Povzetek Creative Commons license (License Deed)

cc pd CC0 1.0 Univerzalna (CC0 1.0)
Posvetilo javni domeni

Izjava o omejitvi odgovornosti

Povzetek licence ni pravno orodje. Je preprosto le priročna referenca za razumevanje Celotnega pravnega besedila CC0, je izraz ključnih pogojev, berljiv za uporabnike. Gre za uporabniku prijazen vmesnik do Celotnega pravnega besedila CC0. Ta povzetek sam po sebi nima pravne veljave in njegova vsebina se v dejanskem besedilu CC0 ne pojavlja.

Creative Commons ni odvetniška pisarna in ne ponuja pravniških storitev. Razširjanje, prikazovanje ali povezovanje na ta Povzetkom licence ne ustvarja razmerja odvetnik-stranka.

Creative Commons ni preveril avtorsko-pravni status nobenega dela, ki je objavljeno pod CC0. CC ne daje nikakršnih jamstev glede nobenega dela ali avtorsko-pravnega statusa le-tega v nobeni jurisdikciji in ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi kakršnekoli uporabe kateregakoli dela.

Brez avtorskih pravic

  • Oseba, ki je povezala delo s tem povzetkom licence je posvetila delo javni domeni, s tem ko se je globalno odpovedala vsem svojim avtorskim in sorodnim pravicam, v kolikor to zakon dopušča.

    Delo lahko kopirate, spreminjate, razširjate in izvajate, tudi v komercialne namene, brez prošnje za dovoljenje. Glejte Druge informacije spodaj.


Ostale podrobnosti

  • Nikakor CC0 ne vpliva na nikakršne pravice izhajajoče iz patentov ali blagovnih znamk. Ne vpliva niti na osebnostne pravice in pravice zasebnosti drugih oseb, ki jih te osebe lahko imajo na delu ali uporabi dela.
  • V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, oseba, ki je povezala delo s tem povzetkom licence, ne daje nikakršnih jamstev glede dela, in uporabnikom dela ne odgovarja za nikakršno škodo, razen v primerih, ko izključitev odgovornosti ni dopustna po zakonu.
  • Ko uporabljate ali navajate delo, ne smete namigovati na podporo avtorja ali potrditelja.
Ostale pravice

Tudi če je delo prosto znanih avtorsko-pravnih omejitev, je lahko njegova uporaba še vedno drugače urejena ali omejena. Delo ali njegovo uporabo lahko omejujejo zakoni, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, osebnostne pravice ali zasebnost. V takih primerih lahko po zakonu oseba, na primer, še vedno odloča kako se sme uporabljati njen glas, sliko ali podobnost.

Več o tem.

Podpora

V nekaterih jurisdikcijah je napačno namigovanje, da avtor, založnik ali kdor koli drug podpira vašo uporabo dela, lahko protipravno.

Več o tem.

Navedek

Kopirajte in prilepite kodo HTML na svojo spletno stran za preprosto citiranje dela.

Več o tem

Kdo je potrditelj?

Potrditelj je oseba, ki se je z uporabo CC0 globalno odpovedala svojim pravicam na delu, v kolikor zakon to dopušča. To je lahko ali izvorni avtor dela ali pa druga oseba, ki je lahko imela nekaj avtorskih ali sorodnih pravic na delu.