Creative Commons Legal Code

GHI NHẬN ĐÓNG GÓP – PHI THƯƠNG MẠI – KHÔNG PHÁI SINH 3.0 VIỆT NAM

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO (TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS) KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔNG TY LUẬT VÀ KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ. VIỆC CUNG CẤP GIẤY PHÉP NÀY KHÔNG TẠO RA MỘT MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA LUẬT SƯ VÀ KHÁCH HÀNG. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN NÀY TRÊN CƠ SỞ “NHƯ NÓ VỐN CÓ”. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN ĐÓ.

Giấy Phép Sử Dụng

TÁC PHẨM (NHƯ ĐƯỢC GIẢI THÍCH DƯỚI ĐÂY) ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS ĐẠI CHÚNG NÀY (“CCPL” HOẶC “GIẤY PHÉP”). TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ VÀ/HOẶC LUẬT ÁP DỤNG KHÁC. TÁC PHẨM KHÔNG CHỨA CÁC NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỔ BIẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM NÀO NGOÀI PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP THEO GIẤY PHÉP NÀY HOẶC THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM.

BẰNG VIỆC THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYỀN NÀO QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY ĐỐI VỚI TÁC PHẨM, BẠN CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY. BÊN CẤP PHÉP TRAO CHO BẠN CÁC QUYỀN ĐƯỢC NÊU TRONG GIẤY PHÉP NÀY TRÊN CƠ SỞ BẠN CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHƯ VẬY.

1. Giải thích từ ngữ

 1. “Bạn” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các quyền theo Giấy Phép này và trước đó chưa từng vi phạm các điều khoản trong Giấy Phép này đối với Tác Phẩm, hoặc là người được Bên Cấp Phép cho phép thực hiện các quyền theo Giấy Phép này một cách rõ ràng mặc dù trước đó đã có vi phạm.
 2. “Bên Cấp Phép” là một cá nhân, các cá nhân hoặc một tổ chức, các tổ chức cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của Giấy Phép này.
 3. “Biểu Diễn Trước Công Chúng” là việc biểu diễn Tác Phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
 4. “Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan” (i) đối với buổi biểu diễn, là các diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, và những người khác trình diễn, hát, phát biểu, diễn thuyết, trình bày, diễn xuất hoặc biểu diễn theo cách khác các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hoặc biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian; (ii) đối với bản ghi âm, là nhà sản xuất, đó là cá nhân hoặc tổ chức lần đầu tiên ghi âm buổi biểu diễn hoặc các âm thanh khác; và (iii) đối với buổi phát sóng, là tổ chức phát đi buổi phát sóng đó.
 5. “Phân Phối” là việc làm cho công chúng có thể tiếp cận được bản gốc và các bản sao của Tác Phẩm thông qua việc mua bán hoặc các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác.
 6. “Sao Chép” là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao Tác Phẩm bằng bất kỳ phương thức hay dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ Tác Phẩm lâu dài hoặc tạm thời dưới hình thức điện tử.
 7. “Tác Giả” là một cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học.
 8. “Tác Phẩm” là bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào như các tác phẩm văn học và khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu. Theo Giấy Phép này, một Tác Phẩm cũng được hiểu là một buổi biểu diễn, một buổi ghi âm, hoặc một chương trình phát sóng trong phạm vi mà buổi biểu diễn, buổi ghi âm hoặc chương trình phát sóng đó được bảo hộ theo luật áp dụng của quốc gia của người sử dụng.
 9. “Tác Phẩm Phái Sinh” là một tác phẩm được tạo ra dựa trên Tác Phẩm như tác phẩm dịch, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cải biên, hoặc bất kỳ dạng nào khác mà Tác Phẩm có thể được sửa đổi, chuyển thể, biên soạn, chú giải hoặc tuyển chọn. Để rõ ràng hơn, trong trường hợp Tác Phẩm là một tác phẩm âm nhạc, buổi biểu diễn hay bản ghi âm, Tác Phẩm này được đồng bộ hóa với các hình ảnh chuyển động khớp về mặt thời gian (“sự đồng bộ hóa”) sẽ được coi là một Tác Phẩm Phái Sinh theo Giấy Phép này. Theo Giấy Phép này, Tuyển Chọn được loại ra khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh.
 10. “Truyền Đạt Đến Công Chúng” là việc đưa Tác Phẩm hoặc bản sao Tác Phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.
 11. “Tuyển Chọn” là một bộ sưu tập các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật, như các bộ từ điển bách khoa và các hợp tuyển mà, do việc lựa chọn hoặc sắp xếp về mặt nội dung, có sự sáng tạo trí tuệ sẽ được bảo hộ theo nghĩa thông thường của từ này, mà không làm ảnh hưởng tới quyền tác giả của mỗi tác phẩm tạo nên tuyển chọn có chứa Tác Phẩm. Theo Giấy Phép này, Tuyển Chọn được tách riêng khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh.

