Denne side er tilgængelig på følgende sprog: Languages

Creative Commons Juridisk Tekst

Kreditering 4.0 International

Officielle oversættelser af denne licens findes på andre sprog.

Creative Commons Corporation ("Creative Commons") er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk bistand eller juridisk rådgivning. Ved tildeling af Creative Commons' Offentlige Licenser skabes der hverken et forhold mellem advokat og klient eller et hvilket som helst andet forhold. Creative Commons stiller sine licenser og dertil knyttede oplysninger til rådighed, som de er. Creative Commons yder ingen garantier vedrørende sine licenser, materiale, der er licenseret i henhold til licensernes vilkår og betingelser, eller nogle som helst relaterede oplysninger. Creative Commons fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert ansvar for skader som følge af deres anvendelse.

Anvendelse af Creative Commons' Offentlige Licenser

Creative Commons' Offentlige Licenser indeholder et standardiseret sæt vilkår og betingelser, som ophavsmænd og andre rettighedshavere kan anvende til at Dele originale værker og andet materiale omfattet af ophavsretten og visse andre rettigheder, der er anført i den Offentlige Licens nedenfor. Følgende betragtninger er kun til orientering, er ikke udtømmende og udgør ikke en del af vores licenser.

Betragtninger for Licensgivere: Vores Offentlige Licenser er beregnet til at blive anvendt af dem, der er bemyndiget til at give offentligheden tilladelse til at anvende det pågældende materiale på måder, der ellers er begrænset af ophavsretten og visse andre rettigheder. Vores licenser er uigenkaldelige. Licensgivere bør læse og forstå vilkårene og betingelserne for den licens, de vælger, inden licenserne anvendes. Licensgivere bør også sikre sig alle de nødvendige rettigheder forud for anvendelsen af vores licenser, således at offentligheden kan videreanvende materialet som forventet. Licensgivere bør klart markere alt materiale, der ikke er omfattet af licensen. Dette omfatter andet Creative Commons-licenseret materiale eller materiale, der anvendes i henhold til en Undtagelse fra eller Begrænsning af ophavsretten. Yderligere betragtninger for licensgivere.

Betragtninger for offentligheden: Ved at anvende en af vores Offentlige Licenser giver en Licensgiver offentligheden tilladelse til at anvende det licenserede materiale på nærmere fastsatte vilkår og betingelser. Hvis Licensgiverens tilladelse af en hvilken som helst grund ikke er nødvendig - f.eks. hvis der gælder en undtagelse fra eller begrænsning af ophavsretten - er denne anvendelse af materialet ikke omfattet af licensen. Vores licenser kan kun anvendes til at udstede tilladelser, som en Licensgiver har ret til at udstede i henhold til ophavsretten og visse andre rettigheder. Anvendelsen af det Licenserede Materiale kan stadig være begrænset af andre årsager, herunder fordi andre har ophavsret eller andre rettigheder til materialet. En Licensgiver kan fremsætte særlige anmodninger, f.eks. om at alle ændringer skal markeres eller beskrives. Selv om det ikke er et krav i vores licenser, opfordres Du til at opfylde disse anmodninger, hvor det er rimeligt. Yderligere betragtninger for offentligheden.

Kreditering 4.0 International Offentlig Licens

Ved at udøve de Licenserede Rettigheder (som defineret nedenfor) accepterer Du at være bundet af vilkårene og betingelserne for denne Creative Commons Kreditering 4.0 International Offentlig Licens ("Offentlig Licens"). I det omfang, denne Offentlige Licens kan fortolkes som en kontrakt, tildeles Du Licenserede Rettigheder under forudsætning af, at Du accepterer disse vilkår og betingelser, og Licensgiveren tildeler Dig disse rettigheder i betragtning af de fordele, som Licensgiveren modtager ved at gøre det Licenserede Materiale tilgængeligt på disse vilkår og betingelser.

Afsnit 1 – Definitioner.

