Creative Commons Juridisk Lisenstekst

Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge

flag
Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Bruk av denne lisensen skaper ikke et advokat-klientforhold. Creative Commons tilbyr denne informasjonen som den er. Creative Commons gir ingen garantier for informasjonen som er gitt, og frasier seg ethvert ansvar for skader som følge av dens bruk.

Lisens

Frembringelsen (definert nedenfor) tilbys i henhold til betingelsene i denne lisensen. Frembringelsen er beskyttet etter åndsverkloven og/eller annen gjeldende rett. Enhver bruk av frembringelsen ut over det som tillates av lisensen, følger av annen avtale med rettighetshaver eller følger av åndsverkloven eller dennes forskrifter, er forbudt.

Ved å benytte rettighetene til frembringelsen som følger av denne lisensen, aksepterer du å være bundet av lisensens vilkår. Ved dette gir lisensgiveren deg de rettigheter som her er beskrevet under den forutsetning at du godtar lisensens betingelser og vilkår. Ved mislighold av vilkårene i denne lisensen bortfaller alle rettigheter som er gitt deg gjennom denne lisensen.

1. Definisjoner

 1. «Bearbeidelse» er et åndsverk som er avledet av eller bygger på et annet åndsverk i slik grad at opphavsretten til bearbeidelsen er avhengig av opphavsretten til det åndsverk som er bearbeidet. Eksempler kan være oversettelse av tekst, eller overføring av et åndsverk til en annen litterær eller kunstnerisk form som for eksempel dramatisering eller filmatisering av åndsverk, eller maleri eller fotografisk verk der motivet er et annet åndsverk. For å unngå tvil: For det tilfelle at frembringelsen er et musikkverk, en opptreden, eller et lydopptak, skal synkronisering («synching») med et filmverk, lysbildefremvisning, eller lignende, betraktes som en bearbeidelse i henhold til denne lisensen.
 2. «Samling» betyr en samling av åndsverk, eller av andre typer frembringelser, der hver frembringelse er inkludert i sin helhet i umodifisert form sammen med ett eller flere andre bidrag, der hvert bidrag utgjør en separat og uavhengig frembringelse i seg selv, som er satt sammen til en kollektiv helhet. En samling vil ikke bli betraktet som en bearbeidelse (definert ovenfor) i henhold til denne lisensen.
 3. «Tilgjengeliggjøre» betyr at eksemplar av frembringelsen frembys for salg, utleie eller utlån, eller på annen måte spres til allmennheten.
 4. «Lisensgiver» betyr det individ, de individer eller den eller de juridiske personer som tilbyr frembringelsen i henhold til vilkårene for denne lisensen.
 5. «Originær rettighetshaver» betyr, dersom det gjelder åndsverk, det individ eller de individer som har skapt verket; dersom det gjelder andre frembringelser, den eller de individer eller juridiske personer som har skapt frembringelsen og som innehar nærstående rettigheter til frembringelsen i henhold til kap. 5 i åndsverkloven.
 6. «Frembringelse» betyr det åndsverk som er beskyttet av åndsverkloven og som tilbys i henhold til denne lisensen. I tillegg til åndsverk, som definert av åndsverklovens § 1, omfattes også frembringelser som er beskyttet etter bestemmelsene om nærstående rettigheter (andre rettigheter) slik disse er definert etter åndsverksloven kapittel 5. Dette forutsetter at slike rettigheter er beskyttet av gjeldende lov i din jurisdiksjon.
 7. «Du/deg» betyr et individ eller en juridisk person som utøver rettigheter i henhold til denne lisensen, som ikke tidligere har misligholdt vilkårene i denne lisensen i relasjon til frembringelsen, eller som har fått en uttrykkelig tillatelse fra lisensgiver til å utøve rettigheter i henhold til denne lisensen til tross for tidligere mislighold.
 8. «Fremføre offentlig» betyr å tilgjengeliggjøre offentlig eller opptre offentlig med frembringelsen. Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen over­føring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når frembringelsen stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til frembringelsen.
 9. «Fremstille eksemplarer» betyr å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av frembringelsen. Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi frembringelsen.

2. Låneregler og avgrensinger. Intet i lisensen har som formål å redusere eller begrense lovlig bruk etter gjeldende rett, herunder bruk med grunnlag i lånereglene i åndsverkloven kap. 2 (ÅVL §§ 11-38c).

