Skip to content

PDM 1.0 Deed

Znak domeny publicznej 1.0 Universal

Brak praw autorskich

  1. Ten utwór został zidentyfikowany jako niepodlegający znanym ograniczeniom prawa autorskiego, łącznie z prawami pokrewnymi lub podobnymi.


    Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Dalsze Informacje poniżej.

Inne informacje

  1. Utwór może nie być wolny od znanych ograniczeń prawno-autorskich we wszystkich jurysdykcjach .
  2. Osoby trzecie mogą dysponować innymi prawami związanymi z utworem, takimi jak patenty lub znaki towarowe, lub prawami wpływającymi na wykorzystanie utworu, jak np. prawo do wizerunku lub do prywatności .
  3. W niektórych jurysdykcjach autorskie prawa osobiste są chronione bez ograniczeń czasowych. Prawa te mogą obejmować prawo do autorstwa oraz prawo do integralności i nadzoru na sposobem korzystania z utworu.
  4. O ile nie zostało to wprost stwierdzone inaczej, osoba identyfikująca utwór nie udziela żadnych gwarancji do utworu i wyłącza się jej odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie utworu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
  5. Wykorzystując lub cytując utwór nie należy sugerować poparcia autora lub osoby identyfikującej utwór dla tego wykorzystania.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.