Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava.

Vi slobodno možete da:

  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene:

  • Ako je Davalac licence međunarodna organizacija, sporovi će biti rešavani medijacijom i arbitražom, ako nije postignut drugačiji sporazum.
  • Niste u obavezi da se pridržavate licence za elemente dela u javnom domenu ili ako je vaše korišćenje dozvoljeno na osnovu merodavnog isključenja ili ograničenja.
  • Bez jemstava. Moguće je da vam licenca ne daje sve potrebne dozvole za nameravano korišćenje. Na primer, druga prava kao što su izlaganje javnosti, prava privatnosti ili moralna prava mogu da ograniče način vašeg korišćenja dela.