 1. Bearbejdet Materiale vil sige materiale, der er genstand for Ophavsret og Lignende Rettigheder, og som er afledt af eller baseret på Licenseret Materiale, og hvori det Licenserede Materiale er oversat, ændret, tilrettelagt, omdannet eller på anden måde ændret på en sådan måde, at der kræves tilladelse i henhold til Licensgiverens Ophavsret og Lignende Rettigheder. Hvis det Licenserede Materiale er et musikværk, en fremførelse eller en lydoptagelse, produceres der, for så vidt angår denne Offentlige Licens, altid Bearbejdet Materiale i tilfælde, hvor det Licenserede Materiale synkroniseres tidmæssigt med et levende billede.
 2. Bearbejdningslicens vil sige den licens, som Du anvender i forbindelse med Din(e) Ophavsret og Lignende Rettigheder til Dit bidrag til Bearbejdet Materiale i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for denne Offentlige Licens.
 3. Ophavsret og Lignende Rettigheder vil sige ophavsret og/eller lignende rettigheder, der er tæt beslægtet med ophavsretten, herunder til, men ikke begrænset til, fremførelser, udsendelser, lydoptagelser og Sui Generis-Rettigheder til Databaser, uanset hvordan rettighederne er betegnet eller kategoriseret. For så vidt angår denne Offentlige Licens udgør rettighederne angivet i afsnit 2(b)(1)-(2) ikke Ophavsret og Lignende Rettigheder.
 4. Effektive Teknologiske Foranstaltninger vil sige de foranstaltninger, der i henhold til den lovgivning, der opfylder forpligtelserne i artikel 11 i WIPO's traktat om ophavsret, som blev vedtaget den 20. december 1996, og/eller tilsvarende internationale aftaler, ikke kan omgås uden behørig bemyndigelse.
 5. Undtagelser og Begrænsninger vil sige "fair use", "fair dealing" og/eller enhver anden undtagelse fra eller indskrænkning af Ophavsret og Lignende Rettigheder, der finder anvendelse på Din anvendelse af Licenseret Materiale.
 6. Licenseret Materiale vil sige det kunstneriske eller literære værk, den database eller det øvrige materiale, på hvilket Licensgiveren har anvendt denne Offentlige Licens.
 7. Licensrettigheder vil sige de rettigheder, Du tildeles på denne Offentlige Licens' vilkår og betingelser, hvilke er begrænset til al Ophavsret og Lignende Rettigheder gældende for Din anvendelse af det Licenserede Materiale, som Licensgiveren har ret til at licensere.
 8. Licensgiver vil sige den eller de enkeltpersoner eller enheder, der tildeler rettigheder under denne Offentlige Licens.
 9. Dele vil sige at levere materiale til offentligheden via et hvilken som helst middel eller en hvilken som helst proces, der kræver tilladelse i henhold til de Licenserede Rettigheder, såsom gengivelse, offentlig fremvisning, offentlig fremførelse, distribution, spredning, kommunikation og import, og at stille materialet til rådighed for offentligheden, herunder på måder, så enkeltpersoner kan tilgå det fra et sted og på et tidspunkt, som de hver især vælger.
 10. Sui Generis-Rettigheder til Databaser vil sige andre rettigheder end ophavsret, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser som ændret og/eller erstattet såvel som andre ligeværdige rettigheder hvor som helst i verden.
 11. Du/dig vil sige den enkeltperson eller enhed, der udøver licensrettighederne under denne Offentlige Licens. Din har en tilsvarende betydning.

Afsnit 2 — Anvendelsesområde.

