Tato stránka je k dispozici v následujících jazycích: Languages

Creative Commons právní ujednání

Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní

Oficiální překlady této licence jsou dostupné i v dalších jazycích.

Creative Commons Corporation (“Creative Commons”) není advokátní kancelář ani neposkytuje právní služby nebo právní poradenství. Šířením textů veřejných licencí Creative Commons nevzniká vztah příkazního typu nebo jiný takový obdobný vztah. Creative Commons Corporation poskytuje texty veřejných licencí a související informace tak, jak jsou. Creative Commons Corporation neodpovídá za texty veřejných licencí ani za obsah licencovaný za těchto licenčních podmínek ani za související informace. Creative Commons Corporation v maximální možné míře vylučuje veškerou odpovědnost za újmu, která vznikne v důsledku jejich použití.

Používání Veřejných licencí Creative Commons

Texty veřejných licencí Creative Commons představují standardizovaný soubor licenčních podmínek, které mohou autoři nebo další nositelé práv použít pro sdílení chráněných autorských děl a dalšího obsahu podléhajícímu autorským právům a dalším právům uvedeným níže v této veřejné licenci. Následující upozornění slouží pouze pro informační účely, nejsou vyčerpávající a nejsou součástí těchto licencí.

Upozornění pro poskytovatele licence: Tyto veřejné licence jsou určeny osobám oprávněným poskytovat veřejnosti oprávnění k užití obsahu způsobem, který je jinak vyhrazen vykonavatelům autorských a některých dalších práv. Tyto licence jsou neodvolatelné. Poskytovatelé by si měli licenční podmínky řádně prostudovat tak, aby jim porozuměli dříve, než se je rozhodnou použít. Poskytovatelé by si také před použitím těchto licencí měli zajistit veškerá potřebná práva tak, aby mohla veřejnost dílo užít předpokládaným způsobem. Poskytovatelé by měli jednoznačně označit veškerý obsah, na který se licence nevztahují, a to včetně dalších děl poskytnutých pod licencemi CC nebo materiály užité na základě výjimky či omezení autorských práv. Další upozornění pro poskytovatele.

Upozornění pro veřejnost: Použitím některé z těchto veřejných licencí poskytuje poskytovatel veřejnosti oprávnění k užití licencovaného obsahu za stanovených licenčních podmínek. Pokud z nějakého důvodu není souhlas poskytovatele nutný, například z důvodu uplatnění některé výjimky nebo omezení autorského práva, potom se na dané užití tato licence nevztahuje. Na základě těchto licencí jsou poskytována pouze oprávnění k výkonu autorských a některých dalších práv, která je poskytovatel oprávněn poskytovat. Užití licencovaného obsahu může být přesto omezeno z dalších důvodů, například proto, že nositelem autorských, či dalších práv k němu se vztahujících, je někdo jiný. Poskytovatel může vznést zvláštní požadavky, například požádat o to, aby byly označeny nebo popsány veškeré změny. Ačkoli to tyto licence nevyžadují, nabádáme Vás, abyste tyto požadavky respektovali, pokud jsou přiměřené. Další upozornění pro veřejnost.

Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence

Výkonem Licencovaných práv (jak jsou definována níže) souhlasíte s licenčními podmínkami Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní veřejná licence (dále jen „Veřejná licence“) a zavazujete se je dodržovat. V rozsahu, v jakém lze tuto Veřejnou licenci chápat jako smlouvu, je Vám oprávnění vykonávat Licencovaná práva uděleno jako protiplnění za Váš souhlas s těmito licenčními podmínkami. Poskytovatel Vám toto oprávnění poskytuje jako protiplnění za výhody, které pro něj vyplývají z toho, že je Licencovaný obsah zpřístupňován za těchto licenčních podmínek.

Článek 1 - Definice.

