Creative Commons License Deed

Oznaka javnog dobra 1.0

Nema autorskih ni srodnih prava

  • Ovo djelo je identificirano kao djelo koje je prema svim saznanjima slobodno od ograničenja autorskog prava, uključujući i svih srodnih prava. Vidi niže pod Druge informacije.


Druge informacije

  • Djelo možda nije slobodno autorskopravnih ograničanja u svim pravnim sustavima.
  • Neke osobe možda polažu druga prava na djelo, kao što je patentno pravo ili pravo žiga, a neke druge osobe pak možda polažu prava u pogledu korištenja djela kao što su prava nad objavljivanjem osobnih zapisa ili pravo privatnosti.
  • U nekim pravnim sustavima moralna pravao autora nastavljaju važiti nakon isteka roka autorskopravne zaštite. U ta prava mogu ulaziti pravo autora da ga se prizna i označi kao autora djela te pravo na poštivanje autorskog djela i časti i ugleda autora.
  • Osim ako izričito nije drukčije navedeno, osoba koja je identificirala djelo kao javno dobro ne daje nikakva jamstva u pogledu djela i odriče se svake odgovornosti za bilo kakvo korištenje djela - u najvećoj mjeri u kojoj to dopušta mjerodavni zakon.
  • Kada koristite ili navodite djelo, ne biste trebali implicirati da Vas autor ili osoba koja je identificirala djelo izravno podržavaju.
Upozorenje
Upozorenje

Oznaka javnog dobra nije pravni instrument.

Creative Commons nije odvjetnički ured i ne pruža pravne usluge. Distribuiranje Commons Deeda, njegovo, prikazivanje ili postavljanje linka na njega ne konstituira odnos pravnog zastupanja.

Creative Commons ne provjerava autorskopravni status bilo kojeg djela na koje je stavljena ova oznaka. CC ne daje nikakva jamstva u pogledu djela ili njegovog autorskopravnog statusa u bilo kojem pravnom sustavu i odriče se svake odgovornosti vezane uz bilo kakvo korištenje djela.