Skip to content

CC0 1.0 Deed

CC0 1.0 Univerzálne

Žiadne Autorské Práva

  1. Osoba, ktorá si pre určité dielo zvolila tento akt, odovzdáva toto dielo verejnosti a vzdáva sa všetkých práv na dielo na celom svete podľa autorského práva vrátane všetkých súvisiacich práv, a to v rozsahu, ktorý umožňuje zákon.
  2. Dielo môžete rozmnožovať, upravovať, rozširovať a môžete ho vykonávať aj na obchodné účely bez toho, aby ste žiadali o povolenie. Pozri oddiel Ďalšie Informácie nižšie.

Ďalšie Informácie

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, osoba, ktorá si pre určité dielo zvolila tento akt, neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa diela a vzdáva sa zodpovednosti za všetky použitia diela, a to v najväčšom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
  3. Pri používaní alebo citovaní diela by ste nemali naznačovať súhlas autora alebo deklarant.

Notice

Akt Commons Deed nie je právny nástroj. Ide jednoducho o užitočnú pomôcku na porozumenie kódexu Legal Code CC0 – ľudským okom čitateľné zhrnutie niektorých z jeho kľúčových pojmov. Považuje ho za používateľsky ústretové rozhranie kódexu Legal Code CC0, na ktorom sa zakladá. Samotný akt Commons Deed nemá právnu hodnotu a jeho obsah sa nenachádza v CC0.

Creative Commons nie je advokátska kancelária ani neposkytuje právne služby. Rozširovaním, zobrazením ani uvedením odkazu na Commons Deed nevzniká právny vzťah advokát–klient.

Korporácia Creative Commons neoveruje autorskoprávny status žiadneho diela, na ktoré sa vzťahuje CC0. CC neposkytuje žiadne záruky v súvislosti so žiadnym dielom ani autorskými právami, ktoré sa naň vzťahujú, v žiadnej jurisdikcii a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za všetky použitia akéhokoľvek diela.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.