Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Univerzálne (CC0 1.0)
Public Domain Dedication

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Akt Commons Deed nie je právny nástroj. Ide jednoducho o užitočnú pomôcku na porozumenie kódexu Legal Code CC0 – ľudským okom čitateľné zhrnutie niektorých z jeho kľúčových pojmov. Považuje ho za používateľsky ústretové rozhranie kódexu Legal Code CC0, na ktorom sa zakladá. Samotný akt Commons Deed nemá právnu hodnotu a jeho obsah sa nenachádza v CC0.

Creative Commons nie je advokátska kancelária ani neposkytuje právne služby. Rozširovaním, zobrazením ani uvedením odkazu na Commons Deed nevzniká právny vzťah advokát–klient.

Korporácia Creative Commons neoveruje autorskoprávny status žiadneho diela, na ktoré sa vzťahuje CC0. CC neposkytuje žiadne záruky v súvislosti so žiadnym dielom ani autorskými právami, ktoré sa naň vzťahujú, v žiadnej jurisdikcii a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za všetky použitia akéhokoľvek diela.

Toto je súhrn kódexu Legal Code (celé znenie si prečítajte tu) vo formáte čitateľnom ľudským okom. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Žiadne Autorské Práva

  • Osoba, ktorá si pre určité dielo zvolila tento akt, odovzdáva toto dielo verejnosti a vzdáva sa všetkých práv na dielo na celom svete podľa autorského práva vrátane všetkých súvisiacich práv, a to v rozsahu, ktorý umožňuje zákon.

    Dielo môžete rozmnožovať, upravovať, rozširovať a môžete ho vykonávať aj na obchodné účely bez toho, aby ste žiadali o povolenie. Pozri oddiel Ďalšie Informácie nižšie.


Ďalšie Informácie

  • CC0 v žiadnom prípade neovplyvňuje práva súvisiace s patentmi alebo ochrannými známkami žiadnej osoby ani práva iných osôb k dielu, resp k spôsobom jeho použitia, ako sú práva v oblasti reklamy či súkromia.
  • Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, osoba, ktorá si pre určité dielo zvolila tento akt, neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa diela a vzdáva sa zodpovednosti za všetky použitia diela, a to v najväčšom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
  • Pri používaní alebo citovaní diela by ste nemali naznačovať súhlas autora alebo deklarant.
Ďalšie Práva

Použitie diela nad rámec známych obmedzení súvisiacich s autorskými právami môže byť inak regulované alebo obmedzené. Na dielo alebo jeho používanie sa môžu vzťahovať zákony o ochrane osobných údajov, reklame, ochrane podobizne alebo súkromia, ktoré umožňujú osobám kontrolovať, ako sa používa ich hlas, podobizeň alebo podoba, prípadne iné obmedzenia podľa platných právnych predpisov.

Learn more.

Endorsement

V niektorých jurisdikciách nepravdivé naznačovanie toho, že autor, vydavateľ alebo ktokoľvek iný súhlasí s vaším použitím diela, môže byť nezákonné.

Learn more.

Citation

Copy and paste the HTML provided into your webpage to easily cite this work.

Learn more

Who is the affirmer?

The affirmer is the person who surrendered rights to the work worldwide using CC0, to the extent allowable by law. It may be the original author of the work or another person who may have had some copyright or related or neighboring legal rights in the work.