 1. Zpracovaným obsahem se rozumí obsah, na který se vztahují Autorská a obdobná práva, který je odvozený od Licencovaného obsahu, nebo z něj vychází, a v němž je Licencovaný obsah přeložen, pozměněn, uspořádán, změněn nebo jinak upraven způsobem vyžadujícím svolení Poskytovatele. Pro účely této Veřejné licence platí, že pokud je Licencovaným obsahem hudební dílo, výkon výkonného umělce nebo zvukový záznam, je vždy vytvořen Zpracovaný obsah v případě, že je Licencovaný obsah časově synchronně spojen s pohyblivou obrazovou složkou.
 2. Autorskými a obdobnými právy se rozumí autorská práva a/nebo obdobná práva, úzce související s právem autorským, zahrnující mimo jiné, nikoliv však výlučně, práva k výkonu výkonného umělce, práva vysílatele, práva výrobce zvukového záznamu a zvláštní práva pořizovatele databáze, bez ohledu na to, jak jsou tato práva označena nebo kategorizována. Pro účely této Veřejné licence nespadají práva uvedená v článku 2(b)(1)-(2) mezi Autorská a obdobná práva.
 3. Účinnými technickými prostředky se rozumí takové prostředky, které nelze bez příslušného oprávnění obejít, dle předpisů, které byly přijaty za účelem splnění závazků vyplývajících z článku 11 Smlouvy WIPO o autorském právu přijaté 20. prosince 1996 a/nebo obdobných mezinárodních dohod.
 4. Výjimkami a omezeními se rozumí poctivé užití („fair use“), poctivé zacházení („fair dealing“) a/nebo jakákoli další výjimka nebo omezení Autorských a obdobných práv, uplatňující se na Vaše užití Licencovaného obsahu.
 5. Licencovaným obsahem se rozumí umělecké nebo literární dílo, databáze nebo jiný obsah, k němuž Poskytovatel poskytuje tuto Veřejnou licenci.
 6. Licencovanými právy se rozumí práva, k jejichž výkonu je Vám uděleno oprávnění za podmínek stanovených touto Veřejnou licencí, která se omezují na veškerá Autorská a obdobná práva, vztahující se na Vaše užití Licencovaného obsahu a která je Poskytovatel oprávněn licencovat.
 7. Poskytovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba (osoby), která uděluje oprávnění k výkonu práv na základě této Veřejné licence.
 8. Sdílením se rozumí poskytnutí obsahu veřejnosti jakýmkoli způsobem či prostředkem vyžadujícím ve smyslu Licencovaných práv svolení, jako například rozmnožování, veřejné vystavování, veřejné provozování, rozšiřování, šíření, zpřístupňování či dovoz a sdělování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k obsahu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby.
 9. Zvláštními právy pořizovatele databáze se rozumí jiná než autorská práva plynoucí ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. března 1996 o právní ochraně databází, ve znění pozdějších či nahrazujících předpisů, jakož i další v zásadě rovnocenná práva kdekoli na světě.
 10. Vy, Vám, Vámi, Vás označuje fyzickou nebo právnickou osobu, vykonávající Licencovaná práva na základě této Veřejné licence. Vaše, Vašeho, Vašemu, Vašich, Vaším má obdobný význam.

Článek 2 – Rozsah.

