Skip to content

CC0 1.0 Universal

CC0 1.0

Deed

Brak praw autorskich

  1. Osoba, która opatrzyła utwór tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata.
  2. Możesz zwielokratniać, zmieniać, rozpowszechniać i wykonywac utwór, nawet w celu komercyjnym bez pytania o zgodę. Zobacz inne informacje poniżej.

Inne informacje

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. O ile nie zostało złożone wyraźne przeciwne oświadczenie, osoba, która powiązała utwór z tym oświadczeniem nie udziela żadnych gwarancji do utworu i wyłącza odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie utworu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
  3. Korzystając lub cytując utwór, nie powinieneś sugerować poparcia autora lub przekazującego.

Notice

Przystępne podsumowanie nie ma charakteru prawnego. Jest to po prostu przydatne źródło informacji o tekście prawnym CC0, zrozumiały dla nieprawnika zapis niektórych jego kluczowych postanowień. Jest on przyjaznym dla użytkownika interfejsem do tekstu prawnego CC0. Podsumowanie nie ma mocy prawnej, a jego treść nie jest częścią CC0.

Creative Commons nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawniczych. Rozpowszechnianie, wyświetlanie, ani linkowanie do tego Podsumowania nie powoduje powstania relacji typu relacja pomiędzy klientem a prawnikiem.

Creative Commons nie sprawdziło statusu prawno-autorskiego jakiegokolwiek utworu, do którego zastosowano CC0. CC nie udziela żadnych gwarancji co do jakiegokolwiek utworu lub jego statusu prawno-autorskiego w którymkolwiek systemie prawnym i wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie jakiegokolwiek utworu, w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo właściwe.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.