2. Sử Dụng Tác Phẩm Không Phải Xin Phép. Không có điều khoản nào trong Giấy Phép này nhằm mục đích làm giảm, hạn chế hoặc giới hạn bất kỳ việc sử dụng nào không phải xin phép hoặc các quyền phát sinh từ các điều khoản giới hạn hay loại trừ được quy định liên quan tới bảo hộ quyền tác giả theo luật quyền tác giả hoặc các luật áp dụng khác.

3. Cấp Phép. Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

 1. Sao Chép Tác Phẩm, đưa Tác Phẩm vào một hoặc nhiều Tuyển Chọn, và Sao Chép Tác Phẩm có trong các Tuyển Chọn đó; và
 2. Phân Phối, Biểu Diễn Trước Công Chúng, và Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm bao gồm cả các Tác Phẩm được đưa vào Tuyển Chọn.

Các quyền nói trên có thể được thực hiện dưới mọi hình thức hay phương tiện hiện có hoặc sẽ có trong tương lai. Các quyền nói trên còn bao gồm quyền thực hiện những sửa đổi cần thiết về kỹ thuật nhằm thực hiện các quyền đó dưới các hình thức hay phương tiện khác, nhưng Bạn không có quyền làm Tác Phẩm Phái Sinh dưới bất cứ hình thức nào. Tất cả các quyền không được Bên Cấp Phép nêu rõ trong Giấy Phép này đều được bảo lưu, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền được quy định tại Mục 4(d).

