CC0 1.0 Univerzální (CC0 1.0)
Public Domain Dedication

Disclaimer
Toto Zkrácené znění není licenčním ujednáním, pouze srozumitelně vyjadřuje základní podmínky licenčního ujednání CC0. Jinými slovy, je to uživatelsky přívětivé zestručnění právního textu, který je jeho podkladem. Samo o sobě nemá právní váhu a ani se neobjevuje ve vlastním textu licence CC0.

Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Distribucí, zveřejněním či odkázáním na tuto licenci nevzniká vztah mezi advokátem a klientem.

Organizace Creative Commons neověřuje autorskoprávní stav kteréhokoli díla, které bylo vystaveno pod licencí CC0. CC neposkytuje žádné záruky ohledně kteréhokoli díla nebo jeho autorskoprávního stavu v kterékoli jurisdikci. CC se zároveň zříká odpovědnosti za jakékoli užití kteréhokoli díla.

Žádná autorská práva

  • The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

    Toto dílo můžete kopírovat, upravovat, distribuovat a zpracovávat, a to i pro komerční učely, bez získávání dalšího souhlasu. Přečtěte si Další informace níže.

  • Další informace
    • In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
    • Unless expressly stated otherwise, the person who associated a work with this deed makes no warranties about the work, and disclaims liability for all uses of the work, to the fullest extent permitted by applicable law.
    • Při užití nebo citování díla nesmíte naznačovat, že je dílo užito se souhlasem autora původního díla nebo osoby, která toto dílo určila jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv.
Jiná práva

K dílům, která nejsou předmětem ochrany autorských práv, se mohou vztahovat jiná práva. Dílo nebo způsob jeho užití může být předmětem práva na ochranu osobních údajů nebo práva na ochranu osobnosti, které osobě umožňují kontrolu způsobů, jak je využívána jejich podobizna nebo záznam jejich hlasu, nebo dalších omezení dle příslušného práva.

Více informací.

Vyjádření souhlasu

V některých systémech národního práva může být nezákonné neoprávněně naznačovat, že autor, vydavatel nebo kdokoliv jiný schvaluje způsob, jakým dílo užíváte.

Více informací.

Citation

Copy and paste the HTML provided into your webpage to easily cite this work.

Více informací

Who is the affirmer?

The affirmer is the person who surrendered rights to the work worldwide using CC0, to the extent allowable by law. It may be the original author of the work or another person who may have had some copyright or related or neighboring legal rights in the work.