Creative Commons License Deed

Public Domain-Merket 1.0

Ingen opphavsrett

  • Dette verket har blitt identifisert som fri for kjente opphavsrettsbegrensninger, inklusive alle nærstående rettigheter.


    Du kan kopiere, endre, distribuere og fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Se Annen Informasjon nedenfor.


Annen Informasjon

  • Det kan være at verket ikke er fri for alle opphavsrettslige restriksjoner i alle jurisdiksjoner.
  • Det kan være at noen har andre rettigheter til, eller i forhold til, verket, slik som patent- eller varemerkerettigheter, og andre kan ha rettigheter i forhold til hvordan verket brukes, slik som reklame- eller personvernrettigheter rettigheter.
  • I noen jurisdiksjoner kan de ideelle rettighetene strekke seg ut over verkets vernetid. Disse rettighetene kan inkludere rettigheten til å bli navngitt som forfatter og retten til å motsette seg krenkende behandling av verket.
  • Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir den personen som identifiserte verket ingen garantier om verket, og fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av verket, i den grad dette er mulig under gjeldende lovgivning.
  • Når du bruker eller siterer arbeidet, kan du ikke gjøre det på en måte som impliserer en anbefaling fra forfatteren eller fra den som identifiserte verket.
Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse

Public Domain-Merket er ikke et juridisk instrument.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester eller rådgiving. Å distribuere, vise, eller lenke til Public Domain-merket skaper ikke et advokat-klientforhold.

Creative Commons har ikke verifisert den opphavsrettslige status til noe verk som dette merket er anvendt på. CC tilbyr ingen garantier om noe verk eller dets opphavsrettslige status i noen jurisdiksjon, og fraskriver seg alt ansvar for enhver bruk av noe verk.