Creative Commons Уговор

Aуторство-Делити под истим условима 3.0 Србија

KOРПОРАЦИJA CREATIVE COMMONS НИJE AДВОКАТСКA KAНЦЕЛАРИJA И НЕ ПРУЖА ПРАВНЕ УСЛУГЕ. ДИСТРИБУЦИЈОМ ОВЕ ЛИЦЕНЦЕ НЕ УСПОСТАВЉА СЕ ПРАВНИ ОДНОС С CREATIVE COMMONS. CREATIVE COMMONS ДАЈЕ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ «OВАКВУ КАКВА JE». CREATIVE COMMONS НЕ ДАЈЕ НИКАКВА ЈЕМСТВА ЗА ДАТУ ИНФОРМАЦИЈУ И НЕ ОДГОВАРА ЗА ШТЕТУ У ВЕЗИ С ЊОМ.

Уговор о лиценци (Лиценцa)

ДЕЛO (KOJE JE У ДАЉЕМ ТЕКСТУ ДЕФИНИСАНО) СE ДAJE НA РАСПОЛАГАЊЕ ПОД УСЛОВИМА ОВЕ CREATIVE COMMONS JAВНE ЛИЦЕНЦЕ («CC ЈЛ» или «ЛИЦЕНЦA»). ДЕЛО ЈЕ ЗАКОНСКИ ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА И/ИЛИ ДРУГИМ МЕРОДАВНИМ ПРАВОМ. СВАКО КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПРОТИВНО ОВОЈ ЛИЦЕНЦИ ИЛИ ЗАКОНУ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО.

KOРИШЋЕЊЕМ ДЕЛА НА НАЧИН КОЈИ ОДГОВАРА НЕКОМ ОД ПРАВА КОЈА СЕ УСТУПАЈУ ОВОМ ЛИЦЕНЦОМ, СТИЦАЛАЦ ЛИЦЕНЦЕ ДОБРОВОЉНО ПРИХВАТА ОБАВЕЗЕ ИЗ ОВЕ ЛИЦЕНЦЕ, А ДАВАЛАЦ ЛИЦЕНЦЕ, У СКЛАДУ С ОВИМ УГОВОРОМ (ЛИЦЕНЦОМ), УСТУПА СТИЦАОЦУ ЛИЦЕНЦЕ ПРАВА ИЗ ОВЕ ЛИЦЕНЦЕ НА ОСНОВУ ТАКВОГ ПРИХВАТАЊА ЛИЦЕНЦНИХ ОБАВЕЗА.

I Дефинициje

 1. „Прерада“ je Дeлo у коме су препознатљиви карактеристични елементи прерађеног (изворног) Дела (музичке обраде, аранжмани, адаптације, и друге прераде). Ради отклањања заблуде, Дело које чини Збирку не сматра се Прерадом, али ако је реч о музичком Делу или фонограму, истовремена синхронизација звука и слике сматраће се Прерадом по овој Лиценци.
 2. „Збирка“ je збирка Дела, набројаних у одредби I(8), података, докумената или других независних елемената која, с обзиром на избор и распоред саставних делова, представља оригиналну духовну творевину, као што је: антологија, енциклопедија, збирка докумената или збирка чијим се саставним деловима приступа посебно електронским или другим средствима (база података). Дело које чини Збирку не сматра се Прерадом (која је даљем тексту дефинисана) по овој Лиценци.
 3. „Creative Commons Koмпатибилна Лиценца“ je лиценца унета у списак на https://creativecommons.org/compatiblelicenses и прихваћена од стране Creative Commons као суштински сродна овој Лиценци зато што: (i) садржи одредбе истог смисла, значења и дејства као ова Лиценца; и, (ii) изричито допушта лиценцирање лиценцираних прерада датих на располагање под том и под овом Лиценцом, изворном (Unported) Creative Commons лиценцом или другом националном Creative Commons лиценцом с истим елементима ове Лиценце.
 4. „Дистрибуирати“ значи стављати у промет Дело, умножене примерке Дела и Прераде.
 5. „Елементи Лиценце“ су највише, суштинске одредбе Лиценце које је нагласио Давалац лиценце и које су садржане у називу Лиценце: Aуторство, Делити под истим условима.
 6. „Давалац лиценце“ je физичко или правно лице које даје на располагање Дело под условима ове Лиценце.
 7. „Изворни аутор“ je физичко лице које је створило Дело. По овој Лиценци, ако Изворни аутор није познат - носилац права (произвођач фонограма, произвођач видеограма, произвођач емисије и произвођач базе података) или издавач.
 8. „Дело“ je оригинална духовна творевина изражена у дигиталној или другој форми, која се даје на располагање под условима ове Лиценце - aуторско дело. Фонограм, видеограм, емисија или база података сматраће се Делом по овој Лиценци, ако је такво Дело заштићено домаћим правом Стицаоца лиценце.
 9. „Стицалац лиценце“ je физичко или правно лице које прихвата Лиценцу и права и обавезе из Лиценце коришћењем Дела на начин који одговара неком од права која се уступају овом Лиценцом, а није претходно повредило одредбе ове Лиценце, или лице које је добило изричиту дозволу од Даваоца лиценце да користи Дело на начин који одговара неком од права која се уступају овом Лиценцом независно од претходне повреде одредаба ове Лиценце.
 10. „Јавно саопштавати“ значи чинити Дело доступним јавности и интерактивно чинити Дело доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућава појединцу индивидуални приступ Делу с места и у време које он изабере.
 11. „Умножавати“ значи бележити Дело на носач звука или слике и умножавати Дело независно од броја примерака, трајности примерака и технике којом су умножени.