 1. Poskytnutí licence.
  1. Za podmínek stanovených touto Veřejnou licencí Vám Poskytovatel poskytuje celosvětovou, bezúplatnou, nevýhradní, neodvolatelnou licenci, bez možnosti udělení podlicence, k výkonu Licencovaných práv k Licencovanému obsahu tímto způsobem a v tomto rozsahu:
   1. rozmnožování a Sdílení Licencovaného obsahu jako celku nebo jeho části; a
   2. vytváření a rozmnožováni, nikoliv však Sdílení, Zpracovaného obsahu.
  2. Výjimky a omezení. Pro vyloučení pochybností, pokud se na Vaše užití uplatňují Výjimky a omezení, neuplatňuje se tato Veřejná licence a nemusíte dodržovat její podmínky.
  3. Doba trvání. Doba trvání této Veřejné licence je upravena v článku 6(a).
  4. Média a formáty; technické úpravy povoleny. Poskytovatel Vás opravňuje vykonávat Licencovaná práva prostřednictvím všech médií a formátů známých v tuto chvíli i vzniklých v budoucnu a provádět technické úpravy k tomu potřebné. Poskytovatel se vzdává práva zakázat Vám technické úpravy potřebné k výkonu Licencovaných práv, a to včetně technických úprav potřebných k obcházení Účinných technických prostředků a/nebo souhlasí s tím, že toto právo nebude vykonávat. Pro účely této Veřejné licence platí, že samotné úpravy povolené v tomto článku 2(a)(4) nikdy nevedou k vytvoření Zpracovaného obsahu.
  5. Další příjemci.
   1. Nabídka Poskytovatele – Licencovaný obsah. Každému příjemci Licencovaného obsahu je automaticky učiněna nabídka Poskytovatele k výkonu Licencovaných práv v souladu s podmínkami této Veřejné licence.
   2. Žádná další omezení. Licencovaný obsah nesmíte nabízet za dalších či jiných podmínek, ani na něj uplatňovat Účinné technické prostředky, pokud by to omezovalo vykonávání Licencovaných práv jakýmkoli příjemcem Licencovaného obsahu.
  6. Vyloučení podpory. Nic v této Veřejné licenci nezakládá ani nesmí být vykládáno jako povolení prohlašovat nebo naznačovat, že Vy nebo Vaše užití Licencovaného obsahu jste nějak podporování, schváleni, či propojeni s Poskytovatelem nebo kýmkoli jiným, kdo má být uveden dle článku 3(a)(1)(A)(i), nebo že Vám byl z jejich strany udělen oficiální status.
 2. Další práva.

  1. Na osobnostní práva, jako například právo na nedotknutelnost, se tato Veřejná licence nevztahuje, stejně jako na právo na podobu a soukromí a/nebo další obdobná osobnostní práva; nicméně, k tomu, aby Vám umožnil vykonávat Licencovaná práva se Poskytovatel v nejširším možném rozsahu vzdává a/nebo se zavazuje je nevykonávat.
  2. Tato Veřejná licence se nevztahuje na práva z patentu a ochranné známky.
  3. Poskytovatel se v nejširším možném rozsahu vzdává veškerých práv, na jejichž základě od Vás může vybírat odměnu za vykonávání Licencovaných práv, ať už přímo či prostřednictvím kolektivního správce na základě jakéhokoli systému dobrovolné, rozšířené nebo povinné kolektivní správy. Ve všech ostatních případech si Poskytovatel výslovně vyhrazuje právo vybírat takovou odměnu.

Článek 3 – Licenční podmínky.

Vykonávání Vám Licencovaných práv zcela podléhá následujícím podmínkám.

 1. Uveďte původ.

  1. Pokud Sdílíte Licencovaný obsah, musíte:

   1. zachovat následující informace, pokud je Poskytovatel s Licencovaným obsahem uvedl:
    1. identifikace tvůrce (tvůrců) Licencovaného obsahu a kohokoli dalšího, kdo má být uveden, a to jakýmkoli Poskytovatelem požadovaným způsobem (včetně pseudonymu, pokud je uveden), pokud je tento způsob rozumný;
    2. výhradu autorského práva;
    3. odkaz na tuto Veřejnou licenci;
    4. odkaz na vyloučení záruk;
    5. URI nebo hypertextový odkaz na Licencovaný obsah, pokud je to rozumně proveditelné;
   2. uvést informace o případné úpravě Licencovaného obsahu a zachovat veškeré zmínky o předchozích úpravách; a
   3. uvést, že Licencovaný obsah je licencován v souladu s touto Veřejnou licencí a uvést její text či URI nebo hypertextový odkaz na tuto Veřejnou licenci.
   Pro vyloučení pochybností, na základě těchto licenčních podmínek nemáte svolení Sdílet Zpracovaný materiál.
  2. V závislosti na médiu, způsobu a kontextu ve kterém Licencovaný obsah sdílíte, můžete podmínky stanovené v článku 3(a)(1) splnit jakýmkoli přiměřeným způsobem. Za přiměřené lze například považovat splnění podmínek tím, že je uvedeno URI nebo hypertextový odkaz na zdroj, který obsahuje požadované informace.
  3. Pokud to Poskytovatel požaduje, musíte odstranit jakékoli informace požadované dle článku 3(a)(1)(A) v rozumně proveditelném rozsahu.

