Creative Commons License Deed

Przekazanie praw autorskich* (oparte o prawo USA)
lub Certyfikat Domeny Publicznej

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.

Creative Commons nie korzysta już z tego narzędzia prawnego i nie rekomenduje jego używania.

Osoba lub osoby, które opatrzyły utwór tym dokumentem ("Przekazujący" lub "Zaświadczający") niniejszym odpowiednio (a) zaświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wskazany utwór należy do domeny publicznej w kraju, z którego został opublikowany, lub (b) niniejszym przekazują wszelkie przysługujące im prawa autorskie do wskazanego utworu ("Utwór") do domeny publicznej. Zaświadczający, ponadto, przekazuje wszelkie prawa autorskie jakie może mieć w odniesieniu do utworu, i z tego powodu jest określany poniżej jako "przekazujący".

Zaświadczający dołożył należytej staranności w celu zweryfikowania statusu prawnego tego utworu. Zaświadczający jest świadom, że jego dobra wiara może nie zwalniać go z odpowiedzialności w przypadku, gdy utwór objęty zaświadczeniem nie jest w domenie publicznej.

Przekazujący składa niniejsze oświadczenie o przekazaniu dla dobra całego społeczeństwa i w ciężar spadobierców oraz następców Przekazującego. Wolą Przekazującego jest aby to przekazanie stanowiło oczywiste oświadczenie o zrzeczeniu się wykonywania na zawsze, wszelkich jego obecnych lub przyszłych praw z zakresu przepisów o prawach autorskich, nabytych lub możliwych do nabycia, w odniesieniu do Utworu. Przekazujący rozumie, że to zrzeczenie się obejmuje zrzeczenie się wykonywania wszystkich praw do egzekwowania (na drodze sądowej lub innej) tych praw autorskich do Utworu.

Przekazujący rozumie, że po umieszczeniu w domenie publicznej, Utwór może być swobodnie zwielokrotniany, rozpowszechniany, nadawany, wykorzystywany, zmieniany, używany w innych utworach, lub wykorzystywany w inny sposób przez kogokolwiek w dowolnym celu, komercyjnym lub niekomercyjnym, na wszelkie sposoby, w tym takie, które jeszcze nie zostały wynalezione lub odkryte.

CC0 for Public Domain Dedication
To narzędzie jest oparte o prawo Stanów Zjednoczonych i może nie być skuteczne poza Stanami Zjednoczonymi. W celu przekazywania utworów do domeny publicznej rekomendujemy CC0.