II Oграничења ауторског права. Лиценца не утиче на обим права коришћења Дела насталих из законских ограничења искључивог ауторског или меродавног права.

III Уступање права. У складу с одредбама Лиценце, Давалац лиценце, без накнаде и неискључиво, без просторних и временских ограничења (током трајања ауторског или другог меродавног права), Стицаоцу лиценце уступа следећа права коришћења Дела:

 1. да Умножава Дело, да уноси Дело у једну или више Збирки и да Умножава Дело у облику у ком је унето у Збирке;
 2. да ствара и Умножава Прераде тако да свака Прерада и сваки превод, у сваком медију, на одговарајући начин, носи ознаку која јасно указује на промене извршене на изворном Делу. На пример, превод би требало означити као „Дело је преведено с енглеског на шпански језик,“ или Прераду као „Дело је прерађено“;
 3. да Дистрибуира и Јавно саопштава Дело, укључујући и Дело у облику у ком је унето у Збирке;
 4. да Дистрибуира и Јавно саопштава Прераде; и
 5. да извлачи и поново користи све делове базе података.
 6. Ради отклањања заблуде:

  1. Aко одрицање од права на наплату ауторске накнаде није предвиђено законом (нпр. за умножавање на основу законске лиценце или за очекивано умножавање на носаче звука или слике за личне потребе), Давалац лиценце задржава искључиво право на наплату те накнаде, индивидуално или преко организације за колективно остваривање права, за свако (комерцијално и некомерцијално) коришћење Дела;
  2. Колективно остваривање права. Давалац лиценце се одриче права на наплату ауторске накнаде, индивидуално или преко организације за колективно остваривање права, за свако (комерцијално и некомерцијално) коришћење Дела.

Описана права се односе на коришћење Дела у свим познатим медијима и формама. Описана права обухватају и право на измене, које су, из техничких разлога, неминовне за коришћење Дела у сваком медију и у свакој форми. Ако је Давалац лиценце носилац sui generis права на базу података по домаћем праву усаглашеном с Директивом ЕУ о правној заштити базе података, Давалац лиценце се одриче тог права. Сва права која Давалац лиценце изричито не уступа овом Лиценцом су задржана, укључујући, без ограничења, права из одредаба III(6) и IV(5).

IV Oбавезе Стицаоца лиценце. Давалац лиценце уступа права из чл. 3 Лиценце Стицаоцу лиценце под следећим условима:

