Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Универсален (CC0 1.0)
Посвещение на публичните домейни

Отказ от отговорност

Краткото обобщение на лиценз Creative Commons не е правен инструмент. То е просто удобен източник за справка, който помага да се разбере Правният кодекс на СС0, като обяснява чрез достъпен език някои от основните му условия. Представете си го като лесен за ползване интерфейс към Правния кодекс на СС0. Настоящото кратко обобщение само по себе си няма правна стойност и неговото съдържание не фигурира в СС0.

Creative Commons не е правна кантора и не предоставя правни услуги. Разпространяването, изобразяването и даването на препратка към настоящото кратко обобщение на лиценз Creative Commons не създава отношение адвокат–клиент.

Creative Commons не проверява авторскоправния статут на никое произведение, за което е приложен СС0. СС не дава никакви гаранции за никое произведение, нито за неговия авторскоправен статут в която и да било юрисдикция, и се отказва от всякаква отговорност за всякакво използване на което и да било произведение.

Това е обобщение, което представя Правния кодекс (прочетете пълния текст) чрез достъпен език. Отказ от отговорност

Без авторски права

  • Лицето, което е свързало дадено произведение с настоящото кратко обобщение, е предало tпроизведението в обществено достояние, като се е отказало от всичките си права върху произведението в цял свят съгласно законодателството за авторското право, включително от всички свързани с него или сродни права, до степента, разрешена от закона.

    Вие можете да копирате, изменяте, разпространявате и изпълнявате произведението, дори за търговски цели, без да искате разрешение. Вж по-долу Друга информация.


Друга информация

  • СС0 по никакъв начин не засяга правата на никое лице по отношение на патенти и търговски марки, нито правата, които може да имат други лица върху произведението или върху начините, по които то се използва, като например правото на публичност или правото на неприкосновеност на личния живот.
  • Освен ако е заявено друго, лицето, което е свързало дадено произведение с настоящото кратко обобщение, не дава никакви гаранции относно произведението, и се отказва от отговорност за всякакво използване на произведението, в най-голямата степен, разрешена от приложимото право.
  • Когато използвате или цитирате произведението, Вие не бива да създавате впечатление за одобрение от автора или декларатора.
Други права

Използването на произведение, което е свободно от известни ограничения по отношение на авторското право, може да е регламентирано или ограничено другояче. Произведението или неговото използване може да е обект на закони за защита на личните данни, право на публичност, право върху изображение или право на неприкосновеност на личния живот, които позволяват дадено лице да контролира как се използва неговият глас, образ или подобие, или на други ограничения съгласно приложимото право.

Научете повече.

джиро

В някои юрисдикции създаването на погрешно впечатление, че авторът, издателят или който и да било друг одобрява използването от Ваша страна на произведението, може да е незаконно.

Научете повече.

Цитат

Copy and paste the HTML provided into your webpage to easily cite this work.

Научете повече

Who is the affirmer?

The affirmer is the person who surrendered rights to the work worldwide using CC0, to the extent allowable by law. It may be the original author of the work or another person who may have had some copyright or related or neighboring legal rights in the work.