CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Przekazanie do Domeny Publicznej

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Przystępne podsumowanie nie ma charakteru prawnego. Jest to po prostu przydatne źródło informacji o tekście prawnym CC0, zrozumiały dla nieprawnika zapis niektórych jego kluczowych postanowień. Jest on przyjaznym dla użytkownika interfejsem do tekstu prawnego CC0. Podsumowanie nie ma mocy prawnej, a jego treść nie jest częścią CC0.

Creative Commons nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawniczych. Rozpowszechnianie, wyświetlanie, ani linkowanie do tego Podsumowania nie powoduje powstania relacji typu relacja pomiędzy klientem a prawnikiem.

Creative Commons nie sprawdziło statusu prawno-autorskiego jakiegokolwiek utworu, do którego zastosowano CC0. CC nie udziela żadnych gwarancji co do jakiegokolwiek utworu lub jego statusu prawno-autorskiego w którymkolwiek systemie prawnym i wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie jakiegokolwiek utworu, w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo właściwe.

Brak praw autorskich

  • Osoba, która opatrzyła utwór tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata.

    Możesz zwielokratniać, zmieniać, rozpowszechniać i wykonywac utwór, nawet w celu komercyjnym bez pytania o zgodę. Zobacz inne informacje poniżej.

  • Inne informacje
    • W żadnym wypadku, CC0 nie wpływa na prawa z patentu lub prawa do znaków towarowych żadnej z osób, jak też i prawa jakie inne osoby mogą mieć w związku z utworem lub sposobem jego wykorzystania, takie jak prawa do wizerunku lub prywatności.
    • O ile nie zostało złożone wyraźne przeciwne oświadczenie, osoba, która powiązała utwór z tym oświadczeniem nie udziela żadnych gwarancji do utworu i wyłącza odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie utworu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
    • Korzystając lub cytując utwór, nie powinieneś sugerować poparcia autora lub przekazującego.
Inne prawa

Korzystanie z utworu wolnego od ograniczeń prawa autorskiego może podlegać innym regulacjom lub ograniczeniom. Utwór lub jego wykorzystanie może podlegać ochronie danych osobowych, wizerunku, prywatności, które to prawa pozwalają ich podmiotom kontrolować w jaki sposób wykorzystywane są ich dobra osobiste - lub jeszcze innym ograniczeniom, na podstawie prawa właściwego.

Więcej informacji.

Poparcie

W niektórych jurysdykcjach, nieuprawnione sugerowanie że autor, wydawca lub ktokolwiek inny popiera wykorzystanie przez Ciebie utworu może naruszać prawo.

Więcej informacji.

Cytat

Skopiuj i wklej kod HTML na swoją stronę, by w prosty sposób zacytować ten utwór.

Więcej informacji

Kim jest przekazujący?

Przekazujący to osoba, która zrzekła się praw do utworu na całym świecie za pomocą CC0, w zakresie dozwolonym przez prawo. Może to być twórca utworu lub inna osoba, która mogła mieć jakieś prawa autorskie, pokrewne lub podobne do utworu.