 1. Стицалац лиценце се обавезује да Дистрибуира и Јавно саопштава Дело само под условима ове Лиценце. Стицалац лиценце се обавезује да копију Лиценце или њену интернет адресу (Uniform Resource Identifier - URI) уноси у сваки примерак Дела које Дистрибуира или Јавно саопштава. Стицалац лиценце не може да нуди или захтева услове у вези с Делом којима се мењају или ограничавају услови Лиценце или права пријемника гарантована Лиценцом. Стицалац лиценце нема право давања подлиценце за Дело обухваћено Лиценцом. Стицалац лиценце не може да промени или уклони наводе који се односе на Лиценцу или упозорења о јемству ни с једног примерка Дела које Дистрибуира или Јавно саопштава. Стицалац лиценце не може да Дистрибуира и Јавно саопштава Дело с неком од технолошких мера којима се пријемнику ограничавају права на Дело гарантована Лиценцом. Све одредбе IV(1) Лиценце се односе и на Дело унето у Збирку, али се не захтева да је Збирка, у целини, лиценцирана под истим условима. Aко Стицалац лиценце ствара Збирку, обавезује се да, на захтев било ког Даваоца лиценце, у мери у којој је могуће, уклони из Збирке све назнаке из одредбе IV(3) Лиценце које упућују на тог Даваоца лиценце. Ако Стицалац лиценце ствара Збирку, обавезује се да, на захтев било ког Изворног аутора, у мери у којој је могуће, уклони из Збирке сва признања ауторства из одредбе IV(3) Лиценце која упућују на тог Изворног аутора. Aко Стицалац лиценце ствара Прераду, обавезује се да, на захтев било ког Даваоца лиценце, у мери у којој је могуће, уклони из Прераде све назнаке из одредбе IV(3) Лиценце које упућују на тог Даваоца лиценце. Ако Стицалац лиценце ствара Прераду, обавезује се да, на захтев било ког Изворног аутора, у мери у којој је могуће, уклони из Прераде сва признања ауторства из одредбе IV(3) Лиценце која упућују на тог Изворног аутора.
 2. Стицалац лиценце се обавезује да Дистрибуира и Јавно саопштава Прераду само под условима: (i) ове Лиценце; (ii) касније верзије ове Лиценце с истим елементима ове Лиценце; (iii) изворне (Unported) Creative Commons лиценце или друге националне Creative Commons лиценце (oве или касније верзије) с истим елементима ове Лиценце (нпр. "ауторствo – делити под истим условима" 3.0 САД); (iv) Creative Commons Компатибилне Лиценце. Ако Стицалац лиценце лиценцира Прераду неком од лиценци под (iv), Стицалац лиценце прихвата обавезе из те лиценце. Ако Стицалац лиценце лиценцира прераду неком од лиценци под (i), (ii) или (iii) ("Меродавна Лиценца"), Стицалац лиценце прихвата обавезе из Меродавне Лиценце, у целини, као и следеће одредбе: (I) Стицалац лиценце се обавезује да копију или интернет адресу (Uniform Resource Identifier - URI) Meродавне Лиценце унесе у сваки примерак Прераде који Дистрибуира и Јавно саопштава; (II) Стицалац лиценце не може да нуди или захтева услове у вези с Прерадом којима се ограничавају услови Меродавне Лиценце или права пријемника гарантована Меродавном Лиценцом; (III) Стицалац лиценце не може да промени или уклони наводе који се односе на Меродавну Лиценцу или упозорења о јемству ни с једног примерка Дела унетог у Прераду коју Дистрибуира или Јавно саопштава; (IV) Стицалац лиценце не може да Дистрибуира или Јавно саопштава Прераду с неком од технолошких мера којима се пријемнику ограничавају права гарантована Меродавном Лиценцом. Све одредбе IV(2) се односе и на Прераду унету у Збирку, али се не захтева да је Збирка, у целини, лиценцирана под условима Меродавне Лиценце.
 3. Стицалац лиценце се обавезује да Дистрибуира или Јавно саопштава Дело, Прераду или Збирку у складу с одредбом IV(1), са свим постојећим и непромењеним назнакама о носиоцу права и да призна право ауторства Изворном аутору, примерено медијима или средствима којима се служи, назначењем: (i) имена Изворног аутора (или псеудонима или знака, уколико га користи), aко је наведено, и/или назива носиоца ауторског или сродног права, или издавача ("Назначени носиоци права"), ако је назив наведен; (ii) наслова Дела, ако је наведен; (iii) у разумној мери, интернет адресу (Uniform Resource Identifier - URI) коју је назначио Давалац лиценце као своју везу с Делом, ако та адреса не упућује на признање ауторства Изворном аутору, назнаке о носиоцу права или на податке о лиценцирању Дела; и, (iv) у складу с одредбом III(2), ако је реч о Преради, Стицалац лиценце се обавезује да призна ауторство Изворном аутору и начин коришћења изворног дела у Преради (нпр. "Француски превод Дела, које је написао Изворни аутор", или "Сценарио према изворном Делу, које је написао Изворни аутор"). Признања ауторства и назнаке носиоца права из одредбе IV(3) могу се унети на неки о д примерених начина, али у случају Прераде или Збирке морају се појавити у исто време, у истој мери, на истом месту и на исти начин као сва остала признања ауторства и назнаке носиоца права. Ради отклањања заблуде, Стицалац лиценце се обавезује да признања и назнаке употреби само ради признања ауторства и назначења носиоца права у складу с овом одредбом, као и да коришћењем Дела, себе или своју употребу Дела, ни прећутно ни изричито, не доводи у везу с ауторством или правом носиоца, покровитељством или јемством Изворног аутора, Даваоца лиценце и/или Назначеног носиоца права, без њихове посебне, изричите и писмене сагласности.
 4. Ради отклањања заблуде: Ограничења предвиђена одредбама IV(1), IV(2) и IV(3) сe нe примењују на sui generis право на базу података.
 5. Ако Стицалац лиценце Умножава, Дистрибуира или Јавно саопштава Дело, посебно или као саставни део Прераде или Збирке, Стицалац лиценце се обавезује да поштује морална права Изворног аутора и интерпретатора, укључујући углед и част, у мери у којој су призната и у којој нису подложна одрицању по меродавном праву.

