Skip to content

Uvedenie Autora-Rovnaké Šírenie 4.0 Medzinárodný

CC BY-SA 4.0

Deed

Máte možnosť:

  1. Zdieľať — vyhotovovať jeho rozmnoženiny a rozširovať ho na akomkoľvek médiu alebo v akomkoľvek formáte na akýkoľvek účel, a to aj na obchodný.
  2. Upravovať — nanovo ho usporadúvať, transformovať a vychádzať z neho na akýkoľvek účel, a to aj na obchodný.
  3. Pokiaľ budete dodržiavať licenčné podmienky, poskytovateľ licencie nemôže udelené súhlasy odvolať.

Za nasledujúcich podmienok:

  1. Uvedenie Autora — Musíte uviesť zdroj , poskytnúť odkaz na licenciu a uviesť, či došlo k nejakým zmenám . Môžete tak urobiť akýmkoľvek primeraným spôsobom, avšak nesmiete naznačovať, že poskytovateľ licencie súhlasí s vami alebo s vaším použitím.
  2. Rovnaké Šírenie — Ak materiál nanovo usporadúvate, transformujete ho alebo z neho vychádzate, musíte svoje príspevky distribuovať v rámci rovnakej licencie ako originál.
  3. Žiadne ďalšie obmedzenia — Nesmiete uplatňovať právne podmienky ani technologické opatrenia , ktoré z právneho hľadiska bránia iným subjektom v akejkoľvek činnosti, ktorá je podľa licencie povolená.

Oznámenia:

Nemusíte spĺňať podmienky licencie v prípade prvkov materiálu, ktoré sú verejne voľnými dielami, resp ak je vaše použitie povolené na základe uplatniteľnej výnimky alebo obmedzenia .

Neposkytujú sa žiadne záruky. Licencia vám nemusí zaručovať všetky povolenia potrebné na vami zamýšľané použitie. To, ako používate materiál, môžu napríklad obmedzovať aj iné práva, ako sú práva v oblasti reklamy a súkromia či morálne práva .

Notice

V tomto akte sa zdôrazňujú len na niektoré kľúčové prvky a podmienky skutočnej licencie. Tento dokument nie je sám osebe licenciou a nemá žiadny právny význam. Pred použitím licencovaného materiálu by ste mali dôkladne preštudovať všetky podmienky skutočnej licencie.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.