă a Licenţiatorului de a exercita drepturile conferite prin prezenta licenţă, în pofida unei încălcări anterioare a prevederilor acesteia.
 8. "Comunicare publică" desemnează orice comunicare a unei Opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc accesibil publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuţie ori de prezentare directă a Operei, expunerea publică a Operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, proiecţia publică a Operelor cinematografice şi a altor Opere audiovizuale, inclusiv a Operelor de artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei Opere radiodifuzate.
  De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei Opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin Internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.
 9. "Distribuire" desemnează orice mod de transmitere a originalului sau a copiilor unei Opere sau Adaptări, precum şi oferirea publică a acestora.
 10. "Reproducere" desemnează realizarea, integrală sau parţială, a uneia ori a mai multor copii ale unei Opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei Opere, precum şi stocarea permanentă ori temporară a acesteia prin mijloace electronice.
 11. "Opţiunile licenţei" desemnează următoarele atribute importante ale licenţei, aşa cum au fost acestea selectate de către Licenţiator şi cum sunt indicate în titlul prezentei licenţe: Atribuire.

2. Limitele exercitării dreptului de autor. Nicio prevedere a acestei licenţe nu are scopul de a reduce, de a limita sau de a restrânge drepturile rezultate din aplicarea normelor legale cu privire la limitele exercitării dreptului de autor prevăzute de legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau de alte legi aplicabile.

3. Autorizare. În condiţiile definite prin prezenta licenţă şi pe întreaga durată de protecţie a Operei prevăzută de legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Licenţiatorul acordă Licenţiatului în mod neexclusiv, nelimitat teritorial şi cu titlu gratuit autorizarea de a exercita următoarele drepturi:

 1. dreptul de a reproduce Opera, de a o încorpora într-una sau mai multe Colecţii şi de a reproduce Opera aşa cum a fost aceasta încorporată într-o Colecţie;
 2. dreptul de a crea şi de a reproduce Adaptări;
 3. dreptul de a distribui şi comunica public Opera, inclusiv încorporată în Colecţii;
 4. dreptul de a distribui şi comunica public Adaptări;
 5. în cazul în care opera este o bază de date, dreptul de a extrage şi/sau a reutiliza părţi substanţiale din Operă;
 6. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, trebuie să notăm:

  1. Regim legal obligatoriu de gestiune colectivă. În cazul în care un tip de utilizare a Operei ar fi supus unui regim legal obligatoriu de gestiune colectivă (de ex. dreptul la remuneraţie compensatorie pentru copia privată), Licenţiatorul îşi rezervă dreptul exclusiv de a colecta remuneraţiile respective prin intermediul organismului de gestiune colectivă competent, atât în cazul utilizării comerciale, cât şi în cazul utilizării necomerciale a Operei;
  2. Regim legal facultativ de gestiune colectivă. În cazul în care un tip de utilizare a Operei ar fi supus unui regim legal facultativ de gestiune colectivă (de ex. dreptul de împrumut), Licenţiatorul renunţă la dreptul de a colecta aceste remuneraţii pentru orice exercitare de către Licenţiat a drepturilor obţinute prin prezenta licenţă;
  3. Gestiunea colectivă a drepturilor. Licenţiatorul renunţă, acolo unde legea permite, la dreptul de a colecta remuneraţiile (independent sau, când Licenţiatorul este un membru al unui organism de gestiune colectivă, prin acesta) pentru orice exercitare de către Licenţiat a drepturilor obţinute prin prezenta licenţă.

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate în cazul tuturor mediilor de stocare şi formatelor cunoscute. Drepturile menţionate mai sus includ şi dreptul de a face modificările tehnice corespunzătoare necesare exercitării acestora în cazul altor medii de stocare sau formate. Toate drepturile care nu sunt expres acordate de Licenţiator sau asupra cărora Licenţiatorul nu are dreptul de gestiune rămân rezervate, în special în cazurile de gestiune colectivă obligatorie aplicabile menţionate la articolul 4 litera (d). Daca Licenţiatorul este titularul drepturilor sui-generis asupra unei baze de date, în conformitate cu legea naţională care implementează Directiva Europeană privind Bazele de Date, Licenţiatorul va renunţa la aceste drepturi.

