Saltar cap al contingut

PDM 1.0 Deed

Marca de Domini Públic 1.0 Universal

Sense drets d'explotació

  1. Aquesta obra ha estat identificada com a lliure de restriccions d'ús conegudes segons la llei de propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins.


    Podeu copiar, modificar i distribuir l'obra, així com fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense necessitat de demanar permís. Vegeu més informació a sota.

Altres informacions

  1. Pot ser que l'obra no estigui lliure de restriccions de propietat intel·lectual conegudes en totes les jurisdiccions
  2. Algunes persones poden tenir alguns drets sobre o relacionats amb l'obra, com per exemple, drets de propietat industrial derivats de patents o marques, i altres persones poden tenir drets sobre com s'utilitza l'obra, som per exemple el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
  3. En algunes jurisdiccions els drets morals de l'autor poden persistir més enllà del termini de protecció dels drets d'explotació. Aquests drets morals poden incloure el dret a ser identificat com autor així com el dret a oposar-se a tractaments pejoratius.
  4. Llevat que s'indiqui expressament el contrari, la persona que va identificar l'obra no n'ofereix cap garantia i s'eximeix de qualsevol responsabilitat per qualsevol ús de l'obra, en la màxima mesura permesa per la llei aplicable.
  5. Quan utilitzeu o citeu l'obra, no hi ha d'haver cap mena d'implicació de suport per part de l'autor o de la persona que ha identificat l'obra.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.