Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)
Public Domain -lausuma

Vastuuvapauslauseke

Tämä tiivistelmä ei ole oikeudellinen asiakirja, vaan ainoastaan helppokäyttöinen apumateriaali CC0:n oikeudellisen tekstin ymmärtämiseksi ja helppolukuinen tiivistelmä sen keskeisestä sisällöstä. Se on eräänlainen CC0:n oikeudellisen tekstin helppo käyttöliittymä. Tällä tiivistelmällä ei ole oikeudellista merkitystä, eikä sen sisältö kuulu CC0:aan.

Creative Commons ei ole asianajo- tai lakiasiaintoimisto, eikä se tarjoa oikeudellisia palveluita. Tämän asiakirjan jakamisesta, esittämisestä tai siihen linkittämisestä ei synny asiakas- tai toimeksiantosuhdetta.

Creative Commons ei ole varmentanut niiden teosten tekijänoikeudellista asemaa, joihin CC0:aa on sovellettu. CC ei anna teoksia tai niiden tekijänoikeuksia koskevia, minkään oikeusjärjestelmän mukaisia takuita eikä ota mitään vastuuta minkäänlaisesta teosten käytöstä.

Ei tekijänoikeutta

  • Henkilö, joka on yhdistänyt CC0:n teokseen tai viitannut siihen teoksessa, on luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luopumalla maailmanlaajuisesti ja soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan teokseen, lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien.

    Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. Ks. alla Lisätietoja.


Lisätietoja

  • CC0 ei vaikuta minkään tahon patentti- tai tavaramerkkioikeuksiin eikä oikeuksiin, joita muilla henkilöillä voi olla teokseen tai sen käyttötapaan, kuten esimerkiksi yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet tai henkilön oikeudet määrätä kuvansa tai henkilönsä tunnistettavan osan kaupallisesta käytöstä.
  • Ellei nimenomaisesti ole muuta ilmoitettu, teoksen tähän lausumaan yhdistänyt tai teoksessaan siihen viitannut henkilö ei anna mitään takuita teokseen liittyen eikä ota minkäänlaista vastuuta teoksen käytöstä siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tällaisen määräyksen sallii.
  • Teosta käytettäessä tai siihen viitattaessa ei pidä antaa ymmärtää, että teoksen tekijä tai sen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luovuttanut taho tukisi tai suosittelisi teoksen käyttäjää tai tämän toimintaa.
Muut oikeudet

Tunnetuista tekijänoikeuden asettamista rajoitteista vapaan teoksen käyttö voi olla muulla tavoin rajoitettua. Teosta tai sen käyttöä voivat koskea mm. tietosuojalainsäädäntö, henkilön oikeudet määrätä oman nimensä, kuvansa tai henkilönsä muun tunnistettavan osan käytöstä taikka muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset rajoitukset tai kiellot.

Lue lisää.

Suositus

Joissain oikeusjärjestelmissä voi olla lainvastaista oikeudettomasti väittää tai antaa ymmärtää, että teoksen kustantaja, tekijä tai joku muu suosittelisi tai tukisi teoksen käyttöäsi tai käyttötapaasi.

Lue lisää.

Viittaus

Kopioi ja liitä tämä HTML-koodi osaksi verkkosivuasi. Näin voit helposti viitata tähän teokseen.

Lue lisää

Kuka on vahvistaja?

Vahvistaja on henkilö, joka on CC0:aa käyttämällä luopunut kaikista teokseen kohdistuvista oikeuksista lain sallimissa rajoissa ja maailmanlaajuisesti. Vahvistaja voi olla teoksen alkuperäinen tekijä tai henkilö, jolla on ollut teokseen tekjänoikeus taikka lähioikeus tai muu tekijänoikeuteen liittyvä oikeus.