4. Restricţii. Licenţa, acordată în conformitate cu articolul 3, se încheie sub condiţia respectării următoarelor restricţii:

 1. Licenţiatul poate distribui sau comunica public Opera numai în condiţiile prezentei licenţe. Licenţiatul este obligat să includă o copie a licenţei sau adresa acesteia pe Internet (U.R.I. - Uniform Resource Identifier) împreună cu fiecare copie a Operei care este distribuită sau comunicată public. Licenţiatul nu are dreptul de a oferi sau impune nicio condiţie asupra Operei, care să modifice sau să restricţioneze prevederile acestei licenţe sau exercitarea drepturilor terţilor dobânditori, aşa cum sunt acestea prevăzute în prezenta licenţă. Licenţiatul nu are dreptul de a sublicenţia Opera. Licenţiatul este obligat să păstreze intacte toate notificările care se referă la prezenta licenţă şi la exonerarea de răspundere din fiecare copie a Operei pe care o distribuie sau comunică public. Licenţiatul nu are dreptul de a distribui sau de a comunica public Opera folosind măsuri tehnice de protecţie care restrâng posibilitatea terţilor dobânditori de a-şi exercita drepturile obţinute în condiţiile prezentei licenţe. Prezenta literă (a) se aplică Operei încorporate într-o Colecţie, dar nu se extinde în mod obligatoriu asupra celorlalte Opere conţinute în Colecţie. Dacă Licenţiatul creează o Colecţie, acesta este obligat, la notificarea oricărui Licenţiator, în măsura în care este posibil, să înlăture din Colecţie orice referinţă la respectivul Licenţiator, la Titularul de drepturi conexe sau la Autorul Operei, astfel cum se specifică la articolul 4 litera (b). Dacă Licenţiatul creează o Adaptare, acesta este obligat, la notificarea oricărui Licenţiator, în măsura în care este posibil, să înlăture din Adaptare orice referinţă la respectivul Licenţiator, la Titularul de drepturi conexe sau la Autorul Operei , astfel cum se specifică la articolul 3 litera (b).
 2. În cazul în care Licenţiatul distribuie sau comunică public Opera sau orice Adaptare sau Colecţie, Licenţiatul este obligat, cu excepţia cererilor făcute în baza articolului 4 litera (a), să păstreze intacte toate informaţiile sau notificările privind drepturile de autor sau conexe asupra Operei şi să furnizeze următoarele informaţii, în funcţie de mediul sau mijloacele utilizate: (i) numele Autorului şi/sau al Titularului de drepturi conexe (sau pseudonimul, după caz), dacă acesta a fost adus la cunoştinţă, şi/sau numele părţii desemnate de Autor, Titular de Drepturi Conexe şi/sau de Licenţiator pentru atribuirea Operei, în notificările Licenţiatorului privind drepturile de autor, condiţiile de utilizare sau alte menţiuni disponibile; (ii) titlul Operei, dacă este furnizat; (iii) în măsura în care este posibil şi dacă există, adresa pe Internet (U.R.I.) pe care Licenţiatorul o desemnează pentru a fi asociată cu Opera, cu excepţia cazului în care această adresă nu se referă la informaţiile privind paternitatea Operei şi condiţiile de utilizare a Operei; şi (iv) în conformitate cu articolul 3 litera (b), în cazul unei Adaptări, o menţiune care să identifice utilizarea Operei în Adaptare (de ex. „traducere în limba romană a Operei Autorului” sau „scenariu bazat pe Opera originală a Autorului”). Menţiunea cerută la prezenta literă (c) poate fi introdusă în orice modalitate adecvată; cu toate acestea, în cazul unei Adaptări sau Colecţii, dacă apar menţiuni similare pentru toţi Autorii care contribuie la Adaptare sau Colecţie, cel puţin o astfel de menţiune este necesar a fi introdusă alături de celelalte menţiuni şi în aceeaşi măsură ca pentru ceilalţi Autori. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, Licenţiatul poate folosi menţiunea cerută în această secţiune doar în scopul atribuirii în modalitatea prevăzută anterior, iar în scopul exercitării drepturilor în condiţiile prezentei licenţe, Licenţiatul nu are dreptul de a susţine sau a sugera, direct sau indirect, orice legătură, finanţare sau susţinere din partea Autorului, Titularului de Drepturi Conexe, Licenţiatorului şi/sau părţii desemnate de aceştia pentru atribuire, după caz, pentru Licenţiat sau utilizarea Operei de către Licenţiat, cu excepţia permisiunilor separate, exprese, acordate în scris şi anterior de către Autor, Titularul de drepturi conexe, Licenţiator şi/sau partea desemnată de aceştia pentru atribuire.
 3. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri: Restricţiile menţionate la litera (a) şi (b) nu se aplică acelor Opere care îndeplinesc doar criteriul dreptului sui generis asupra unei baze de date în conformitate cu legea română privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
 4. Drepturile morale rămân nemodificate, în măsura în care sunt recunoscute şi nu pot face obliectul unor renunţări în conformitate cu legea aplicabilă.

