Μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

CC BY-NC-ND 4.0

Νομικός κώδικας

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Το νομικό πρόσωπο Creative Commons Corporation (Creative Commons) δεν είναι συνεταιρισμός ή εταιρία δικηγόρων ούτε παρέχει νομικές υπηρεσίες. Η παραχώρηση/χορήγηση δημόσιων αδειών του Creative Commons δεν δημιουργεί κάποια σχέση δικηγόρου-πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη σχέση. Το νομικό πρόσωπο Creative Commons διαθέτει τις άδειες του και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία στη βάση του "ως έχει". Το νομικό πρόσωπο Creative Commons δεν παρέχει εγγυήσεις σε ότι αφορά τις άδειες του, για οποιοδήποτε αντικείμενο που αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Το νομικό πρόσωπο Creative Commons αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Χρήση των Δημόσιων Αδειών Creative Commons

Οι δημόσιες άδειες Creative Commons παρέχουν ένα συγκεκριμένο σύνολο όρων και προϋποθέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους/τις δημιουργούς και από τους/τις άλλους/-ες δικαιούχους για να διανέμουν τα πρωτότυπα έργα του/της δημιουργού και άλλο υλικό το οποίο προστατεύεται με πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και με άλλα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται στη δημόσια άδεια πιο κάτω. Οι ακόλουθες συστάσεις είναι μόνο πληροφοριακής φύσεως, είναι ενδεικτικές κι όχι περιοριστικές και δεν αποτελούν μέρος των αδειών μας.


Συστάσεις για τους/τις χορηγούντες/-ούσες την άδεια

Οι δημόσιες άδειές μας παρέχονται για χρήση από εκείνους/-ες οι οποίοι/-ες έχουν την εξουσία να χορηγούν άδεια στο κοινό να χρησιμοποιεί το αδειοδοτούμενο έργο ή άλλο αντικείμενο με τρόπους που διαφορετικά θα περιορίζονταν από την πνευματική ιδιοκτησία και από άλλα παρόμοια δικαιώματα. Οι άδειες μας είναι μη ανακλητές. Οι χορηγούντες/-ούσες την άδεια οφείλουν να διαβάζουν και να κατανοούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που επιλέγουν πριν την εφαρμόσουν. Οι χορηγούντες/-ούσες την άδεια θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν όλα τα αναγκαία δικαιώματα πριν εφαρμόσουν την άδεια μας έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει το υλικό όπως προβλέπεται. Οι χορηγούντες/-ούσες την άδεια πρέπει να σημειώνουν καθαρά οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν υπόκειται στην άδεια. Αυτό περιλαμβάνει και άλλα αντικείμενα που έχουν αδειοδοτηθεί με άδεια CC ή υλικό το οποίο χρησιμοποιείται κάτω από μια εξαίρεση ή περιορισμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Περισσότερες συστάσεις για τους/τις χορηγούντες/-ούσες την άδεια.


Συστάσεις για το κοινό

Χρησιμοποιώντας μία από τις δημόσιες άδειες μας, ο/η χορηγών/-ούσα την άδεια παραχωρεί στο κοινό την άδεια να χρησιμοποιεί το αντικείμενο της αδειοδότησης κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν η παραχώρηση άδειας δεν είναι αναγκαία για κάποιο λόγο– για παράδειγμα, επειδή εφαρμόζεται κάποια εξαίρεση ή περιορισμός στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας – τότε ή χρήση αυτή δεν ρυθμίζεται από την άδεια. Με τις άδειές μας ο/η Χορηγών/-ούσα την Άδεια παραχωρεί εκείνες μόνο τις εξουσίες που δικαιούται να παραχωρεί, σύμφωνα με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων. Η χρήση του αντικειμένου της αδειοδότησης μπορεί ακόμη να υπόκειται σε περιορισμούς για άλλους λόγους, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων που τρίτοι απολαμβάνουν πάνω στο αντικείμενο της αδειοδότησης. Ο/Η χορηγών/-ούσα την άδεια έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει ειδικά αιτήματα, όπως το να ζητά ότι όλες οι αλλαγές θα σημειώνονται ή θα περιγράφονται. Αν και δεν απαιτείται από τις άδειες μας, προτρέπεστε να σέβεστε τέτοια αιτήματα όταν είναι εύλογα. Περισσότερες συστάσεις για το κοινό.

About Creative Commons

Το νομικό πρόσωπο Creative Commons δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις δημόσιες άδειές του. Ωστόσο, το νομικό πρόσωπο Creative Commons μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει κάποια από τις άδειες δημόσιας χρήσης του στο υλικό που δημοσιεύει και σε αυτές τις περιπτώσεις θα θεωρείται ως "Ο/Η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα)". Το κείμενο των δημόσιων αδειών Creative Commons είναι αφιερωμένο στο δημόσιο τομέα υπό το CC0 Public Domain Dedication . Εκτός από τον περιορισμένο σκοπό διαμοιρασμού υλικού δυνάμει μιας δημόσιας άδειας Creative Commons ή όπως άλλως επιτρέπεται από την πολιτική του νομικού προσώπου Creative Commons όπως αυτή δημοσιεύεται στη διαδικτυακή διεύθυνση creativecommons.org/policies , το νομικό πρόσωπο Creative Commons δεν επιτρέπει τη χρήση του εμπορικού σήματος "Creative Commons" ή άλλου εμπορικού σήματος ή του λογοτύπου του νομικού προσώπου Creative Commons, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για τη χρήση αναφορικά με οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις οποιασδήποτε δημόσιας άδειάς του ή τυχόν άλλων διευθετήσεων, μνημονίων, ή συμφωνιών που αφορούν τη χρήση του αντικειμένου αδειοδότησης. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η εν λόγω παράγραφος δεν αποτελεί περιεχόμενο των δημόσιων αδειών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το νομικό πρόσωπο Creative Commons στη διαδικτυακή διεύθυνση creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.