3. Lisensrettigheter. Under vilkårene i denne lisens gir lisensgiver deg herved en global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid) rett til å utnytte de rettigheter som fremgår av følgende:

 1. å fremstille eksemplarer av frembringelsen, å innarbeide frembringelsen i en eller flere samlinger og å fremstille eksemplarer av frembringelsen som en del av en samling; og,
 2. å tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig, herunder også frembringelser som er del av en samling.
 3. For å unngå tvil:

  1. Ikke-fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver bibeholder de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man ikke kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg.
  2. Fraskrivbar tvangslisens. Lisensgiver fraskriver seg de eksklusive rettigheter til å hente ut vederlag for bruk («royalties») som følger av en lovbestemt eller obligatorisk lisensordning (tvangslisens) som man kan fraskrive seg, som måtte oppstå gjennom handlinger som du foretar under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg;
  3. Avtalelisens og blankolisens. Lisensgiver fraskriver seg retten til å hente ut vederlag for bruk («royalties»), enten individuelt, eller gjennom en vederlagsorganisasjon eller utpekt agent som administrerer frivillige lisensordninger (avtalelisens), herunder blankolisensordninger, med hjemmel i §§ 36-47 i åndsverkloven (eller tilsvarende i en annen jurisdiksjon), fra handlinger du måtte foreta under utøvelse av de rettigheter som denne lisensen gir deg.

De ovennevnte rettigheter kan anvendes i alle kjente og fremtidige medier eller formater, enten de er kjent i dag eller senere anvist. De ovennevnte rettigheter inkluderer retten til å foreta slike modifikasjoner som er teknisk sett nødvendige for å utøve disse rettighetene i andre medier og formater, men bortsett fra det har du ikke rett til å lage bearbeidelser. Alle de rettigheter som uttrykkelig ikke er gitt av lisensgiver er herved holdt tilbake. Dersom lisensgiver innehar databaserettigheter eller lignende i henhold til åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv, fraskriver lisensgiver seg disse rettigheter.

4. Restriksjoner. Den lisensavtalen som følger av punkt 3 ovenfor er eksplisitt gitt under forutsetning av og begrenset av følgende restriksjoner:

 1. Du kan kun tilgjengeliggjøre og fremføre frembringelsen offentlig når dette skjer under de vilkår som følger av denne lisensen. Du må vedlegge en kopi av, eller en nettadresse (URI, Uniform Resource Identifier) til, denne lisensen hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig. Du kan ikke tilby eller påby vilkår for frembringelsen, som endrer eller innskrenker lisensens vilkår eller mottakerne i å utøve de rettigheter som mottakeren har i henhold til lisensen. Du kan ikke gi underlisenser til frembringelsen. Du må sikre at alle henvisninger til lisensen og til ansvarsfraskrivelsen gis videre i uendret form når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig. Når du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig, så kan du ikke utstyre frembringelsen med tekniske beskyttelsesmekanismer som begrenser mottaker i å utøve de rettigheter som følger av lisensen. Dette punkt 4(a) finner også anvendelse på frembringelsen, når frembringelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra frembringelsen selv, skal være underlagt vilkårene i lisensen. Dersom du skaper en samling, og du mottar beskjed fra en lisensgiver om å slette fra samlingen en bestemt kreditering i henhold til punkt 4(b), så skal en slik beskjed etterkommes i den grad dette er praktisk mulig.
 2. Dersom du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen offentlig eller samlinger der frembringelsen inngår, må du, så fremt et krav om sletting i henhold til punkt 4(a) ikke er blitt fremsatt, sikre at samtlige markeringer av opphavsrett («opphavsrettsnotiser») for frembringelsen bevares intakt. Dette betyr at du må sørge for, under hensyn til det medium og de midler du benytter: (i) å navngi originær rettighetshaver (eller pseudonym utpekt av originær rettighetshaver) slik god skikk tilsier, dersom dette er angitt, og/eller dersom originær rettighetshaver eller lisensgiver i opphavsrettsnotisen utpeker andre parter (f.eks. sponsorinstitusjoner, forlagsenheter, tidsskrifter) for navngivelse («parter som skal navngis»), også navngir disse; (ii) å oppgi navn eller tittel på frembringelsen, dersom dette er angitt; (iii) å oppgi, i den utstrekning det er praktisk mulig, den nettadressen (Uniform Resource Identifier, URI), dersom dette er angitt, som lisensgiver angir skal assosieres med frembringelsen, med mindre nettadressen ikke inneholder noen opphavsrettnotis. Kreditering slik som påkrevd i dette punkt 4(b) skal skje i overensstemmelse med god skikk; forutsatt, imidlertid, at for samlinger skal kreditering gjøres på minst like vilkår som andre sammenlignbare og eksisterende krediteringer, slik at dersom alle bidragsytere til samlingen krediteres, skal kreditering gjøres som en del av denne krediteringen og minst like fremtredende som krediteringen av andre bidragsytere. For å unngå tvil: Du kan bare bruke den kreditering som kreves i henhold til dette punkt 4(d) for det formål å navngi på den måten som er angitt ovenfor og, ved å utøve dine rettigheter i følge denne lisensen, så kan du verken implisitt eller eksplisitt fastslå eller implisere noen form for forbindelse med, sponsorskap, aksept eller godkjennelse fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis, uten på forhånd å ha innhentet en separat, uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette fra originær rettighetshaver, lisensgiver og/eller andre som navngis.
 3. For å unngå tvil: De restriksjoner som nevnes ovenfor i punkt 4(a) og 4(b) gjelder ikke for de delene av frembringelsen som ansees å falle inn under definisjonen av «frembringelse» for denne lisensens formål utelukkende fordi de møter kriteriene for vern etter åndsverklovens § 43 og EUs databasedirektiv.
 4. Ideelle rettigheter forblir uberørt av denne lisensen, i den utstrekning de i henhold til gjeldende rett anerkjennes og ikke er fraskrivbare.

