Resumo da Licenza Creative Commons

Marca de dominio público 1.0

Sen dereitos de autor

  • Esta obra identificouse como libre de restricións coñecidas segundo a lei de dereitos de autor, incluídos todos os dereitos asociados.


    Pode copiar, modificar, distribuír e executar a obra, mesmo para usos comerciais e, todo isto sen pedir permiso. Véxase outra información a seguir.


Outra información

  • A obra pode non estar libre de certas restricións de dereitos de autor coñecidas en todas as xurisdicións.
  • As persoas poder ter outros dereitos en ou relacionados ca obra, coma patentes ou marcas rexistradas, e outros poden ter dereitos sobre de que xeito se emprega a obra, coma dereitos á publicidade ou privacidade.
  • Nalgunhas xurisdicións os dereitos morais (intelectuais) do autor poden persistir alén da terminación dos dereitos de autor. Estes dereitos poden incluír o dereito a ser identificado como o autor e o dereito a obxectar acordos derrogatorios.
  • De non ser que se estabeleza expresamente doutra maneira, a persoa que identificou a obra non ofrece garantías sobre a obra e rexeita calquera responsabilidade ante todos os usuarios da obra, no máis amplo sentido permitido pola lei aplicábel.
  • Ao utilizar ou citar a obra, non debería supoñer o implícito apoio ao autor ou á persoa que identifica a obra.
Aviso legal
Aviso legal

A marca de dominio público non é un instrumento legal

Creative Commons non é unha empresa xurídica e non fornece servizos legais nin consello. A distribución, presentación ou ligazóns con esta marca de dominio público non crea ningunha vinculación avogado-cliente

Creative Commons non comprobou o estatus de calquera traballo ao que se lle aplique esta marca. CC non ofrece garantía sobre calquera traballo ou o seu status dos seus dereitos de autor de calquera xurisdición e rexeita toda reclamación de responsabilidade para calquera uso de calquera obra.