V Jемства

AKO ПИСМЕНИМ СПОРАЗУМОМ УГОВОРНИХ СТРАНА ЛИЦЕНЦЕ ИЛИ МЕРОДАВНИМ ПРАВОМ НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО, ДАВАЛАЦ ЛИЦЕНЦЕ ДАЈЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ ДЕЛО ОНАКВО КАКВО ЈЕСТЕ БЕЗ ИКАКВИХ ГАРАНЦИЈА И ЈЕМСТАВА У ВЕЗИ С ПРАВИМА УСТУПЉЕНИМ ОВОМ ЛИЦЕНЦОМ.

VI Oграничење одговорности

ДАВАЛАЦ ЛИЦЕНЦЕ НЕ ОДГОВАРА ЗА ШТЕТУ ПОВОДОМ ЛИЦЕНЦЕ ИЛИ КОРИШЋЕЊА ДЕЛА, ОСИМ АКО ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗАКОНОМ.

VII Престанак важења

 1. Лиценца, права и обавезе из Лиценце аутоматски престају да важе повредом било које одредбе Лиценце (нпр. Јавним саопштавањем Дела без признања права ауторства како је предвиђено одредбом IV(3)). Према физичким и правним лицима којима су уступљена права на Прераду или Збирку по Лиценци, чији је основ ова Лиценца, одредбе Лиценце не престају да важе, ако ова лица нису прекршила одредбе Лиценце. Одредбе чланова 1, 2, 5, 6, 7 и 8 oстају на снази независно од повреде Лиценце.
 2. Лиценца је на правној снази током укупног трајања ауторског или другог меродавног права. Независно од тога и без обавештавања Стицаоца лиценце, Давалац лиценце задржава право да објави Дело под другачијим лиценцним условима или да у време важења Лиценце престане да дистрибуира Дело под условом да на тај начин не престаје да важи ова Лиценца (или друге лиценце чији је основ ова Лиценца), и да ова Лиценца у целини остаје на снази, ако није престала да важи на основу претходне одредбе.

VIII Завршне одредбе

 1. Toком сваког Дистрибуирања или Јавног саопштавања Дела или Збирке од стране Стицаоца лиценце, Давалац лиценце, поводом Дела, нуди пријемнику уговор о лиценци с истим одредбама и под истим условима предвиђеним овом Лиценцом.
 2. Toком сваког Дистрибуирања или Јавног саопштавања Прераде од стране Стицаоца лиценце, Давалац лиценце, поводом изворног дела, нуди пријемнику уговор о лиценци с истим одредбама и под истим условима предвиђеним овом Лиценцом.
 3. Ако је нека одредба Лиценце по меродавном праву ништава или неизвршива, неће утицати на ваљаност и извршивост осталих одредаба Лиценце, и тумачиће се само у степену који је чини ваљаном и извршивом, без додатног споразума уговорних страна.
 4. Oдступање од било које одредбе Лиценце пристанком или одрицањем нема правно дејство без писмене изјаве и потписа овлашћене стране.
 5. Лиценца представља потпун уговор између Даваоца лиценце и Стицаоца лиценце поводом уступања права на дело из Лиценце обухватајући и елементе усменог и писаног предуговора. Давалац лиценце не прихвата додатне одредбе на основу усменог споразума са Стицаоцем лиценце. Лиценца не може бити промењена без посебне писмене сагласности воља уговорних страна.

Напомене Creative Commons

Creative Commons није уговорна страна ове Лиценце и не даје никаква јемства у вези с Делом. Creative Commons не одговара ни за какву штету Даваоцу лиценце, Стицаоцу лиценце и трећим лицима поводом уступљених права. Без обзира на претходне две напомене, ако се Creative Commons изричито назначи као Давалац лиценце по овој Лиценци, имаће сва права и обавезе Даваоца лиценце.

Oсим обавештавања јавности да је Дело лиценцирано под условима CC JЛ, уговорне стране и трећа лица не могу да користе назив "Creative Commons", другог заштитног знака или логотипа Creative Commons без писмене сагласности Creative Commons. Свака правилна употреба мора бити усаглашена с важећим упутствима Creative Commons o употреби заштитног знака или логотипа која су објављена на интернет страни Creative Commons или се накнадно достављају, по захтеву заинтересованих лица, на други начин. Ради отклањања заблуде, ова забрана не чини саставни део уговорних одредби ове Лиценце.

Koнтакт с Creative Commons може се успоставити на: https://creativecommons.org/.