Creative Commons Legal Code

Autorile viitamine -Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti

MITTETULUNDUSÜHING CREATIVE COMMONS CORPORATION EI OLE ÕIGUSBÜROO EGA OSUTA ÕIGUSTEENUSEID. KÄESOLEVA LITSENTSI LEVITAMINE EI TEKITA ADVOKAADI-KLIENDI SUHET. CREATIVE COMMONS ANNAB KÄESOLEVAT INFORMATSIOONI JUST SIIN ESITATUD KUJUL. CREATIVE COMMONS EI ANNA KÄESOLEVA INFORMATSIOONIGA SEOSES MINGEID GARANTIISID NING VÄLISTAB VASTUTUSE SELLE KASUTAMISE TULEMUSENA TEKKIDA VÕIVA KAHJU EEST (NIIVÕRD, KUIVÕRD SEE EI OLE VASTUOLUS KOHALDATAVA ÕIGUSEGA).

Litsents

TEOS (NAGU ALLPOOL DEFINEERITUD) TEHAKSE KÄTTESAADAVAKS KÄESOLEVA CREATIVE COMMONS ÜLDSUSELE SUUNATUD LITSENTSI („LITSENTSI“) ALUSEL. TEOS ON KAITSTUD AUTORIÕIGUSTEGA, AUTORIÕIGUSEGA KAASNEVATE ÕIGUSTEGA, ANDMEBAASI TEGIJA ÕIGUSTEGA JA MUUDE KEHTIVATEST ÕIGUSAKTIDEST TULENEVATE ÕIGUSTEGA. TEOSE MIS TAHES KASUTAMINE MUUL VIISIL KUI KÄESOLEVA LITSENTSI JA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA ETTENÄHTUD ALUSTEL ON KEELATUD.

TEOSTADES MIS TAHES KÄESOLEVAS REEGLISTIKUS SÄTESTATUD ÕIGUSI TEOSELE, AKTSEPTEERITE TE KÄESOLEVA LITSENTSI TINGIMUSI JA ANNATE NÕUSOLEKU OLLA NENDEGA SEOTUD. ULATUSES, MILLES KÄESOLEV LITSENTS ON VAADELDAV LEPINGULISE SUHTENA, ANNAB LITSENTSIANDJA TEILE KÄESOLEVAS REEGLISTIKUS SÄTESTATUD ÕIGUSED EELDUSEL, ET TE NÕUSTUTE REEGLISTIKUS TOODUD TINGIMUSTEGA.