5. Garanţie şi exonerarea de răspundere

 1. Prin punerea Operei la dispoziţia publicului în conformitate cu dispoziţiile prezentei licenţe, Licenţiatorul declară de bună credinţă că, în conformitate cu ceea ce cunoaşte şi în limite rezonabile:

  1. Licenţiatorul a obţinut toate drepturile necesare asupra Operei pentru a putea autoriza exerciţiul drepturilor acordate prin prezenta licenţă şi a permite utilizarea netulburată şi exerciţiul licit al acestor drepturi, aceasta fără ca Licenţiatul să aibă o obligaţie de a plăti vreo remuneraţie, cu excepţia celor prevăzute de mecanismele de gestiune colectivă obligatorie descrise la articolul 3 litera (f);
  2. Opera nu dă naştere vreunei încălcări a drepturilor unor terţe persoane, în special drepturi de autor sau drepturi conexe, drepturi privind mărcile, drepturi privind informaţia, drepturi patrimoniale sau oricare alte drepturi, şi nici vreunei defăimări, violări a dreptului la viaţa privată sau vreunui alt fapt ilicit cu privire la oricare altă terţă parte.
 2. Cu excepţia cazurilor prevăzute expres în prezenta licenţă sau într-un alt acord scris, sau cerute de legea aplicabilă, Opera este pusă la dispoziţie fără vreo garanţie de orice fel, expresă sau tacită, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul Operei sau exactitatea acesteia.

6. Limitarea răspunderii. Cu excepţia răspunderii cerută de normele imperative ale legii aplicabile şi a reparării prejudiciilor impuse de răspunderea faţă de terţi generată de încălcarea garanţiilor prevăzute la articolul 5, Licenţiatorul nu va fi responsabil faţa de Licenţiat, în temeiul niciunei doctrine juridice, pentru orice prejudicii directe, indirecte, materiale sau morale care decurg din această licenţă sau din utilizarea Operei, chiar dacă Licenţiatorul a fost avertizat asupra posibilităţii producerii unor asemenea prejudicii.