4. Các Hạn Chế. Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

 1. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm theo đúng các điều khoản của Giấy Phép này. Bạn phải kèm theo một bản sao, hoặc ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), của Giấy Phép này vào tất cả các bản sao của Tác Phẩm mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng. Bạn không được phép đề nghị hay áp đặt bất kỳ điều khoản nào đối với Tác Phẩm làm hạn chế các điều khoản của Giấy Phép này hoặc hạn chế khả năng thực hiện các quyền theo Giấy Phép này của những người tiếp nhận Tác Phẩm. Bạn không được cấp giấy phép thứ cấp đối với Tác Phẩm. Bạn phải giữ nguyên mọi thông tin đề cập đến Giấy Phép này và đề cập đến việc từ chối bảo đảm đối với từng bản sao của Tác Phẩm mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng. Khi Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm, Bạn không được áp đặt bất kỳ biện pháp kỹ thuật hữu hiệu nào đối với Tác Phẩm làm hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép này của người tiếp nhận Tác Phẩm từ Bạn. Mục 4(a) này áp dụng với Tác Phẩm được đưa vào Tuyển Chọn, nhưng không đòi hỏi Tuyển Chọn, trừ Tác Phẩm đó, chịu sự điều chỉnh của các điều khoản thuộc mục này của Giấy Phép này. Nếu Bạn làm một Tuyển Chọn, ngay khi có thông báo từ Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan và/hoặc Bên Cấp Phép, Bạn phải xóa bỏ khỏi Tuyển Chọn đó, trong phạm vi có thể thực hiện được, bất kỳ dẫn chiếu nào được quy định tại Mục 4(c), như được yêu cầu.
 2. Bạn không được thực hiện bất kỳ quyền nào đã được cấp cho Bạn tại Mục 3 nêu trên theo bất kỳ cách thức nào, với mục đích chính là dự tính hoặc hướng tới việc tạo lợi thế thương mại hoặc nhận tiền thù lao cho cá nhân. Việc trao đổi Tác Phẩm với các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả khác bằng các hình thức chia sẻ tệp tin dưới dạng (kỹ thuật) số hoặc bằng cách khác sẽ không bị coi là có mục đích chính là dự tính hoặc hướng tới tạo lợi thế thương mại hoặc nhận tiền thù lao cho cá nhân, với điều kiện không có việc thanh toán bất kỳ khoản tiền thù lao nào liên quan đến việc trao đổi các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.
 3. Trong trường hợp Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm hoặc bất kỳ Tuyển Chọn nào, trừ khi có yêu cầu như được đề cập tại Mục 4(a) nêu trên, Bạn phải giữ nguyên tất cả các thông tin về quyền tác giả đối với Tác Phẩm và chỉ ra, dưới hình thức hoặc phương tiện thích hợp mà Bạn đang sử dụng: (i) tên của Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan nếu được cung cấp (hay bút danh, nếu có), và/hoặc tên của một bên hoặc Các Bên Có Đóng Góp nếu Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan và/hoặc Bên Cấp Phép chỉ rõ đến một bên hoặc các bên khác (như đơn vị tài trợ, nhà xuất bản, tạp chí) cho mục đích ghi nhận đóng góp ("Các Bên Có Đóng Góp") trong phần thông tin về quyền tác giả của Bên Cấp Phép, trong các điều khoản về dịch vụ hoặc dưới các hình thức hợp lý khác; (ii) nhan đề của Tác Phẩm, nếu được cung cấp; (iii) trong phạm vi có thể thực hiện một cách hợp lý, ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), nếu có, mà Bên Cấp Phép xác định có liên quan đến Tác Phẩm, trừ khi ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI) đó không đề cập tới thông tin về quyền tác giả hoặc thông tin cho phép sử dụng đối với Tác Phẩm. Việc dẫn chiếu thông tin theo yêu cầu nêu ở Mục 4(c) này có thể được thực hiện bởi bất kỳ cách thức hợp lý nào; tuy nhiên với điều kiện là, trong trường hợp Tuyển Chọn, các dẫn chiếu tối thiểu sẽ được thể hiện, nếu một dẫn chiếu cho tất cả các tác giả có đóng góp cho Tuyển Chọn được thể hiện, thì dẫn chiếu đó sẽ là một phần của các dẫn chiếu tối thiểu và được thể hiện theo cách thức ít nhất cũng phải nổi bật như các dẫn chiếu cho các tác giả có đóng góp khác. Để rõ ràng hơn, Bạn chỉ có thể sử dụng dẫn chiếu như được yêu cầu ở mục này cho mục đích ghi nhận đóng góp theo cách nêu trên và, bằng việc thực hiện các quyền của Bạn theo Giấy Phép này, Bạn không được phép, dù gián tiếp hay trực tiếp, khẳng định hoặc ngầm ý rằng Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan, Bên Cấp Phép và/hoặc Các Bên Có Đóng Góp có bất kỳ mối liên hệ, tài trợ hoặc bảo đảm nào cho Bạn hoặc cho việc sử dụng của Bạn đối với Tác Phẩm, mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể, riêng rẽ của Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan, Bên Cấp Phép và/hoặc Các Bên Có Đóng Góp.
 4. Để rõ ràng hơn, Bên Cấp Phép bảo lưu quyền thu phí bản quyền từ việc Bạn thực hiện bất kỳ quyền nào được cấp cho Bạn theo Giấy Phép này cho mục đích hoặc để sử dụng khác với tính chất phi thương mại như đã được cho phép tại Mục 4(b), dù là với tư cách cá nhân hay thông qua một hiệp hội thu phí điều hành hệ thống cấp phép tự nguyện trong trường hợp Bên Cấp Phép là thành viên.
 5. Theo Giấy Phép này, quyền nhân thân được giữ nguyên không thay đổi trong phạm vi chúng được công nhận và không thể bị khước từ theo luật áp dụng.

5. Tuyên Bố, Bảo Đảm và Từ Chối

THEO GIẤY PHÉP NÀY, BÊN CẤP PHÉP KHẲNG ĐỊNH RẰNG HỌ CUNG CẤP TÁC PHẨM NHƯ NÓ VỐN CÓ VÀ TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT ÁP DỤNG YÊU CẦU, KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÁC PHẨM, DÙ LÀ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH HAY DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ HÀNH VI KHÔNG VI PHẠM, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI TIỀM TÀNG HOẶC CÁC LỖI KHÁC, BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI DÙ LÀ LỖI CÓ THỂ PHÁT HIỆN HAY KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

TRỪ KHI LUẬT ÁP DỤNG CÓ YÊU CẦU KHÁC, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN THEO BẤT KỲ HỆ THỐNG PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BỒI THƯỜNG DO GÂY THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM GƯƠNG PHÁT SINH TỪ GIẤY PHÉP NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ CÓ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