Článek 4 – Zvláštní práva pořizovatele databáze.

Pokud Licencovaná práva zahrnují Zvláštní práva pořizovatele databáze, která se vztahují na Vaše užití Licencovaného obsahu, platí, že:

 1. pro vyloučení pochybností, článek 2(a)(1) Vás opravňuje vytěžovat, zužitkovávat, rozmnožovat a Sdílet celý obsah databáze nebo podstatnou část obsahu databáze, za podmínky, že Nesdílíte Zpracovaný obsah;
 2. pokud zahrnete celý obsah databáze nebo jeho podstatnou část do databáze, ke které Vám náleží Zvláštní práva pořizovatele databáze, potom je tato databáze (ovšem nikoli její jednotlivé prvky), ke které Vám náleží Zvláštní práva pořizovatele databáze, Zpracovaný obsah; a
 3. pokud Sdílíte celý obsah databáze nebo její podstatnou část, musíte dodržet podmínky v článku 3(a).
Pro vyloučení pochybností, pokud Licencovaná práva zahrnují jiná Autorská a obdobná práva, článek 4 doplňuje, nikoli nahrazuje, Vaše závazky vyplývající z této Veřejné licence.

Článek 5 – Vyloučení záruk a omezení odpovědnosti.

 1. Pokud nebylo Poskytovatelem stanoveno samostatným způsobem jinak, poskytuje Licencovaný obsah v maximálním možném rozsahu podle účinné právní úpravy takový, jaký je, a v podobě, v jaké je dostupný, a nic o něm neprohlašuje, ani k němu neposkytuje záruky, ať už výslovně, implicitně, podle zákona nebo jinak. To se vztahuje mimo jiné na záruku právního původu, prodejnosti, způsobilosti pro určitý účel, neporušení jiných práv, nepřítomnosti skrytých či jiných vad, přesnosti, přítomnosti či nepřítomnosti chyb, ať už známých nebo zjistitelných, či nikoli. Pokud není vyloučení záruky částečně nebo zcela dovoleno, nemusí se na Vás takové vyloučení vztahovat.
 2. Poskytovatel za žádných okolností neodpovídá nad minimální rozsah stanovený účinnou právní úpravou na základě jakéhokoliv konceptu odpovědnosti (a to mimo jiné i za nedbalost) a dále pak za jakékoli přímé, zvláštní, nepřímé, náhodné, následné, trestní, exemplární či jiné ztráty, náklady, výdaje, ani škody vzniklé v důsledku této Veřejné licence nebo užití Licencovaného obsahu, a to i tehdy, byl-li Poskytovatel poučen o možnosti vzniku takových ztrát, nákladů, výdajů nebo škod. Pokud není omezení odpovědnosti částečně nebo zcela dovoleno, nemusí se na Vás takové omezení vztahovat.
 1. Výše uvedené vyloučení záruk a omezení odpovědnosti je nutno vykládat způsobem, který se v maximálním rozsahu možném podle účinné právní úpravy blíží absolutnímu vyloučení záruk a omezení veškeré odpovědnosti.

Článek 6 – Doba trvání a zánik licence.