1. Mõisted

 1. Tuletatud Teos tähendab teost, mis tuleneb Teosest või põhineb Teosel ja muudel varem-eksisteerinud teostel, näiteks tõlge, algse Teose kohandus, muusika töötlus (arran┼żeering) või muude kirjandus- ja kunstiteoste, aga samuti fonogrammide, esituste ja audiovisuaalteoste töötlused või mistahes muu vorm, millesse Teos võidakse ümber kujundada, muuta või kohandada, sealhulgas mis tahes vorm, mis on äratuntavalt tuletatud originaal-Teosest. Kogumikku ei käsitleta Tuletatud Teosena Litsentsi tähenduses. Kui Teos on muusikateos, esitus või fonogramm, käsitletakse Litsentsi tähenduses Tuletatud Teosena ka Teose sünkroniseerimist ajalises plaanis liikuva kujutisega (synching).
 2. Kogumik tähendab teoste kogumikku, mis moodustab oma sisu valiku ja ülesehituse tõttu intellektuaalse loomingu, sisaldades Teost tervikuna muutmata kujul koos ühe või mitme muu teosega, millest igaüks eraldi moodustavad iseseisva teose ning mis on koondatud kokku ühtseks tervikuks, näiteks perioodilised väljaanded, antoloogiad, entsüklopeediad või muud Litsentsi punktis 1(f) toodud teosed. Teost, mis moodustab Kogumiku, ei käsitleta Litsentsi tähenduses Tuletatud Teosena (nagu eespool defineeritud).
 3. Levitama tähendab Teose originaali ja koopiate avalikkusele kättesaadavaks tegemist müügi või muul viisil omandiõiguse üleandmise teel (sealhulgas rentimist ja laenutamist).
 4. Litsentsiandja tähendab füüsilist isikut või füüsilisi isikuid, juriidilist isikut või juriidilisi isikuid, kes pakub (pakuvad) Teost Litsentsi tingimuste alusel.
 5. Algne Autor tähendab füüsilist isikut või füüsilisi isikuid, kes on Teose loonud, kui aga sellist isikut ei ole võimalik identifitseerida, siis Teose kirjastajat. Litsentsi alusel on Algseks Autoriks ka Teose esitaja, fonogrammitootja, audiovisuaalse teose produtsent, raadio- ja televisiooniorganisatsioon ning andmebaasi tegija. Juriidilist isikut vaadeldakse Litsentsi tähenduses Algse Autorina juhul, kui Teos on loodud juriidilise isiku initsiatiivil ja juhtimisel ning see avalikustatakse juriidilise isiku nime all.
 6. Teos tähendab kirjandus-, kunsti- ja teadusteost, mida pakutakse Litsentsis sätestatud tingimustel. Litsentsi tähenduses on Teoseks ka Teose esitus, fonogramm, raadio- ja televisioonisaade, filmi esmasalvestus ja andmebaas selles ulatuses, millises see on kaitstud Eesti autoriõiguse seadusega.
 7. Teie (Te) tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes kasutab õigusi Litsentsi alusel ja kes ei ole varem rikkunud Litsentsi tingimusi, mis on antud Teose suhtes, või kes on saanud Litsentsiandjalt selgelt väljendatud loa kasutada õigusi Litsentsi alusel, olenemata varasemast rikkumisest.
 8. Avalikult esitama tähendab Teose avalikku esitamist ja nende avalike esituste edastamist avalikkusele mis tahes viisil ja vahendit kasutades, sealhulgas kasutades traadiga või traadita vahendeid või avalikke digitaalseid esitusi; Teoste avalikkusele kättesaadavaks tegemist sellisel viisil, et avalikkusele võimaldatakse juurdepääs nendele Teostele vabalt valitud kohast ja kohas; Teose esitamist avalikkusele mis tahes viisil ja vahendit kasutades ning Teose esituste edastamist avalikkusele, sealhulgas avaliku digitaalse esitusena; Teose ringhäälingusaatena edastamist ja taasedastamist mis tahes viisil, sealhulgas märkide, heli või kujutistena.
 9. Reprodutseerima tähendab Teosest koopiate tegemist mis tahes vahendiga, sealhulgas igasuguste heli- või videosalvestuste tegemist, samuti Teose salvestamist ja salvestuste reprodutseerimist, sealhulgas kaitstud esituse või fonogrammi säilitamist digitaalkujul või muul elektroonilisel kandjal.

2. Ainuõiguste piiramine: Mitte midagi Litsentsis ei vähenda, kitsenda või piira Teose vaba kasutamist või õigusi Teose vabaks kasutamiseks, mis tulenevad kohalduvast autoriõiguse seadusest või muudest kohaldatavatest õigusaktidest.

3. Litsentsi andmine. Käesolevaga annab Litsentsiandja Teile Litsentsis sätestatud tingimustel ülemaailmse, tasuta, tähtajatu (autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse kehtivuse tähtaja piirides) lihtlitsentsi Teose suhtes alljärgnevalt nimetatud õiguste kasutamiseks:

 1. õigus Teose reprodutseerimiseks, Teose inkorporeerimiseks (liitmiseks, lülitamiseks) ühte või mitmesse Kogumikku ja Teose reprodutseerimiseks Kogumikesse inkorporeerituna; ja
 2. õigus Teose levitamisele ja avalikule esitamisele, sh õigus Teose levitamisele ja avalikule esitamisele Kogumikesse inkorporeerituna;

Litsentsi kasutaja peab silmas pidama järgmist:

