Skip to content

Uvedenie Autora-Rovnaké Šírenie 2.0 Generic

CC BY-SA 2.0

Deed

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-SA 4.0 Deed | Uvedenie Autora-Rovnaké Šírenie 4.0 Medzinárodný

Máte možnosť:

  1. Zdieľať — vyhotovovať jeho rozmnoženiny a rozširovať ho na akomkoľvek médiu alebo v akomkoľvek formáte na akýkoľvek účel, a to aj na obchodný.
  2. Upravovať — nanovo ho usporadúvať, transformovať a vychádzať z neho na akýkoľvek účel, a to aj na obchodný.
  3. Pokiaľ budete dodržiavať licenčné podmienky, poskytovateľ licencie nemôže udelené súhlasy odvolať.

Za nasledujúcich podmienok:

  1. Uvedenie Autora — Musíte uviesť zdroj , poskytnúť odkaz na licenciu a uviesť, či došlo k nejakým zmenám . Môžete tak urobiť akýmkoľvek primeraným spôsobom, avšak nesmiete naznačovať, že poskytovateľ licencie súhlasí s vami alebo s vaším použitím.
  2. Rovnaké Šírenie — Ak materiál nanovo usporadúvate, transformujete ho alebo z neho vychádzate, musíte svoje príspevky distribuovať v rámci rovnakej licencie ako originál.
  3. Žiadne ďalšie obmedzenia — Nesmiete uplatňovať právne podmienky ani technologické opatrenia , ktoré z právneho hľadiska bránia iným subjektom v akejkoľvek činnosti, ktorá je podľa licencie povolená.

Oznámenia:

Nemusíte spĺňať podmienky licencie v prípade prvkov materiálu, ktoré sú verejne voľnými dielami, resp ak je vaše použitie povolené na základe uplatniteľnej výnimky alebo obmedzenia .

Neposkytujú sa žiadne záruky. Licencia vám nemusí zaručovať všetky povolenia potrebné na vami zamýšľané použitie. To, ako používate materiál, môžu napríklad obmedzovať aj iné práva, ako sú práva v oblasti reklamy a súkromia či morálne práva .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.