Označení volného díla 1.0

Žádná autorská práva

 • V případě tohoto díla se považuje za určené, že se na dílo nevztahuje ochrana autorských práv dle autorského zákona včetně práv souvisejících s právem autorským.


  Můžete toto dílo kopírovat, upravovat, distribuovat a zpracovávat, a to i pro komerční učely bez získání souhlasu. Přečtěte si další informace níže.

 • Další informace
  • Je možné, že toto dílo není osvobozeno od známých autorskoprávních omezení ve všech právních řádech.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • V některých právních řádech mohou osobnostní práva autora přetrvat déle než majetková práva autorská. Osobnostní práva autora mohou zahrnovat právo být označen jako autor díla a právo, aby dílo bylo užíváno způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu.
  • Pokud není výslovně uvedeno jinak, osoba, která určila toto dílo jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv, nenese za dílo žádné záruky a zříká se v nejširší možné míře odpovědnosti za všechna užití díla.
  • V případě užití nebo citování díla nesmíte naznačovatsouhlas autora původního díla nebo osoby, která toto dílo určila jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv, se způsobem užití tohoto díla.
Vyjádření souhlasu

V některých systémech národního práva může být nezákonné neoprávněně naznačovat, že autor, vydavatel nebo kdokoliv jiný schvaluje způsob, jakým dílo užíváte.

Více informací

Citace

Pro snadné citování tohoto díla zkopírujte přiložený HTML kód a vložte jej na svou webovou stránku.

Více informací

Osobnostní práva

Většina systémů národního práva po celém světě přiznává autorům osobnostní práva, které je opravňují zasáhnout v případě, že jejich dílo je užito způsobem, který snižuje jeho hodnotu.

Více informací

Jiná práva

K dílům, která nejsou předmětem ochrany autorských práv, se mohou vztahovat jiná práva. Dílo nebo způsob jeho užití může být předmětem práva na ochranu osobních údajů nebo práva na ochranu osobnosti, které osobě umožňují kontrolu způsobů, jak je využívána jejich podobizna nebo záznam jejich hlasu, nebo dalších omezení dle příslušného práva.

Více informací

Trvání autorských práv

Trvání autorských práv se liší mezi jednotlivými systémy národního práva. Dílo, ke kterému se nevztahují autorská práva v jedné zemi, může být předmětem ochrany autorských práv v jiných zemích.

Více informací

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Public Domain Mark není právní nástroj.

Creative Commons není advokátní kancelář, ani neposkytuje právní servis nebo právní rady. Šíření, zobrazování nebo odkazování na Public Domain Mark nezakládá vztah klient-advokát.

Creative Commons neověřuje autorskoprávní status žádného z děl, na které byl PDM aplikován. CC neposkytují žádné záruky ohledně kteréhokoli díla nebo jeho autorskoprávního stavu v kterékoli jurisdikci, a zříkají se veškeré odpovědnosti za jakékoli užití kteréhokoli díla.