Zkrácené znění licence Creative Commons

Označení volného díla 1.0

Žádná autorská práva

  • V případě tohoto díla se považuje za určené, že se na dílo nevztahuje ochrana autorských práv dle autorského zákona včetně práv souvisejících s právem autorským.


    Můžete toto dílo kopírovat, upravovat, distribuovat a zpracovávat, a to i pro komerční učely bez získání souhlasu. Přečtěte si další informace níže.


Další informace

  • Je možné, že toto dílo není osvobozeno od známých autorskoprávních omezení ve všech právních řádech.
  • Osoby mohou mít jiná práva k dílu nebo práva související, jako jsou patentová práva nebo práva k ochranným známkám, a jiní mohou mít práva na to, jak se dílo užívá, jako jsou práva na propagaci nebo soukromí.
  • V některých právních řádech mohou osobnostní práva autora přetrvat déle než majetková práva autorská. Osobnostní práva autora mohou zahrnovat právo být označen jako autor díla a právo, aby dílo bylo užíváno způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu.
  • Pokud není výslovně uvedeno jinak, osoba, která určila toto dílo jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv, nenese za dílo žádné záruky a zříká se v nejširší možné míře odpovědnosti za všechna užití díla.
  • V případě užití nebo citování díla nesmíte naznačovatsouhlas autora původního díla nebo osoby, která toto dílo určila jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv, se způsobem užití tohoto díla.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Public Domain Mark není právní nástroj.

Creative Commons není advokátní kancelář, ani neposkytuje právní servis nebo právní rady. Šíření, zobrazování nebo odkazování na Public Domain Mark nezakládá vztah klient-advokát.

Creative Commons neověřuje autorskoprávní status žádného z děl, na které byl PDM aplikován. CC neposkytují žádné záruky ohledně kteréhokoli díla nebo jeho autorskoprávního stavu v kterékoli jurisdikci, a zříkají se veškeré odpovědnosti za jakékoli užití kteréhokoli díla.