Πράξη Κοινών Creative Commons

Πνευματικά δικαιώματα-Μόνον εκχώρηση* (βασισμένο στον νόμο των ΗΠΑ)
ή στην Πιστοποίηση Δημόσιου Τομέα

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Αποποίηση.

Ο οργανισμός Creative Commons έχει αποσύρει αυτή την άδεια και δεν συνιστά να τη χρησιμοποιείτε για νέα έργα.

Το άτομο ή τα άτομα που έχουν συσχετίσει έργο με αυτό το αρχείο (αυτός που το προσφέρει ή πιστοποιεί) με το παρόν είτε (α) πιστοποιούν ότι, εν γνώσει τους, το έργο του οποίου η πατρότητα εξακριβώθηκε, αποτελεί κοινό κτήμα στην χώρα στην οποία αυτό δημοσιεύτηκε, είτε (β) προσφέρουν ως κοινό κτήμα οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ο προσφέρων το έργο, η πατρότητα του οποίου διαπιστώνεται παρακάτω. Αυτός που πιστοποιεί προσφέρει περαιτέρω οποιοδήποτε δικαίωμα επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει με το έργο που σχετίζεται και για τους λόγους αυτούς περιγράφεται ως "αυτός που προσφέρει" παρακάτω.

Αυτός που πιστοποιεί έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβώσει το καθεστώς σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο έργο αυτό. Αυτός που πιστοποιεί αναγνωρίζει ότι όλες οι προσπάθειες που έκανε με καλή την πίστη δεν τον απαλλάσσουν από τυχόν ευθύνη σε περίπτωση που το έργο του οποίου η πατρότητα εξακριβώθηκε δεν αποτελεί κοινό κτήμα.

Αυτός που προσφέρει κάνει την προσφορά αυτή για το καλό του κοινού και σε βάρος των απογόνων και κληρονόμων του. Αυτός που προσφέρει έχει σκοπό να αποτελεί η προσφορά του μία απροκάλυπτη πράξη εκχώρησης στο διηνεκές όλων των τωρινών και μελλοντικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κεκτημένων ή ενδεχόμενων να προκύψουν στο μέλλον επί του έργου.

Αυτός που προσφέρει αναγνωρίζει ότι από τη στιγμή που το έργο θα αποτελέσει κοινό κτήμα, θα μπορεί ο καθένας ελεύθερα να το αναπαράγει, να το διανέμει, να το μεταδίδει, να το χρησιμοποιεί, να το τροποποιεί, να δημιουργεί παράγωγα έργα βασισμένα σε αυτό ή αλλιώς να το εκμεταλλεύεται ο καθένας για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη εμπορικό, και με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων εκμετάλλευσης που δεν έχουν ακόμα εφευρεθεί ή συλληφθεί ως ιδέα.

CC0 for Public Domain Dedication
Αυτό το εργαλείο στηρίζεται σε νόμο των ΗΠΑ και μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμο σε δικαιοδοσία εκτός των ΗΠΑ. Για να εκχωρήσετε νέα έργα στο Δημόσιο Τομέα, συνιστούμε την άδεια CC0