 1. Licensaftalen.
  1. I overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne Offentlige Licens erhverver Du fra Licensgiver en global, royaltyfri, ikkeunderlicenserbar, ikkeeksklusiv, uigenkaldelig licens til at udøve Licenserede Rettigheder til det Licenserede Materiale til:
   1. reproducere og Dele Licenseret Materiale helt eller delvist og
   2. producere, reproducere og Dele Bearbejdet Materiale.
  2. Undtagelser og Begrænsninger. Følgende betragtning understreges for at undgå tvivl: Hvis der gælder Undtagelser og Begrænsninger for Din anvendelse, finder denne Offentlige Licens ikke anvendelse, og Du behøver ikke at overholde dens vilkår og betingelser.
  3. Gyldighed. Gyldighedsperioden for denne Offentlige Licens er angivet i afsnit 6(a).
  4. Medier og formater: tilladte tekniske ændringer. Licensgiveren bemyndiger Dig til at udøve de Licenserede Rettigheder i alle de medier og formater, der er kendt på nuværende tidspunkt eller skabes i fremtiden, og til at foretage de tekniske ændringer, der er nødvendige for at gøre dette. Licensgiveren afstår fra og/eller samtykker i ikke at udøve nogen ret eller beføjelse til at forbyde Dig i at foretage de tekniske ændringer, der er nødvendige for at udøve de Licenserede Rettigheder, herunder tekniske ændringer, der er nødvendige for at omgå Effektive Teknologiske Foranstaltninger. For så vidt angår denne Offentlige Licens produceres der aldrig Bearbejdet Materiale ved blot at foretage ændringer, som er i overensstemmelse med dette afsnit 2(a)(4).
  5. Efterfølgende modtagere.
   1. Tilbud fra Licensgiveren — Licenseret Materiale. Alle modtagere af det Licenserede Materiale modtager automatisk et tilbud fra Licensgiveren om udøvelse af de Licenserede Rettigheder på de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne Offentlige Licens.
   2. Ingen indskrænkninger for efterfølgende modtagere. Du må ikke tilbyde eller pålægge yderligere eller forskellige vilkår eller betingelser for eller anvende nogen Effektive Teknologiske Foranstaltninger på det Licenserede Materiale, hvis dette indskrænker udøvelsen af de Licenserede Rettigheder for nogen modtager af det Licenserede Materiale.
  6. Ingen godkendelse. Intet i denne Offentlige Licens udgør eller kan opfattes som en tilladelse til at hævde eller antyde, at Du eller Din anvendelse af det Licenserede Materiale er forbundet med, sponsoreret af, godkendt af eller tildelt officiel status af Licensgiveren eller andre, der er udpeget til at modtage kreditering som anført i afsnit 3(a)(1)(A)(i).
 2. Andre rettigheder.

  1. Ideelle rettigheder, såsom retten til integritet, er ikke omfattet af denne Offentlige Licens, ej heller personlighedsretten, retten til privatlivets fred og/eller andre lignende personrettigheder. I videst muligt omfang afstår Licensgiveren imidlertid fra og/eller forpligter sig til ikke at udøve sådanne rettigheder i det begrænsede omfang, der er nødvendigt for, at Du kan udøve de Licenserede Rettigheder, men ikke ud over dette.
  2. Patent- og varemærkerettigheder er ikke omfattet af denne Offentlige Licens.
  3. Licensgiveren fraskriver sig i videst muligt omfang retten til at opkræve royalties fra Dig for udøvelsen af de Licenserede Rettigheder, hvad enten det er direkte eller gennem et forvaltningsselskab under en frivillig eller fravigelig lovbestemt eller obligatorisk licensordning. I alle andre tilfælde forbeholder Licensgiveren sig udtrykkeligt retten til at opkræve sådanne royalties.

Afsnit 3 — Licensbetingelser.

Din udøvelse af de Licenserede Rettigheder er udtrykkeligt underlagt følgende betingelser.

