Public Domain-Merket 1.0

Ingen opphavsrett

 • Dette verket har blitt identifisert som fri for kjente opphavsrettsbegrensninger, inklusive alle nærstående rettigheter.


  Du kan kopiere, endre, distribuere og fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Se Annen Informasjon nedenfor.

 • Annen Informasjon
  • Det kan være at verket ikke er fri for alle opphavsrettslige restriksjoner i alle jurisdiksjoner.
  • Det kan være at noen har andre rettigheter til, eller i forhold til, verket, slik som patent- eller varemerkerettigheter, og andre kan ha rettigheter i forhold til hvordan verket brukes, slik som reklame- eller personvernrettigheter rettigheter.
  • I noen jurisdiksjoner kan de ideelle rettighetene strekke seg ut over verkets vernetid. Disse rettighetene kan inkludere rettigheten til å bli navngitt som forfatter og retten til å motsette seg krenkende behandling av verket.
  • Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir den personen som identifiserte verket ingen garantier om verket, og fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av verket, i den grad dette er mulig under gjeldende lovgivning.
  • Når du bruker eller siterer arbeidet, kan du ikke gjøre det på en måte som impliserer en anbefaling fra forfatteren eller fra den som identifiserte verket.
Anbefaling

I noen jurisdiksjoner vil det være rettsstridig å angi at en forfatter, utgiver eller andre anbefaler eller bifaller din bruk av verket.

Lær mer

Sitering

Kopier og lim inn denne HTML i websiden din for enkelt å sitere dette arbeidet.

Lær mer

Ideelle Rettigheter

Opphavsrettlovgivingen i de fleste jurisdiksjoner rundt om i verden innrømmer opphavspersoner "ideelle rettigheter" som gir disse adgang til visse tiltak dersom bruken av verket er å anse som "krenkende".

Lær mer

Andre Rettigheter

Å bruke et verk fri for kjente opphavsrettsbegrenisnger kan være regulert eller begrenset på andre måter. Verket kan være gjenstand for personopplysningsvern, personlighetsvern, bildevern eller personvern og lignende som tillater en person å kontrollere hvordan deres stemme, portrett eller lignende benyttes, eller andre restriksjoner under gjeldende lov.

Lær mer

Vernetid

Opphavsrettsbestemmelser kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Et verk som er fri for opphavsrettsrestriksjoner i en jurisdisjon er ikke nødvedigvis like fritt i en annen jurisdiksjon.

Lær mer

Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse

Public Domain-Merket er ikke et juridisk instrument.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester eller rådgiving. Å distribuere, vise, eller lenke til Public Domain-merket skaper ikke et advokat-klientforhold.

Creative Commons har ikke verifisert den opphavsrettslige status til noe verk som dette merket er anvendt på. CC tilbyr ingen garantier om noe verk eller dets opphavsrettslige status i noen jurisdiksjon, og fraskriver seg alt ansvar for enhver bruk av noe verk.