Quant a les llicències

El que fan les nostres llicències

The Creative Commons copyright licenses and tools forge a balance inside the traditional “all rights reserved” setting that copyright law creates. Our tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to grant copyright permissions to their creative work. The combination of our tools and our users is a vast and growing digital commons, a pool of content that can be copied, distributed, edited, remixed, and built upon, all within the boundaries of copyright law.

Disseny i justificació de la llicència

Totes les llicències de Creative Commons tenen moltes característiques importants en comú. Cada llicència ajuda els creadors - els anomenem llicenciadors si utilitzen les nostres eines - a retenir els drets de propietat intel·lectual alhora que permeten a altres copiar, distribuir i fer alguns usos de la seva obra - almenys per a finalitats no comercials. Cada llicència de Creative Commons també assegura que els llicenciadors siguin reconeguts com a autors de la seva obra de la manera que es mereixen. Cada llicència de Creative Commons és vigent a tot el món i dura tant com duren els drets de propietat intel·lectual aplicables (perquè estan construïdes a partir de les lleis de propietat intel·lectual). Aquestes característiques comunes serveixen com a base, sobre la qual els llicenciadors poden optar a atorgar permisos addicionals al moment de decidir com volen que sigui utilitzada la seva obra.

A Creative Commons licensor answers a few simple questions on the path to choosing a license — first, do I want to allow commercial use or not, and then second, do I want to allow derivative works or not? If a licensor decides to allow derivative works, she may also choose to require that anyone who uses the work — we call them licensees — to make that new work available under the same license terms. We call this idea “ShareAlike” and it is one of the mechanisms that (if chosen) helps the digital commons grow over time. ShareAlike is inspired by the GNU General Public License, used by many free and open source software projects.

Les nostres llicències no afecten les llibertats que la llei concedeix als usuaris d'obres creatives protegides pels drets de propietat intel·lectual, com les excepcions, les limitacions o l'ús just. Les llicències de Creative Commons requereixen que els llicenciataris obtinguin permís per fer amb l'obra qualsevol de les coses que la llei reserva exclusivament al llicenciador i que la llicència no ho permet expressament. Els llicenciataris han de reconèixer la titularitat del llicenciador, han de manteniri intactes els avisos de propietat intel·lectual en totes les còpies de l'obra, i enllaçar-hi la llicència. Els llicenciataris no poden imposar mesures tecnològiques per restringir l'accés a l'obra d'altres.

Trieu el nostre senzill Selector de Llicència.

Tres "capes" de les llicències

Llegible per màquines

Llegible per humans

Però com que de fet la majoria dels creadors, els educadors i els científics no són advocats, també oferim les llicències en un format que la gent normal pot llegir - el "Commons Deed" o resum (també conegut com la versió "llegible" de la llicència). Aquesta versió és una referència útil per als llicenciadors i els llicenciataris, on es resumeixen i s'indiquen els termes i les condicions més importants. Penseu en el "Commons Deed" com una interfície amigable del text legal que hi ha sota, encara que aquesta versió no sigui la llicència, ni el seu contingut formi part del propi text legal.

The final layer of the license design recognizes that software, from search engines to office productivity to music editing, plays an enormous role in the creation, copying, discovery, and distribution of works. In order to make it easy for the Web to know when a work is available under a Creative Commons license, we provide a “machine readable” version of the license — a summary of the key freedoms and obligations written into a format that software systems, search engines, and other kinds of technology can understand. We developed a standardized way to describe licenses that software can understand called CC Rights Expression Language (CC REL) to accomplish this.

Searching for open content is an important function enabled by our approach. You can use Google to search for Creative Commons content, look for pictures at Flickr, albums at Jamendo, and general media at spinxpress. The Wikimedia Commons, the multimedia repository of Wikipedia, is a core user of our licenses as well.

En conjunt, aquestes tres capes de les llicències garanteixen que l'espectre de drets no sigui només un concepte jurídic. És quelcom que els creadors d'obres poden entendre, els seus usuaris poden entendre, i fins i tot la pròpia web pot entendre.

Les llicències

Reconeixement
CC BY

Aquesta llicència permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i crear a partir de la vostra obra, fins i tot amb una finalitat comercial, sempre que us reconeguin l'autoria de la creació original. Aquesta és la llicència més complaent de les que s'ofereixen. Recomanat per a una màxima difusió i utilització dels materials subjectes a aquesta llicència.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-CompartirIgual
CC BY-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-SenseObraDerivada
CC BY-ND

Aquesta llicència permet la redistribució comercial i no comercial, sempre que es faci sense cap modificació i us reconeguin l'autoria de les obres.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-NoComercial
CC BY-NC

Aquesta llicència permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i crear a partir de la vostra obra sense finalitat comercial. I les seves noves obres derivades, tot i que han de reconèixer-vos i no poden ser utilitzades comercialment, no han d'estar subjectes a una llicència amb els mateixos termes que l'obra original.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA

Aquesta llicència permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i construir a partir de la vostra obra sense finalitat comercial, sempre que us en reconeguin l'autoria i mantinguin llicència en les seves noves creacions.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
CC BY-NC-ND

Aquesta llicència és la més restrictiva de les sis llicències estàndar, només permet la decàrrega de les obres i que es puguin compartir amb la gent sempre que us en reconeguin l'autoria, però no poden ser modificades de cap manera ni ser utilitzades amb finalitat comercial.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

We also provide tools that work in the “all rights granted” space of the public domain. Our CC0 tool allows licensors to waive all rights and place a work in the public domain, and our Public Domain Mark allows any web user to “mark” a work as being in the public domain.