 1. Kreditering.

  1. Hvis Du Deler det Licenserede Materiale (herunder i ændret form), skal Du:

   1. bevare følgende, hvis det af Licensgiveren leveres sammen med det Licenserede Materiale:
    1. identiteten på ophavsmanden eller ophavsmændene til det Licenserede Materiale og alle andre, der er udpeget til at modtage kreditering, på enhver rimelig måde efter anmodning fra Licensgiveren (herunder også eventuelle pseudonymer);
    2. en meddelelse om ophavsret;
    3. en meddelelse med henvisning til denne Offentlige Licens;
    4. en meddelelse med henvisning til ansvarsfraskrivelsen;
    5. en eller et hyperlink til det Licenserede Materiale i det omfang, det med rimelighed er praktisk muligt;
   2. angive, om Du har ændret det Licenserede Materiale, bevare angivelser af alle eventuelle tidligere ændringer og
   3. angive, at det Licenserede Materiale er omfattet af denne Offentlige Licens, og medtage ordlyden af eller URI'en eller hyperlinket til denne Offentlige Licens.
  2. Du kan opfylde betingelserne i afsnit 3(a)(1) på en hvilken som helst rimelig måde afhængig af de medier og midler, med hvilke Du Deler det Licenserede Materiale, samt den kontekst, i hvilken Du Deler det Licenserede Materiale. Det kan f.eks. være rimeligt at opfylde betingelserne ved at angive en URI eller et hyperlink til en ressource, der indeholder de påkrævede oplysninger.
  3. Efter anmodning fra Licensgiveren skal Du fjerne de oplysninger, der kræves i afsnit 3(a)(1)(A), i det omfang, det med rimelighed er praktisk muligt.
  4. Hvis Du Deler Bearbejdet Materiale, som Du producerer, må den Bearbejdningslicens, du anvender, ikke forhindre modtagere af det Bearbejdede Materiale i at overholde bestemmelserne i denne Offentlige Licens.

Afsnit 4 — Sui Generis-Rettigheder til Databaser.

Hvis de Licenserede Rettigheder omfatter Sui Generis-Rettigheder til Databaser, der gælder for Din anvendelse af det Licenserede Materiale, gør følgende sig gældende:

 1. for at udelukke enhver tvivl giver afsnit 2(a)(1) Dig ret til at udtrække, videreanvende, reproducere og Dele hele eller væsentlige dele af databasens;
 2. Hvis Du inkluderer hele eller en væsentlig del af databasens indhold i en database, hvortil Du har Sui Generis-Rettigheder til Databaser, er den database, hvortil Du har disse rettigheder (men ikke det individuelle indhold) Bearbejdet Materiale og
 3. Du skal opfylde betingelserne i afsnit 3(a), hvis Du Deler hele eller en væsentlig del af databasens indhold.
For at udelukke enhver tvivl udgør dette afsnit 4 et supplement til og ikke en erstatning af Dine forpligtelser i henhold til denne Offentlige Licens, såfremt de Licenserede Rettigheder omfatter anden Ophavsret og Lignende Rettigheder.

Afsnit 5 – Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning.

 1. Medmindre andet er angivet, stiller Licensgiveren i videst mulig omfang det Licenserede Materiale til rådighed, som det er, og i den form, det er gjort tilgængeligt, og udsteder ingen garantier vedrørende det Licenserede Materiale, hvad enten det er udtrykkeligt, underforstået, lovbestemt, eller andet. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, lovlige krav, garanti vedrørende salgbarhed, anvendelighed til et bestemt formål, overholdelse af reglerne, fravær af (også skjulte) mangler, nøjagtighed, tilstedeværelse eller fravær af fejl, hvad enten de er kendte eller søgbare eller ej. Hvis ansvarsfraskrivelse ikke er fuldt eller delvist tilladt, er Du muligvis ikke omfattet af denne fraskrivelse.
 2. I det omfang, det er muligt, kan Licensgiveren ikke drages til ansvar over for Dig uanset retsgrundlag (herunder især uagtsomhed) eller på anden vis for enhver form for direkte, specielle, indirekte, påløbende, følgerigtige, straffende, eksemplariske eller andre tab, omkostninger, udgifter eller skader, der opstår som følge af denne Offentlige Licens eller brugen af det Licenserede Materiale, også selv om Licensgiveren er blevet gjort opmærksom på risikoen for sådanne tab, omkostninger, udgifter eller skader. Hvis ansvarsbegrænsning ikke er fuldt eller delvist tilladt, er Du muligvis ikke omfattet af denne begrænsning.
 1. Ovennævnte ansvarsfraskrivelse og -begrænsning fortolkes så vidt muligt på en måde, der bedst svarer til en fuldstændig ansvarsfraskrivelse.

Afsnit 6 – Gyldighed og opsigelse.