 1. Tato Veřejná licence je poskytnuta po dobu trvání licencovaných Autorských a obdobných práv. Nicméně, pokud Veřejnou licenci nedodržíte, Vaše oprávnění podle této Veřejné licence automaticky zanikají.
 2. Pokud Vaše oprávnění k užití Licencovaného obsahu zaniklo podle článku 6(a), je znovu obnoveno:

  1. automaticky ke dni napravení porušení, za předpokladu, že k napravení dojde během 30 dní od okamžiku, kdy jste se o porušení dozvěděl(a); nebo
  2. na základě výslovného obnovení Poskytovatelem.
  Pro vyloučení pochybností, článek 6(b) se nedotýká jakýchkoli nároků Poskytovatele, kterých by se mohl na základě Vašeho porušení této Veřejné licence domáhat.
 3. Pro vyloučení pochybností, Poskytovatel je rovněž oprávněn nabídnout Licencovaný obsah za jiných podmínek nebo přestat Licencovaný obsah kdykoli distribuovat. To nicméně nevede k zániku oprávnění vyplývajících z této Veřejné licence.
 4. Články 1, 5, 6, 7, a 8 zůstávají v platnosti a v účinnosti i po zániku Vašich oprávnění vyplývajících z této Veřejné licence.

Článek 7 – Další podmínky.

 1. Poskytovatel není vázán žádným Vaším návrhem dalších nebo rozdílných podmínek, ledaže by s tím výslovně souhlasil.
 2. Jakékoli smlouvy, ujednání nebo dohody ohledně Licencovaného obsahu, které zde nejsou uvedeny, jsou oddělené a nezávislé na podmínkách této Veřejné licence.

Článek 8 – Výklad.

 1. Pro vyloučení pochybností, tato Veřejná licence neredukuje, nelimituje, neomezuje ani nepodmiňuje jakékoli užití Licencovaného obsahu, které je možné na základě zákona bez svolení uděleného podle této Veřejné licence, a ani v tomto smyslu nemůže být vykládána.
 2. Pokud se jakékoli ustanovení této Veřejné licence ukáže jako neplatné, přizpůsobí se automaticky na minimální rozsah potřebný k jeho platnosti dle účinné právní úpravy. Pokud takové přizpůsobení daného ustanovení není možné, vypustí se z této Veřejné licence, aniž by to mělo vliv na platnost zbývajících podmínek.
 3. Bez výslovného souhlasu Poskytovatele nebude upuštěno od žádné z podmínek této Veřejné licence, ani nebude konstatován souhlas s jejich nedodržením.
 4. Nic v této Veřejné licenci nezakládá ani nesmí být vykládáno jako omezení nebo zřeknutí se jakýchkoli výhod a výsad, která se vztahují na Poskytovatele nebo na Vás, a to včetně těch, které vyplývají z řízení v rámci jakékoli jurisdikce či před jakýmikoli orgány.

Creative Commons není stranou svých veřejných licencí. Přesto se Creative Commons může rozhodnout použít některou ze svých veřejných licencí na obsah, který uveřejňuje, a v takovém případě se považuje za „Poskytovatele“. Texty veřejných licencí Creative Commons jsou uvolněny do public domain podle CC0 Public Domain Dedication. S výjimkou omezeného účelu označení obsahu sdíleného pod veřejnou licencí Creative Commons nebo v souladu s podmínkami uveřejněnými na adrese creativecommons.org/policies, nedovoluje Creative Commons užití ochranné známky „Creative Commons” ani žádné další ochranné známky či loga Creative Commons bez předchozího písemného souhlasu, např. v souvislosti s jakýmikoli neschválenými úpravami některé z veřejných licencí Creative Commons nebo dalších smluv, ujednání či dohod týkajících se užití licencovaného obsahu. Pro vyloučení pochybností, tento odstavec není součástí těchto veřejných licencí.

Creative Commons je možno kontaktovat prostřednictvím creativecommons.org.

Jsou dostupné další jazyky: العربية, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, Frysk, hrvatski, Bahasa Indonesia, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, te reo Māori, Nederlands, norsk, polski, português, română, русский, Slovenščina, svenska, Türkçe, українська, 中文, 華語. Pro další informace ohledně oficiálních překladů si prosím přečtěte FAQ.