Brincar ó contido

Marca de dominio público 1.0 Universal

PDM 1.0

Deed

Sen dereitos de autor

  1. Esta obra identificouse como libre de restricións coñecidas segundo a lei de dereitos de autor, incluídos todos os dereitos asociados.


    Pode copiar, modificar, distribuír e executar a obra, mesmo para usos comerciais e, todo isto sen pedir permiso. Véxase outra información a seguir.

Outra información

  1. A obra pode non estar libre de certas restricións de dereitos de autor coñecidas en todas as xurisdicións .
  2. As persoas poder ter outros dereitos en ou relacionados ca obra, coma patentes ou marcas rexistradas, e outros poden ter dereitos sobre de que xeito se emprega a obra, coma dereitos á publicidade ou privacidade .
  3. Nalgunhas xurisdicións os dereitos morais (intelectuais) do autor poden persistir alén da terminación dos dereitos de autor. Estes dereitos poden incluír o dereito a ser identificado como o autor e o dereito a obxectar acordos derrogatorios.
  4. De non ser que se estabeleza expresamente doutra maneira, a persoa que identificou a obra non ofrece garantías sobre a obra e rexeita calquera responsabilidade ante todos os usuarios da obra, no máis amplo sentido permitido pola lei aplicábel.
  5. Ao utilizar ou citar a obra, non debería supoñer o implícito apoio ao autor ou á persoa que identifica a obra.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.