 1. Denne Offentlige Licens er gyldig til udløbet af den Ophavsret og Lignende Rettigheder, der licenseres her. Hvis Du imidlertid ikke overholder bestemmelserne i denne Offentlige Licens, ophører Dine rettigheder under denne Offentlige Licens automatisk.
 2. Hvis Din ret til at anvende det Licenserede Materiale er ophørt i henhold til afsnit 6(a), genindføres den:

  1. automatisk fra den dag, overtrædelsen ophører, forudsat at den ophører inden for 30 dage efter, at Du har opdaget overtrædelsen, eller
  2. hvis Licensgiveren udtrykkeligt genindfører den.
  For at undgå enhver tvivl påvirker afsnit 6(b) ikke den ret, Licensgiveren måtte have til at gøre brug af retsmidler i forbindelse med Din overtrædelse af bestemmelserne i denne Offentlige Licens.
 3. For at undgå enhver tvivl kan Licensgiveren ligeledes stille det Licenserede Materiale til rådighed på særskilte vilkår eller betingelser eller ophøre med at distribuere det Licenserede Materiale på et hvilket som helst tidspunkt. Dette vil dog ikke bringe den Offentlige Licens til ophør.
 4. Uanset ophøret af Licensen opretholdes gyldigheden af bestemmelserne under afsnit 1, 5, 6, 7 og 8.

Afsnit 7 – Andre vilkår og betingelser.

 1. Licensgiveren er ikke bundet af yderligere eller andre vilkår og betingelser, som måtte være tilkendegivet af Dig, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt.
 2. Enhver ordning, antagelse eller aftale vedrørende det Licenserede Materiale, der ikke er fastsat her, er enkeltstående og uafhængige af de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne Offentlige Licens.

Afsnit 8 – Fortolkning.

 1. For at undgå enhver tvivl reducerer, begrænser eller pålægger denne Offentlige Licens ikke betingelser for enhver anvendelse af det Licenserede Materiale, der lovligt kan foretages uden tilladelse i henhold til denne Offentlige Licens, og det må ikke fortolkes således.
 2. For at undgå enhver tvivl skal enhver bestemmelse i denne Offentlige Licens, hvis den betragtes som værende umulig at håndhæve, automatisk ændres i det omfang, det er absolut nødvendigt for at gøre den mulig at håndhæve. Hvis bestemmelsen ikke kan ændres, skal den udskilles fra denne Offentlige Licens, uden at det påvirker håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser.
 3. Der gives ikke afkald på nogen vilkår eller betingelser i denne Offentlige Licens eller samtykke til manglende efterkommelse af dens bestemmelser, medmindre det udtrykkeligt aftales med Licensgiveren.
 4. Intet i denne Offentlige Licens udgør eller må fortolkes som en begrænsning eller frafald af de privilegier og immuniteter, der er gældende for Licensgiveren eller Dig, herunder juridiske processer i enhver form for jurisdiktion eller myndighed.

Creative Commons er ikke part i de Offentlige Licenser. Creative Commons kan til trods herfor vælge at anvende en af sine Offentlige Licenser på det materiale, det offentliggør, og vil i disse tilfælde blive betragtet som "Licensgiver". Teksten til Creative Commons' Offentlige Licenser er målrettet det offentlige domæne, jf. hensigtserklæringen for det offentlige domæne CC0. Med undtagelse af det begrænsede formål det er at angive, at materialet Deles i henhold til en af Creative Commons' Offentlige Licenser eller måder, hvorpå det i øvrigt er tilladt i henhold til Creative Commons' politik, jf. creativecommons.org/policies, tillader Creative Commons ikke brugen af Creative Commons' varemærke eller logo uden forudgående skriftligt samtykke, herunder, men ikke begrænset til, i forbindelse med enhver form for uautoriseret ændring af enhver af dets offentlige licenser eller andre ordninger, antagelser eller aftaler vedrørende brug af Licenseret Materiale. For at undgå enhver tvivl er dette stykke ikke en del af de Offentlige Licenser.

Creative Commons kan kontaktes på creativecommons.org.

Andre tilgængelige sprog: العربية, čeština, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, Frysk, hrvatski, Bahasa Indonesia, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, te reo Māori, Nederlands, norsk, polski, português, română, русский, Slovenščina, svenska, Türkçe, українська, 中文, 華語. Få flere oplysninger om officielle oversættelser under ofte stillede spørgsmål.