7. Chấm Dứt

 1. Giấy Phép này và các quyền được trao theo Giấy Phép này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực khi Bạn có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản của Giấy Phép này. Tuy nhiên, các giấy phép của các cá nhân hoặc các tổ chức đã nhận Tuyển Chọn từ Bạn theo Giấy Phép này sẽ không bị chấm dứt hiệu lực với điều kiện các cá nhân hoặc các tổ chức đó vẫn tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quyền sử dụng đó. Các Mục 1, 2, 5, 6, 7, và 8 vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Giấy Phép này chấm dứt.
 2. Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện nêu trên, Giấy Phép này sẽ có hiệu lực vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với Tác Phẩm). Mặc dù vậy, Bên Cấp Phép bảo lưu quyền cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của giấy phép khác hoặc ngừng phân phối Tác Phẩm tại bất kỳ thời điểm nào; tuy nhiên với điều kiện là bất kỳ lựa chọn nào như vậy không nhằm rút lại Giấy Phép này (hoặc bất cứ giấy phép nào khác đã được cấp, hoặc đang được yêu cầu cấp theo các điều khoản của Giấy Phép này), và Giấy Phép này vẫn tiếp tục duy trì và có đầy đủ hiệu lực trừ khi bị chấm dứt như nói ở trên.

8. Các Điều Khoản Khác

 1. Mỗi lần Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm hoặc Tuyển Chọn, Bên Cấp Phép cung cấp cho người tiếp nhận một giấy phép sử dụng Tác Phẩm với cùng các điều khoản và điều kiện được cấp cho Bạn theo Giấy Phép này.
 2. Nếu có bất kỳ quy định nào của Giấy Phép này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi theo luật áp dụng, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Giấy Phép này, và nếu các bên không có hành động tiếp theo nào đối với Giấy Phép này, các điều khoản như vậy sẽ được sửa đổi ở mức tối thiểu cần thiết để điều khoản đó có hiệu lực và có khả năng thực thi.
 3. Không có điều khoản nào của Giấy Phép này được coi là bị từ bỏ và không vi phạm nào được chấp thuận trừ khi sự từ bỏ và chấp thuận như vậy được thể hiện bằng văn bản và được ký bởi bên có quyền từ bỏ hoặc chấp thuận như vậy.
 4. Giấy Phép này cấu thành một thỏa thuận cuối cùng và đầy đủ giữa các bên đối với Tác Phẩm theo Giấy Phép này. Không có thỏa thuận sơ bộ, thỏa thuận hoặc tuyên bố nào liên quan tới Tác Phẩm mà không được nêu ra trong Giấy Phép này. Bên Cấp Phép sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ các điều khoản bổ sung nào có thể có trong bất kỳ sự liên hệ nào từ phía Bạn. Giấy Phép này sẽ không thể bị sửa đổi nếu không có thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên Cấp Phép và Bạn.
 5. Các quyền được cấp và các vấn đề được đề cập trong Giấy Phép này khi soạn thảo đã sử dụng các từ ngữ của Bộ Luật Dân Sự của Việt Nam năm 2005, Luật Sở Hữu Trí Tuệ của Việt Nam năm 2005 và các văn bản dưới luật liên quan gồm cả Nghị Định 100/2006/ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân Sự và Luật Sở Hữu Trí Tuệ liên quan tới quyền tác giả và quyền liên quan.

Thông báo của Creative Commons

Creative Commons không phải là một bên của Giấy Phép này, và không có bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến Tác Phẩm. Creative Commons sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hay bất kỳ bên nào khác theo bất kỳ hệ thống pháp lý nào đối với bất kỳ bồi thường thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, bồi thường do bị thiệt hại, bồi thường thiệt hại thực tế, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường do gây thiệt hại gián tiếp phát sinh liên quan tới Giấy Phép này. Mặc dù có hai câu đề cập trên, nhưng nếu Creative Commons tự xác nhận một cách rõ ràng là Bên Cấp Phép theo Giấy Phép này, Creative Commons sẽ có tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên Cấp Phép.

Ngoại trừ mục đích đã được giới hạn nhằm chỉ cho công chúng biết rằng Tác Phẩm đã được trao theo Giấy Phép Creative Commons, Creative Commons không cho phép bất kỳ bên nào được sử dụng nhãn hiệu "Creative Commons" hoặc bất cứ nhãn hiệu hay logo liên quan nào của Creative Commons mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Creative Commons. Bất cứ việc sử dụng được phép nào đều phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu hiện hành của Creative Commons như có thể được công bố trên trang web hoặc được cung cấp bằng cách khác theo yêu cầu tại từng thời điểm. Để rõ ràng hơn, việc hạn chế về nhãn hiệu này không cấu thành một phần của Giấy Phép này.

Có thể liên lạc với Creative Commons tại https://creativecommons.org/.