Creative Commons License Deed

غیرتجاری-نشر همانند 1.0 عمومی (CC NC-SA 1.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. سلب مسئولیت.

کرتیوکامنز این ابزار قانونی را بازنشسته کرده‌است و پیشنهاد نمی دهد که آن را برای آثار استفاده کنید.

شما اجازه دارید:

  • مطابقت دهید — ترکیب کنید، تغییر دهید، و بر اسا مواد بسازید
  • پروانه‌دهنده نمی‌تواند این آزادی‌ها را تا زمانی که شما از شرایط پروانه پیروی می‌کنید لغو کند.

تحت این شرایط:

  • غیر تجاری — شما نمی‌توانید از این مواد برای اهداف تجاری استفاده کنید.

  • نشر همانند — اگر این مواد را ترکیب کنید، تغییر دهید، یا بر اساس آن بسازید، باید مشارکت‌هایتان را تحت همان پروانه بعنوان اصلی توزیع کنید.

  • هیچ محدودیت اضافه‌ای — شما نمی‌توانید شرایط قانونی یا اقدامات فنی که به طور قانونی دیگران را از انجام هر کار اجازه‌های پروانه محدود می‌کند اعمال کنید.

آگاهی‌ها:

  • شما نباید از این پروانه برای عناصر مواد در مالکیت عمومی یا جایی که استفاده‌تان با استثنا یا محدودیت قابل اجرا مجاز است پیروی کنید.
  • هیچ ضمانتی داده نمی‌شود. این پروانه نمی‌تواند همه دسترسی‌های لازم برای استفادهٔ مورد نظرتان را بدهد. برای نمونه، دیگر حقوق مانند حقوق تبلیغات، حفظ حریم خصوصی، یا اخلاق ممکن است چگونگی استفاده‌تان از مواد را محدود کنند.