Skip to content

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa

CC BY 4.0

Tekst prawny

Wersja 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Creative Commons Corporation („Creative Commons") nie jest kancelarią prawną i nie świadczy doradztwa ani usług prawnych. Rozpowszechnianie wzorca niniejszej licencji nie prowadzi do powstania stosunku zaufania w rodzaju relacji pomiędzy klientem i jego doradcą prawnym. Creative Commons udostępnia licencje i związane z nimi informacje w stanie, w jakim się znajdują (as-is). Creative Commons nie udziela żadnych gwarancji dotyczących licencji, licencjonowanych materiałów bądź jakichkolwiek związanych z nimi informacji. Creative Commons w najszerszym możliwym zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód mogących powstać w wyniku użycia licencji.

Korzystanie z Licencji Publicznych Creative Commons

Licencje Publiczne Creative Commons stanowią standardowy zestaw warunków, na których twórcy i inni posiadacze praw mogą udostępniać oryginalne utwory objęte prawem autorskim lub niektórymi innymi prawami określonymi w poniższej licencji. Niniejsze uwagi służą jedynie celom informacyjnym, nie są wyczerpujące i nie są częścią licencji.


Uwagi dla licencjodawców

Nasze Licencje Publiczne przeznaczone są do wykorzystania przez osoby uprawnione, w celu udzielenia publicznego zezwolenia na wykorzystanie materiałów, których wykorzystanie w innym wypadku byłoby ograniczone prawami autorskimi i niektórymi innymi prawami. Nasze licencją są nieodwołalne. Licencjodawcy powinni poznać i zrozumieć warunki wybranej licencji, zanim zdecydują się na jej użycie. Licencjodawca, zanim użyje naszych licencji, powinien także zabezpieczyć wszystkie niezbędne prawa, aby inni mogli korzystać z udostępnionego materiału w oczekiwany sposób. Licencjodawcy powinni wyraźnie oznaczyć wszelkie materiały nieobjęte niniejszą licencją. Dotyczy to zarówno odrębnych materiałów na licencji CC, jak i materiału wykorzystywanego w ramach wyjątku lub ograniczenia prawa autorskiego. Więcej uwag dla licencjodawców.


Uwagi dla użytkowników

Poprzez użycie jednej z naszych Licencji Publicznych, licencjodawca udziela publicznego zezwolenia na korzystanie z licencjonowanego materiału na określonych warunkach. W przypadku, gdy zezwolenie licencjodawcy na określone użycie z jakichkolwiek powodów nie jest konieczne – np. ze względu na wyjątek lub ograniczenie prawa autorskiego – użycie takie nie jest regulowane niniejszą licencją. Nasze licencje zapewniają jedynie zezwolenie, do udzielenia którego licencjodawca jest uprawniony na podstawie prawa autorskiego i niektórych innych praw. Wykorzystanie licencjonowanego materiału może być ograniczone z innych powodów, w tym ze względu na prawa osób trzecich. Licencjodawca może mieć szczególne żądania, takie jak oznaczenie lub opisanie dokonanych zmian. Mimo, iż na podstawie naszych licencji nie są Państwo do tego zobowiązani, zachęcamy do uwzględniania owych życzeń w rozsądnym zakresie. Więcej uwag dla użytkowników.

About Creative Commons

Creative Commons nie jest stroną udostępnianych przez siebie Licencji Publicznych. Jednakże, Creative Commons może zastosować jedną ze swych Licencji Publicznych do publikowanego przez siebie materiału, i w tych przypadkach będzie występować jako Licencjodawca. Tekst Licencji Publicznych Creative Commons jest przekazany do domeny publicznej na podstawie CC0 Public Domain Dedication . Za wyjątkiem ograniczonych celów oznaczania materiału jako dostępnego na Licencji Publicznej Creative Commons lub innego użycia dozwolonego przez polityki Creative Commons udostępnione na creativecommons.org/policies , Creative Commons nie zezwala na korzystanie ze znaku towarowego „Creative Commons", ani żadnego innego znaku towarowego, lub logo Creative Commons, bez uprzedniej pisemnej zgody, w tym, bez ograniczeń, w związku z jakimikolwiek nieautoryzowanymi modyfikacjami którejkolwiek z Licencji Publicznych Creative Commons, lub innych ustaleń, porozumień lub umów dotyczących wykorzystania licencjonowanego materiału. W razie wątpliwości, niniejszy akapit nie stanowi części Licencji Publicznych.

Z Creative Commons można skontaktować się pod adresem creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.