Creative Commons Licens Deed

public domain-märke 1.0

Ingen upphovsrätt

  • Det här verket har identifierats som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter.


    Du får kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte utan att fråga om lov. Se Annan information nedan.


Annan information

  • Detta verk är kanske inte fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner i alla jurisdiktioner.
  • Personer kan ha andra rättigheter till eller relaterade till verket, t.ex. patent eller varumärkesrättigheter, och andra kan ha rättigheter kring verkets användning, till exempel publicitets- eller integritetsrättigheter.
  • I vissa jurisdiktioner kan upphovsmannens ideella rätt finnas kvar längre än upphovsrättens skyddstid. Denna rätt kan inkludera rätten att bli identifierad som upphovsman och rätten att protestera mot kränkande behandlngar.
  • Såvida inte annat uttryckligen angetts lämnar personen som identifierat verket inga garantier angående verket och friskriver sig från ansvar för användning av verket så långt det är möjligt enligt tillämplig lag.
  • När du använder eller hänvisar till verket ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller den person som identifierat verket.
Friskrivning
Friskrivning

Public domain-märket är inte ett juridiskt instrument.

Creative Commons är inte en advokatbyrå eller juridisk byrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster eller råd. Att distribuera, visa eller länka till public domain-märket leder inte till ett klientförhållande.

Creative Commons har inte verifierat den upphovsrättsliga statusen för de verk som märkts med detta märke. CC ger inga garantier angående något verk eller dess upphovsrättsliga status i någon jurisdiktion och friskriver sig från allt ansvar för all användning av verket.