Creative Commons License Deed

کشورهای در حال توسعه License

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. سلب مسئولیت.

کرتیوکامنز این ابزار قانونی را بازنشسته کرده‌است و پیشنهاد نمی دهد که آن را برای آثار استفاده کنید.

شما آزادید تا:

  • برای ترکیب — تطبیق اثر

مطابق با شرایط زیر:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • تخصیص. شما باید این اثر را در صورت مشخص‌شدن توسط نویسنده یا پروانه‌دهنده نسبت دهید (اما نه به شکلی که نشان دهد آن‌ها از شما یا استفاده‌تان از اثر حمایت می‌کنند).

  • برای هر استفاده مجدد یا نشر شما باید برای دیگران مجوز این اثر را شخص کنید. بهترین روش برای این کار پیوند دادن به این صفحه است.
  • هریک از شرایط بالا قابل لغو است درصورتی که شما دسترسی را از دارنده حق‌تکثیر بگیرید.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • شرایط استفادهٔ منصفانه یاحقوق استفاده منصفانه یا محدودیت‌های حق‌تکثیر دیگر;
    • اشخاص می‌توانند حقوقی دیگر یا در اثرشان یا در چگونگی استفاده از آن اثر، مانند حقوق تبلیغات یا حریم خصوصی داشته باشند.