Creative Commons

Creative Commons Legal Code

Nimi Mainittava - Sama lisenssi 1.0

CREATIVE COMMONS CORPORATION EI OLE LAKI-ASIAINTOIMISTO EIKÄ SE TARJOA OIKEUDELLISIA PALVELUITA. TÄLLÄ LISENSSISOPIMUKSELLA EI PERUSTETA OIKEUDELLISTA EIKÄ MUUTA TOIMEKSIANTOA KÄYTTÄJÄN JA CREATIVE COMMONS CORPORATIONIN VÄLILLE. CREATIVE COMMONS TARJOAA TÄMÄN INFORMAATION "SELLAISENA KUIN SE ON". CREATIVE COMMONS EI TAKAA TARJOAMANSA INFORMAATION OIKEELLISUUTTA, MYÖNNÄ SILLE MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI VASTAA SEN KÄYTTÄMISESTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA.

Lisenssi

TÄMÄ TEOS (MÄÄRITELTY ALLA) LISENSOIDAAN TÄMÄN CREATIVE COMMONS PUBLIC LISENSSIN ("CCPL" TAI "LISENSSI") EHTOJEN MUKAISESTI. TEOS ON TEKIJÄNOIKEUS TAI/JA MUUN SOVELTUVAN LAIN SUOJAAMA. TEOKSEN KÄYTTÖ TÄMÄN LISENSSIN EHTOJEN VASTAISESTI ON KIELLETTY.

KÄYTTÄMÄLLÄ NIITÄ OIKEUKSIA JOTKA TÄSSÄ LISENSSISSÄ MYÖNNETÄÄN, LISENSSIN SAAJA SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA. LISENSOIJA MYÖNTÄÄ LISENSSIN OIKEUDET VAIN SILLÄ EHDOLLA ETTÄ LISENSSIN SAAJA HYVÄKSYY PUOLESTAAN LISENSSIN MÄÄRÄYKSET JA EDELLYTYKSET.

1. Määritelmät

 1. "Yhteenliitetty teos"tarkoittaa teosta, kuten aikakauslehteä, kokoomateosta tai tietosana­kirjaa, johon teos on otettu sellaisenaan, ja jossa on mukana toisten tekijöiden itsenäisiä ja erillisiä teoksia, koottuna yhteen. Yhteenliitettyä teosta ei katsota lisenssissä määritellyksi Jälkiperäiseksi teokseksi (määritelty alla).
 2. " Jälkiperäinen teos " tarkoittaa teosta joka perustuu Teokseen tai muihin olemassa oleviin teoksiin kuten käännös, sovitus, kertova kirjallinen teos, näyttämö- tai elokuvasovitus, elokuvakäsikirjoitus, äänite, taidejäljennös, lyhennelmä, tiivistelmä tai mikä tahansa teos joka on muutettu tai uudelleen muokattu, lukuun ottamatta yhteenliitettyä teosta jota ei tässä lisenssissä katsota Jälkiperäiseksi teokseksi.
 3. "Lisenssin antaja" tarkoittaa sitä luonnollista tai oikeushenkilöä joka tarjoaa teoksen saataville näillä lisenssiehdoilla.
 4. " Alkuperäinen tekijä " tarkoittaa sitä luonnollista henkilöä (tai niitä luonnollisia henkilöitä) joka loi teoksen.
 5. "Teos" tarkoittaa tekijänoikeuden suojaamaa teosta, joka tällä Lisenssillä tarjotaan käyttöön.
 6. "Lisenssin saaja" tarkoittaa luonnollista- tai oikeushenkilöä joka käyttää lisenssin tarjoamia oikeuksia ja joka ei ole aikaisemmin rikkonut tämän Teoksen lisenssin ehtoja, tai henkilöä joka aikaisemman lisenssisopimuksen ehtojen rikkomisen jälkeen on saanut nimenomaisen luvan lisensoijalta tämän lisenssin oikeuksien käyttämiseksi.

2. Tekijänoikeuden sisältämät rajoitukset. Tämä lisenssi ei rajoita, kavenna tai supista tekijänoikeuslain tai muiden soveltuvien lakien yksinoikeuksiin julkistamisen tai muulla perusteella määräämiä rajoituksia.

3. Lisenssin antajan myöntämät oikeudet. Tämän lisenssin ehtojen mukaisesti lisenssin antaja myöntää Lisenssin saajalle maailmanlaajuisen, maksuttoman, rinnakkaislisensoinnin sallivan ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaolo­ajan kestävän) luvan käyttää alla lueteltuja oikeuksia:

 1. valmistaa kappaleita teoksesta, ottaa teos osaksi yhteenliitettyä teosta, ja valmistaa kappaleita teoksesta sen ollessa osana yhteenliitettyä teoksesta;
 2. luoda ja valmistaa kappaleita Jälkiperäisistä teoksista;
 3. levittää Teoskappaleita tai siitä valmistettuja äänitteen kappaleita, sekä näyttää, esittää, esittää digitaalisten yhteyksien välityksin Teos sellaisenaan tai osana yhteenliitettyä teosta;
 4. levittää Teoskappaleita tai siitä valmistettuja äänitteen kappaleita sekä näyttää, esittää niitä sellaisenaan ja digitaalisten yhteyksien välityksin Jälkiperäisinä teoksina.

