Creative Commons License Deed

Chỉ dành cho tác quyền (dựa vào luật của Mỹ) hoặc Giấy chứng nhận Vùng dành cho Công chúng

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Disclaimer.

Creative Commons has retired this legal tool and does not recommend that it be applied to works.

Một người hoặc những người gắn tác phẩm của họ với tài liệu này (Người "Hiến tặng" hoặc "NGười "Chứng nhận") a) chứng nhận rằng với sự hiểu biết của họ, tác phẩm có bản quyền xác định đã ở trong phạm vi công chúng của quốc gia mà tác phẩm đó được công bố, hoặc b) hiến tặng bất kỳ tác quyền nào mà người hiến tặng sở hữu đối với tác phẩm cho phạm vi công chúng. Hơn thế nữa, người chúng nhận còn hiến bất kỳ quyền lợi về bản quyền nào mà họ có thể có đối với tác phẩm, và với những mục đích này, họ được gọi là "người hiến tặng" như dưới đây.Người chứng nhận đã thực hiện một số bước cần thiết để chứng thực cho tình trạng của tác phẩm. Người chúng nhận nhận ra rằng những nỗ lực quý giá của họ có thể không bảo vệ họ khỏi các trách nhiệm pháp lý cuất phát từ thực tế rằng tác phẩm đó không phải trong phạm vi công chúng.Người hiến tặng làm vì lợi ích của cộng đồng nói chung và ảnh hưởng tới những người nối tiếp họ. Người hiến tặng mong muốn rằng đây là hành động công khai từ bỏ vĩnh viễn mọi quyền lợi hiện tại và tương lai theo luật tác quyền, một cách vô tình hay cố ý, đối với tác phẩm. Người hiến hiểu rằng sự từ bỏ các quyền đó bao gồm cả việc từ bỏ các quyền yêu cầu thực thi các tác quyền của tác phẩm.Người hiến tặng nhận thức rằng khi tác phẩm đã o trong phạm vi công chúng thì tác phẩm được tự do tái sản xuất, phân phối, truyền tải và bằng bất kỳ cách nào, bao gồm cả các phương pháp chưa từng tồn tại hoặc chưa từng được nghĩ đến.
CC0 for Public Domain Dedication
This tool is based on United States law and may not be applicable outside the US. For dedicating new works to the public domain, we recommend CC0.