Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 2.1 Japonia (CC BY-ND 2.1 JP)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.