Skip to content

CC BY 3.0 Deed

Uvedenie Autora 3.0 Unported

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY 4.0 Deed | Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodný

Máte možnosť:

  1. Zdieľať — vyhotovovať jeho rozmnoženiny a rozširovať ho na akomkoľvek médiu alebo v akomkoľvek formáte na akýkoľvek účel, a to aj na obchodný.
  2. Upravovať — nanovo ho usporadúvať, transformovať a vychádzať z neho na akýkoľvek účel, a to aj na obchodný.
  3. Pokiaľ budete dodržiavať licenčné podmienky, poskytovateľ licencie nemôže udelené súhlasy odvolať.

Za nasledujúcich podmienok:

  1. Uvedenie Autora — Musíte uviesť zdroj , poskytnúť odkaz na licenciu a uviesť, či došlo k nejakým zmenám . Môžete tak urobiť akýmkoľvek primeraným spôsobom, avšak nesmiete naznačovať, že poskytovateľ licencie súhlasí s vami alebo s vaším použitím.
  2. Žiadne ďalšie obmedzenia — Nesmiete uplatňovať právne podmienky ani technologické opatrenia , ktoré z právneho hľadiska bránia iným subjektom v akejkoľvek činnosti, ktorá je podľa licencie povolená.

Oznámenia:

Nemusíte spĺňať podmienky licencie v prípade prvkov materiálu, ktoré sú verejne voľnými dielami, resp ak je vaše použitie povolené na základe uplatniteľnej výnimky alebo obmedzenia .

Neposkytujú sa žiadne záruky. Licencia vám nemusí zaručovať všetky povolenia potrebné na vami zamýšľané použitie. To, ako používate materiál, môžu napríklad obmedzovať aj iné práva, ako sú práva v oblasti reklamy a súkromia či morálne práva .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.