Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava.

Vi slobodno možete da:

  • Preraditi — remiksovati, izmeniti, i razvijati delo
  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • AutorstvoU obavezi ste da priznate autorstvo, unesete link ka licenci i označite izmene, ako su izvršene. To možete da učinite na svaki razuman način, ali ne tako da se sugeriše da vas davalac licence podržava, kao i vaše korišćenje dela.

  • Nekomercijalno — Nije dozvoljeno korišćenje dela za komercijalne namene.

  • Deliti pod istim uslovima — Ako remiksujete, menjate ili razvijate delo, u obavezi ste da distribuirate svoj udeo pod istom licencom originalnog dela.

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene:

  • Ako je Davalac licence međunarodna organizacija, sporovi će biti rešavani medijacijom i arbitražom, ako nije postignut drugačiji sporazum.
  • Niste u obavezi da se pridržavate licence za elemente dela u javnom domenu ili ako je vaše korišćenje dozvoljeno na osnovu merodavnog isključenja ili ograničenja.
  • Bez jemstava. Moguće je da vam licenca ne daje sve potrebne dozvole za nameravano korišćenje. Na primer, druga prava kao što su izlaganje javnosti, prava privatnosti ili moralna prava mogu da ograniče način vašeg korišćenja dela.