5. Garantier og ansvarsfraskrivelse

Med mindre annet er gjensidig og skriftlig avtalt mellom partene, tilbyr lisensgiver frembringelsen som den er og gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt om kvalitet, egnethet, inngrep, presisjon, fravær av synlige eller skjulte feil og mangler, eller lignende. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelsen av implisitte garantier. I så fall gjelder dette ikke for deg.

6. Ansvarsbegrensning. Med de unntak som er påkrevd etter gjeldende rett, er ikke lisensgiver i noe tilfelle ansvarlig ovenfor deg for noen skade som oppstår som følge av lisensen eller bruk av frembringelsen, selv om lisensgiver blir gjort oppmerksom på muligheten for slik skade.

7. Opphør

 1. Denne lisensen og de rettigheter som følger av den, vil automatisk opphøre ved ethvert brudd fra deg på lisensens vilkår. Enkeltpersoner eller juridiske personer som har mottatt samlinger fra deg i henhold til lisensen, vil imidlertid ikke få sine lisenser brakt til opphør forutsatt at disse enkeltpersonene eller juridiske personene fullt ut overholder lisensens vilkår. Punktene 1, 2, 5, 6, 7 og 8 overlever ethvert opphør av denne lisensen.
 2. I overensstemmelse med ovenstående vilkår er denne lisensen tidsubegrenset (i frembringelsens opphavsrettslige vernetid). Uavhengig av det foregående, forbeholder lisensgiver seg likevel retten til å utgi frembringelsen under andre lisensvilkår eller å stoppe distribusjonen av frembringelsen på ethvert tidspunkt. Dette forutsetter imidlertid at ethvert slikt valg ikke vil tjene til å trekke tilbake denne lisensen (eller enhver annen lisens som har vært gitt under vilkårene til denne lisensen). Lisensen gjelder fullt ut med mindre den opphører som nevnt ovenfor.

8. Diverse

 1. Hver gang du tilgjengeliggjør eller fremfører frembringelsen eller en samling offentlig, tilbyr lisensgiver mottageren en lisens til frembringelsen på samme vilkår og betingelser som lisensen her er gitt deg.
 2. Hvis noen av bestemmelsene i lisensen er ugyldige eller ikke er gjennomførbare etter gjeldende rett, skal ikke dette ha innvirkning på gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av vilkårene i lisensen, og uten videre handling fra partene til denne avtalen, skal en slik bestemmelse bli endret til i den minimale utstrekning som er nødvendig for å gjøre en slik bestemmelse gyldig og gjennomførbar.
 3. En part skal ikke anses for å ha gitt avkall på å gjøre vilkår gjeldende eller å ha tillatt brudd på vilkår i denne lisensen, med mindre dette har skjedd skriftlig og er underskrevet av denne part.
 4. Denne lisensen utgjør helt og holdent avtalen mellom partene for frembringelsen som er lisensiert her. Det foreligger ingen andre underforståtte avtalevilkår eller lignende vedrørende frembringelsen. Lisensgiver skal ikke være bundet av noen ytterligere betingelser som måtte foreligge i noen kommunikasjon fra deg. Denne lisensen kan ikke endres uten en gjensidig skriftlig avtale mellom lisensgiver og deg.
 5. De rettigheter som du får gjennom lisensen, og de frembringelser som lisensen referer til, er formulert ved å bruke terminologien fra «Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)», som de øvrige steder i denne lisensen refereres til ved sitt kortnavn «åndsverkloven».

Notis fra Creative Commons

Creative Commons er ikke part i denne lisensen, og gir ingen garantier av noen art i forhold til frembringelsen. Creative Commons vil ikke være ansvarlig ovenfor deg eller noen annen for skade som måtte oppstå i samband med lisensen. Uten hensyn til de to (2) foregående setninger, skal Creative Commons, hvis organisasjonen uttrykkelig har identifisert seg som lisensgiver, ha alle rettigheter og forpliktelser som lisensgiver.

Med unntak for det begrensede formål av å indikere ovenfor offentligheten at frembringelsen er lisensiert under denne lisensen, skal ingen av partene bruke varemerket «Creative Commons» eller andre relaterte varemerker eller logoer uten skriftlig forhåndssamtykke fra Creative Commons. Enhver tillatt bruk skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Creative Commons for bruk av varemerker, som blir publisert på nettstedet til Creative Commons eller på annen måte gjort tilgjengelig på oppfordring fra gang til gang. For å unngå tvil, denne begrensningen på bruk av varemerker utgjør ikke en del av denne lisensen.

Creative Commons kan kontaktes på https://creativecommons.org/.