Creative Commons License Deed

Marca de dominio público 1.0

Sen dereitos de autor

  • Esta obra identificouse como libre de restricións coñecidas segundo a lei de dereitos de autor, incluídos todos os dereitos asociados.


    Pode copiar, modificar, distribuír e executar a obra, mesmo para usos comerciais e, todo isto sen pedir permiso. Véxase outra información a seguir.


Outra información

  • A obra pode non estar libre de certas restricións de dereitos de autor coñecidas en todas as xurisdicións.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • Nalgunhas xurisdicións os dereitos morais (intelectuais) do autor poden persistir alén da terminación dos dereitos de autor. Estes dereitos poden incluír o dereito a ser identificado como o autor e o dereito a obxectar acordos derrogatorios.
  • De non ser que se estabeleza expresamente doutra maneira, a persoa que identificou a obra non ofrece garantías sobre a obra e rexeita calquera responsabilidade ante todos os usuarios da obra, no máis amplo sentido permitido pola lei aplicábel.
  • Ao utilizar ou citar a obra, non debería supoñer o implícito apoio ao autor ou á persoa que identifica a obra.
Aviso legal
Aviso legal

A marca de dominio público non é un instrumento legal

Creative Commons non é unha empresa xurídica e non fornece servizos legais nin consello. A distribución, presentación ou ligazóns con esta marca de dominio público non crea ningunha vinculación avogado-cliente

Creative Commons non comprobou o estatus de calquera traballo ao que se lle aplique esta marca. CC non ofrece garantía sobre calquera traballo ou o seu status dos seus dereitos de autor de calquera xurisdición e rexeita toda reclamación de responsabilidade para calquera uso de calquera obra.