Marca de dominio público 1.0

Sen dereitos de autor

 • Esta obra identificouse como libre de restricións coñecidas segundo a lei de dereitos de autor, incluídos todos os dereitos asociados.


  Pode copiar, modificar, distribuír e executar a obra, mesmo para usos comerciais e, todo isto sen pedir permiso. Véxase outra información a seguir.

 • Outra información
  • A obra pode non estar libre de certas restricións de dereitos de autor coñecidas en todas as xurisdicións.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • Nalgunhas xurisdicións os dereitos morais (intelectuais) do autor poden persistir alén da terminación dos dereitos de autor. Estes dereitos poden incluír o dereito a ser identificado como o autor e o dereito a obxectar acordos derrogatorios.
  • De non ser que se estabeleza expresamente doutra maneira, a persoa que identificou a obra non ofrece garantías sobre a obra e rexeita calquera responsabilidade ante todos os usuarios da obra, no máis amplo sentido permitido pola lei aplicábel.
  • Ao utilizar ou citar a obra, non debería supoñer o implícito apoio ao autor ou á persoa que identifica a obra.
Apoio

Nalgunhas xurisdicións, a implicación errada de que un autor, editor ou calquera outro te apoia na utilización dunha obra pode non ser legal.

Aprende máis

Cita

Copie e pegue o HTML facilitado na súa páxina web para citar facilmente esta obra.

Aprende máis

Dereitos morais

En moitas xurisdicións as leis de propiedade intelectual concédenlles aos creadores «dereitos morais» que poden requirir algunha reparación caso do uso dunha obra se considerar «desprezativo».

Aprende máis

Outros dereitos

A utilización dunha obra libre de restricións coñecidas de dereitos de autor pode ser regulada ou limitada doutra maneira. A obra ou o seu uso pode estar suxeita ás leis de protección dos datos persoais, publicidade, imaxe ou dereitos de privacidade que lle permiten a unha persoa controlar como a súa voz, imaxe ou semellanza dese tipo que se utiliza ou outras restricións ou limitacións segundo a lei aplicábel.

Aprende máis

Termo de dereitos de autor

Os termos dos dereitos de autor poden variar entre xurisdicións. Unha obra libre de restricións de dereitos de autor nunha xurisdición pode non ser igualmente libre noutras xurisdicións.

Aprende máis

Aviso legal
Aviso legal

A marca de dominio público non é un instrumento legal

Creative Commons non é unha empresa xurídica e non fornece servizos legais nin consello. A distribución, presentación ou ligazóns con esta marca de dominio público non crea ningunha vinculación avogado-cliente

Creative Commons non comprobou o estatus de calquera traballo ao que se lle aplique esta marca. CC non ofrece garantía sobre calquera traballo ou o seu status dos seus dereitos de autor de calquera xurisdición e rexeita toda reclamación de responsabilidade para calquera uso de calquera obra.