 1. Mitte-loovutatavad sundlitsentsid. Jurisdiktsioonides, milles seadusest või sundlitsentsist tulenevalt ei ole lubatud loobuda õigusest saada autoritasusid, on Litsentsiandjal ainuõigus saada Teilt autoritasu Litsentsi alusel antud õiguste mis tahes kasutamise eest;
 2. Loovutatavad sundlitsentsid. Jurisdiktsioonides, milles seadusest või sundlitsentsist tulenevalt on lubatud loobuda õigusest saada autoritasusid, loobub Litsentsiandja ainuõigusest saada Teilt autoritasu Litsentsi alusel antud õiguste mis tahes kasutamise eest; ning
 3. Vabatahtlikud litsentsid. Litsentsiandja loobub ise või juhul, kui Litsentsiandja kuulub kollektiivse esindamise organisatsiooni, mis haldab vabatahtlikke litsentse, siis selle organisatsiooni kaudu õigusest saada Teilt autoritasusid Litsentsi alusel Teile antud õiguste mis tahes kasutamise eest. Juhul, kui Litsentsiandja kuulub kollektiivse esindamise organisatsiooni, millega sõlmitud kehtiva kokkuleppe kohaselt ei saa autoritasust loobuda, on Litsentsiandjal ainuõigus saada autoritasu.

Eelnimetatud õigusi võidakse kasutada kõikides olemasolevates ja tulevikus väljatöötatavates meediumites ja formaatides. Teil ei ole Teose põhjal lubatud teha Tuletatud Teoseid, kuid Teil on õigus teha selliseid muudatusi, mis on tehniliselt vajalikud teostamaks Litsentsiga antud õigusi muudes meediumites ja formaatides. Litsentsiandja jätab endale kõik õigused, mida ta ei ole Teile Litsentsiga selgesõnaliselt andnud.

Kui Litsentsiandja omab Eesti autoriõiguse seaduse kohaselt, millega on Eesti õiguskorda üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ, 11. märts 1996, andmebaaside õiguskaitse kohta, sui generis andmebaasi tegija õigusi, loobub Litsentsiandja käesolevaga sellistest õigustest.

4. Piirangud. Punktis 3 antud Litsents allub selgelt järgmistele piirangutele:

 1. Te võite Teost levitada või avalikult esitada üksnes Litsentsi tingimuste alusel. Te peate lisama Litsentsi koopia või üldise ressursi identifikaatori (Uniform Resource Identifier - URI) Teose igale koopiale, mida Te levitate või avalikult esitate. Te ei või kehtestada Teosele tingimusi, mis kitsendavad Litsentsi tingimusi või Teose saaja võimet teostada Litsentsi alusel Teosele saadud õigusi. Te ei tohi Teost all-litsentsida. Te peate säilitama Teose iga koopia juures, mida Te levitate või avalikult esitate, kõik teatised, mis viitavad Litsentsile ja garantiide andmise välistamisele. Teose levitamisel või avalikul esitamisel ei või Te lisada Teosele mis tahes tehnilisi kaitsemeetmeid, mis kitsendavad Teilt Teose saaja võimet teostada Litsentsi alusel Teosele saadud õigusi. Punkt 4(a) kehtib Kogumikku võetud (inkorporeeritud) Teose suhtes, kuid see ei kohusta allutama Kogumikku (erinevalt sellesse inkorporeeritud konkreetsest Teosest) Litsentsi tingimustele. Kogumiku loomise korral peate Te mis tahes Litsentsiandjalt vastava teate saamisel eemaldama vastavalt Litsentsiandja nõudmisele Kogumikust punktis 4(b) nõutud mis tahes viite Autorile.
 2. Teose või Kogumiku levitamise või avaliku esitamise korral peate Te, välja arvatud juhul, kui on esitatud punktis 4(a) nimetatud taotlus, säilitama kogu Teose õiguste teostamist käsitleva teabe endisel kujul ja esitama kasutatava meediakanali või vahendi olemust mõistlikult arvesse võttes järgmised andmed:

