Creative Commons License Deed

Avaliku omandi märge 1.0

Autoriõiguse kaitse puudub

  • Selle teose juures on kindlaks tehtud, et see on vaba kõigist teadaolevatest autoriõiguse piirangutest, ka piirangutest, mis tulenevad autoriõigusega kaasnevatest õigustest ja naaberõigustest.


    Tohid teost kopeerida, muuta, levitada ja esitada, ka ärilisel eesmärgil ning seda kõike luba küsimata. Vaata allpool täiendavat teavet.


Täiendav teave

  • Teos ei pruugi olla teadaolevatest autoriõiguse piirangutest vaba kõigis jurisdiktsioonides.
  • Isikutel võivad olla selle seose suhtes muud õigused, näiteks patendi- või kaubamärgiõigused, ning teistel võivad olla õigused, mis tulenevad sellest, kuidas teost kasutatakse, näiteks reklaami- või andmekaitseõigused.
  • Mõnes jurisdiktsioonis võivad autori isiklikud õigused pärast autoriõiguse kehtivuse lõppu säilida. Nende õiguste hulka võivad kuuluda näiteks õigus autorsusele ning õigus autori au ja väärikuse kaitsele.
  • Kui selgesõnaliselt ei ole öeldud teisiti, siis isik, kes teose kindlaks tegi, ei anna teose kohta tagatisi ning ütleb kohaldatava seaduse järgi suurimas lubatavas ulatuses lahti vastutusest, mis tuleneb teose igasugusest kasutusest.
  • Kui teost kasutad või tsiteerid, siis ei tohiks jääda mulje, et sul on selleks autori või teose kindlaks teinud isiku heakskiit.
Creative Commonsi teatis
Creative Commonsi teatis

Avaliku omandi märge ei ole juriidiline dokument.

Creative Commons ei ole õigusbüroo ega paku juriidilisi teenuseid. Selle avaliku omandi märke levitamise või näitamisega ega sellele linkimisega ei kaasne juristi ja kliendi suhet.

Creative Commons ei ole teoste autoriõiguslikku seisundit üle kontrollinud. See puudutab kõiki teoseid, millele see märge on lisatud. CC ei anna üheski jurisdiktsioonis tagatisi teose ega selle autoriõigusliku seisundi kohta ning ütleb lahti igasugusest vastutusest, mis tuleneb mis tahes teose igasugusest kasutamisest.