7. Rezilierea licenţei

 1. Această licenţă este reziliată de plin drept, iar drepturile acordate prin intermediul său vor înceta în mod implicit în cazul în care Licenţiatul săvârşeşte orice fel de încălcare a condiţiilor licenţei. Licenţele prin care persoane fizice sau persoane juridice au dobândit de la Licenţiat Adaptări sau Colecţii, în condiţiile acestei licenţe, nu vor fi reziliate, atât timp cât respectivii dobânditori vor respecta condiţiile sub care le-au fost acordate drepturile respective. Articolele 1, 2, 5, 6, 7 şi 8 rămân aplicabile chiar după rezilierea prezentei licenţe.
 2. În limitele indicate mai sus, prezenta licenţă se aplică pe întreaga durată de protecţie a Operei conform legii aplicabile. Cu toate acestea, Licenţiatorul îşi rezervă dreptul de a exploata Opera şi în alte condiţii contractuale sau de a înceta oricând distribuirea Operei; totuşi, utilizarea acestei opţiuni a Licenţiatorului nu va conduce la restrângerea efectelor prezentei licenţe (sau a oricărei alte licenţe care a fost sau trebuie să fie acordată conform condiţiilor prezentei licenţe), iar licenţa va continua să producă efecte depline, până la rezilierea sa în baza prevederilor menţionate mai sus.

8. Alte prevederi

 1. Cu fiecare reproducere sau comunicare publică în format digital de către Licenţiat a Operei sau a unei Colecţii, Licenţiatorul face primitorului o ofertă de licenţă având ca obiect Opera, conţinând aceleaşi condiţii ca şi prezenta licenţă încheiată cu Licenţiatul.
 2. Cu fiecare reproducere sau comunicare publică în format digital de către Licenţiat a Adaptării, Licenţiatorul face primitorului o ofertă de licenţă având ca obiect Opera originală, conţinând aceleaşi condiţii ca şi prezenta licenţă încheiată cu Licenţiatul.
 3. Dacă o prevedere a prezentei licenţe este nulă sau inaplicabilă conform legislaţiei în vigoare, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte dispoziţii ale licenţei nu va fi afectată. Fără a fi necesare alte acţiuni ale părţilor la prezenta licenţă, prevederile nule sau inaplicabile vor fi interpretate în măsura minimă necesară pentru a deveni valide şi aplicabile.
 4. Nu se va considera că s-a renunţat la vreo prevedere a prezentei licenţe sau la invocarea încălcării acesteia, cu excepţia cazului în care o astfel de renunţare este în scris şi semnată de partea care suportă consecinţele renunţării sau invocării încălcării.
 5. Prezenta licenţă constituie convenţia părţilor în întregul său asupra Operei astfel licenţiate. Nu există alte înţelegeri, acorduri sau dispoziţii privind Opera care să nu fie specificate prin prezenta licenţă. Licenţiatorul nu va fi subiect al niciunei dispoziţii suplimentare comunicate de către Licenţiat. Prezenta licenţă nu poate fi modificată fără acordul mutual scris al Licenţiatorului şi al Licenţiatului.
 6. Dreptul aplicabil este dreptul român.

Notă privind Creative Commons

Creative Commons nu este parte a prezentei licenţe şi nu acordă nicio garanţie legată de Operă. Creative Commons nu este răspunzătoare faţă de Licenţiat sau faţă de orice altă persoană, în conformitate cu nicio doctrină juridică, pentru niciun fel de prejudicii, inclusiv, cu titlu exemplificativ, pentru orice prejudicii directe, indirecte, materiale sau morale produse în legătură cu prezenta licenţă. Prin excepţie de la cele două teze anterioare, dacă Creative Commons s-a identificat în mod expres ca fiind Licenţiator în accepţiunea prezentei licenţe, atunci va avea toate drepturile şi obligaţiile Licenţiatorului.

Cu excepţia scopului limitat de a indica publicului că Opera este licenţiată conform LPCC (Licenţa Publică Creative Commons), Creative Commons nu autorizează utilizarea de către niciuna dintre părţi a mărcii „Creative Commons” sau a oricărei alte mărci sau însemne ale Creative Commons fără consimţământul prealabil exprimat în scris al Creative Commons. Orice utilizare autorizată va fi în concordanţă cu specificaţiile corespunzătoare privind utilizarea mărcii, aşa cum vor fi publicate pe site-ul oficial al Creative Commons sau aşa cum vor fi puse la dispoziţie, periodic, la cerere. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, limitarea dreptului de a folosi marca Creative Commons nu face parte din prezenţa licenţă.

Creative Commons poate fi contactată la https://creativecommons.org/.