  1. Algse Autori nime või pseudonüümi, kui see on antud, või kui Algne Autor või Litsentsiandja on kohustatud viitama kolmandale isikule või isikutele (nt sponsorile, kirjastajale, ajakirjale jne) („Viidatud isikud“ / „Attribution Parties“) Litsentsiandja autoriõiguse kuuluvuse teatises, kasutustingimustes või muid mõistlikke vahendeid kasutades, siis sellise isiku või isikute nimed;
  2. Teose pealkirja, kui see on antud;
  3. Litsentsiandja poolt Teosele määratletud URI, ulatuses, milles see on mõistlikult rakendatav, välja arvatud juhul, kui selline URI ei viita teose autorikaitse teatisele või litsentseerimise informatsioonile.
  Punktis 4(b) nõutud viiteid võib kasutada mis tahes mõistlikul viisil, tingimusel, et Kogumiku korral ilmub selline viide vähemalt üheaegselt ja ühe osana viitest kõikidele autoritele, kes on panustanud Kogumiku loomisesse, ning viisil, mis on vähemalt niisama silmatorkav, kui on viited teistele oma panuse andnud autoritele. Mitmetimõistetavuste vältimiseks märgitakse, et Te võite kasutada käesolevas osas nõutud viidet üksnes eelnõutud viisil viitamise eesmärgil, kui Te kasutate Litsentsi alusel saadud õigusi. Te ei või seeläbi vihjamisi ega selgesõnaliselt viidata mis tahes seosele Teie või Teie poolt Teose kasutamise ning vastavalt Algse Autori, Litsentsiandja ja/või Viidatud isikute vahel ega viimaste toetusele, ilma nende eelneva selgelt väljendatud kirjaliku loata.
 1. Ulatuses, milles Eesti autoriõiguse seadus lubab autoriõiguse seaduses määratletud andmebaaside suhtes kehtivate andmebaasi tegija sui generis õiguste piiramist, ei kohaldu käesoleva Litsentsi punktides 4(a) ja 4(b)  sätestatud piirangud selliste andmebaasi tegija õiguste suhtes.
 2. Käesolevaga antakse Litsentsiandja isiklike õiguste osas nii laiaulatuslik litsents, kui see on lubatud kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt, et võimaldada Teil mõistlikult kasutada Teile käesoleva Litsentsi punktis 3 antud õigusi. Käesolevaga ei anta Teile Litsentsiandja isiklike õiguste suhtes litsentsi muuks otstarbeks.

5. Garantii mitteandmine  

KUI POOLED EI OLE KIRJALIKULT TEISITI KOKKU LEPPINUD JA KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD PIIRIDES, ANNAB LITSENTSIANDJA TEOSE KASUTAMISEKS OLEMASOLEVAS SEISUS EGA TEE TEOSE KOHTA MIS TAHES KLAUSLEID EGA ANNA MINGEID GARANTIISID, EI SELGESÕNALISELT EGA VAIKIMISI. SEALHULGAS EI ANNA LITSENTSIANDJA GARANTIID ÕIGUSTE KUULUVUSE,  TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, NÕUETELEVASTAVUSE VÕI VARJATUD VÕI MUUDE PUUDUSTE VÕI VIGADE OLEMASOLU VÕI PUUDUMISE KOHTA, SÕLTUMATA NENDE AVASTAMISEST. JUHUL, KUI  KOHALDATAV ÕIGUS EI LUBA GARANTIIDE VÄLISTAMIST, SIIS EI KEHTI KÄESOLEVAS OSAS SÄTESTATUD VÄLISTUS TEIE SUHTES.

6. Vastutuse piiramine 

LITSENTSIANDJA EI VASTUTA TEIE EES MISTAHES KAHJUDE EEST (SEALHULGAS VARALISE KAHJU (EELKÕIGE OTSENE VARALINE KAHJU JA SAAMATA JÄÄNUD TULU) NING MITTEVARALISE KAHJU (EELKÕIGE KAHJUSTATUD ISIKU FÜÜSILINE JA HINGELINE VALU NING KANNATUSED) JA MISTAHES MUU KAHJU EEST, MIS VÕIB OLLA TEKKINUD SEOSES LITSENTSIGA VÕI SELLE OBJEKTIKS OLEVA TEOSE KASUTAMISEGA (ISEGI JUHUL, KUI LITSENTSIANDJAT ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST), NIIVÕRD, KUIVÕRD SEE EI OLE VASTUOLUS KOHALDATAVA ÕIGUSEGA.

7. Litsentsi lõppemine

 1. Litsents ja selle alusel antud õigused lõpevad automaatselt Litsentsi tingimuse mis tahes rikkumise korral Teie poolt. Füüsiliste või juriidiliste isikute, kes on Teilt Litsentsi alusel saanud Kogumikke, litsentsid säilivad tingimusel, et selliste füüsiliste või juriidiliste isikute tegevus on täielikult kooskõlas nendele antud litsentsidega. Punktid 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 jäävad pärast Litsentsi lõppemist kehtima. 
 2. Lähtudes eeltoodud tingimustest, antakse Litsents tähtajatult (Teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti suhtes kohaldatavate õiguste kehtivuse tähtajaks). Olenemata eeltoodust, jätab Litsentsiandja endale õiguse anda Teost kasutusse erinevate litsentsitingimuste alusel või lõpetada mis tahes ajal Teose levitamine tingimusel, et mis tahes selline otsus ei too kaasa Litsentsi (või mis tahes muu litsentsi, mis on antud või mille andmine toimub Litsentsi tingimuste alusel) lõppemist ning Litsents jääb kogu ulatuses kehtima, välja arvatud juhul, kui see lõpeb alapunktis a sätestatud korras.

8. Muud sätted

 1. Iga kord, kui Te levitate või avalikult esitate Teost või Kogumikku, annab Litsentsiandja Teose või Kogumiku sellise levitamise või esitamise adressaadile litsentsi Teose suhtes samadel tingimustel, mis on sätestatud Litsentsi alusel Teile antud litsentsis.
 2. Kui Litsentsi mis tahes säte on kehtetu kohaldatava õiguse alusel, ei mõjuta see Litsentsi ülejäänud sätete kehtivust ning sellist sätet muudetakse automaatselt minimaalses võimalikus ulatuses niivõrd, kuivõrd see on vajalik, et muuta säte kehtivaks.
 3. Litsentsi sätete kohaldamisest või tingimusest loobumine või Litsentsi rikkumisega nõustumine peab olema loobuja või nõustuja poolt väljendatud kirjalikus vormis ning tema poolt allkirjastatud. Vastasel juhul ei loeta sellist isikut Litsentsi tingimusest loobunuks ega Litsentsi rikkumisega nõustunuks.
 4. Litsents on ainsaks pooltevaheliseks kokkuleppeks litsentsitud Teose suhtes. Teose suhtes puuduvad igasugused muud seisukohad, kokkulepped või kinnitused, mida Litsentsis ei ole täpsustatud. Litsentsiandjale ei tulene Teie poolt Litsentsiandjale edastatud mis tahes teatises sisalduvatest täiendavatest tingimustest mingeid kohustusi. Litsentsi ei tohi muuta ilma Litsentsiandja ja Teie vastastikuse kirjaliku kokkuleppeta.

Creative Commonsi teatis

Creative Commons ei ole Litsentsi osapooleks ja ei anna Teosega seoses mingeid garantiisid. Creative Commons ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda isiku ees mis tahes kahjude eest, mis tekivad seoses Litsentsiga, sealhulgas ei vastuta Creative Commons otsese varalise kahju, saamata jäänud tulu ja mittevaralise kahju eest. Eeltoodust hoolimata on Creative Commonsil kõik Litsentsiandja õigused ja kohustused, kui Creative Commons on end Litsentsis selgelt määratlenud Litsentsiandjana.

Creative Commons keelab mis tahes isiku poolt kaubamärgi "Creative Commons" või mis tahes sarnase kaubamärgi või Creative Commonsi logo kasutamise ilma Creative Commonsi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Nimetatud keeld ei laiene üksnes viitamisele kaubamärgile „Creative Commons” või mis tahes sarnasele kaubamärgile või Creative Commonsi logo kasutamisele eesmärgiga teavitada avalikkust konkreetse Teose litsentsimisest CCPL-i alusel. Eelnevalt märgitule vastav kaubamärgi „Creative Commons” kasutamine on kooskõlas Creative Commonsi vastaval hetkel kehtivate kaubamärgi kasutamise reeglitega, mis võidakse avaldada Creative Commonsi veebisaidil või tehakse muul viisil vastava taotluse korral kättesaadavaks. Mitmetimõistetavuste vältimiseks märgitakse, et see kaubamärgi kasutamise piirang ei moodusta Litsentsi osa.

Creative Commonsiga on võimalik ühendust võtta aadressilt https://creativecommons.org/.