Yllä mainitut oikeudet koskevat kaikkia viestintävälineitä ja muotoja sekä nyt tunnettuja että myöhemmin kehitettyjä. Yllä mainitut oikeudet sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia jotka mahdollistavat teosten käyttämisen toisessa mediassa ja formaateissa. Kaikki oikeudet joita ei lisenssissä ole mainittu jäävät lisenssinantajalle.

4. Rajoitukset. Myönnettyä lisenssiä koskevat seuraavat rajoitukset:

 1. Lisenssin saajalla on oikeus levittää, näyttää, esittää, tai digitaalisten yhteyksien välityksin esittää Teos näiden lisenssiehtojen mukaisesti. Lisenssin saajan tulee liittää kopio tästä lisenssistä tai Uniform Resource Identifier-viite lisenssiin, jokaiseen teoskappaleeseen tai äänitallenteeseen jonka lisenssin saaja levittää, valmistaa, esittää tai näyttää tai esittää digitaalisia yhteyksiä käyttäen. Lisenssin saaja ei voi puolestaan määrätä edelleenluovutukselle ehtoja, jotka poikkeaisivat tämän lisenssisopimuksen tarkoittamasta. Lisenssin saaja ei saa myöntää teokselle alilisenssejä. Lisenssin saaja ei saa muuttaa tai poistaa tämän lisenssin ehtoihin tai vastuunrajoituksia osoittavia viitteitä. Lisenssin saaja ei saa levittää, näyttää tai esittää, tai digitaalisia keinoja käyttäen esittää Teosta varustettuna sellaisella teknisellä suojakeinolla joka estää pääsyn Teokseen tai Teoksen käytön tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti. Sama koskee Teoksen liittämistä yhteenliitettyyn teokseen, eikä tämä edellytä yhteenliitetyn Teoksen lisensoimista tämän lisenssin mukaisesti Teosta lukuun ottamatta. Jos lisenssin saaja luo yhteenliitetyn tai Jälkiperäisen teoksen, Lisenssin antajan pyytäessä lisenssin saajan on poistettava kaikki viittaukset lisenssin antajaan tai alkuperäiseen tekijään siten kuin on pyydetty, mikäli se on käytännössä mahdollista.
 2. Lisenssin saajalla on oikeus levittää, näyttää, esittää, tai digitaalisten yhteyksien välityksin esittää Jälkiperäinen Teos ainoastaan näiden lisenssiehtojen mukaisesti. Lisenssin saajan tulee liittää kopio tästä lisenssistä tai Uniform Resource Identifier-viite lisenssiin, jokaiseen teoskappaleeseen tai äänitallenteeseen jonka lisenssin saaja levittää, valmistaa, esittää tai näyttää tai esittää digitaalisia yhteyksiä käyttäen. Lisenssin saaja ei voi puolestaan määrätä Jälkiperäisille teoksille ehtoja, jotka poikkeaisivat tämän lisenssisopimuksen tarkoittamista. Lisenssin saaja ei saa muuttaa tai poistaa tämän lisenssin ehtoihin tai vastuunrajoituksia osoittavia viitteitä. Lisenssin saaja ei saa levittää, näyttää tai esittää, tai digitaalisia keinoja käyttäen esittää Jälkiperäistä teosta varustettuna sellaisella teknisellä suojakeinolla joka estää Teoksen käytön tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti. Sama koskee Jälkiperäisen teoksen liittämistä yhteenliitettyyn teokseen, mutta tämä ei edellytä yhteenliitetyn Teoksen lisensoimista tämän lisenssin ehtojen mukaisesti Jälkiperäistä Teosta lukuun ottamatta.
 3. Jos lisenssin saaja levittää, näyttää tai esittää, tai digitaalisten yhteyksien välityksin esittää Teosta tai siitä luotuja Jälkiperäisiä tai yhteenliitettyjä Teoksia, Lisenssin saajan tulee säilyttää kaikki tekijänoikeusilmoitukset ja ilmaista alkuperäisen Teoksen tekijä tavalla, joka kohtuullisesti voidaan sovittaa päätelaitteeseen tai tapaan jolla Teos levitetään, ilmaisemalla tekijän nimi (tai tarvittaessa salanimi tai nimimerkki) jos sellaista on käytetty; alkuperäisen Teoksen nimi jos sellaista on käytetty; Jälkiperäisen teoksen tapauksessa alkuperäisen Teoksen nimi ja sen käyttötapa Jälkiperäisessä teoksessa (esimerkiksi, "Suomalainen käännös N.N:n alkuperäisteoksesta" tai "N.N:n elokuvakäsikirjoitus joka perustuu M.M:n kirjaan"). Tekijän mainitsemisen voi toteuttaa myös muulla hyvän tavan mukaisella tavalla; kuitenkin Jälkiperäisessä tai yhteenliitetyssä teoksessa maininnan tulee ilmetä siellä missä muiden tekijöiden nimet on ilmoitettu ja vähintään yhtä näkyvästi kuin muut vastaavat tekijätiedot on ilmoitettu.

5. Tahdonilmaisut, Takuu ja Vastuunvapaus

 1. Tarjoamalla teoksen yleisön saataville tällä lisenssillä, Lisenssin antaja ilmoittaa ja vakuuttaa että hän parhaan ymmärryksensä mukaan ja kohtuullisissa määrin on varmistanut siitä että:
  1. Lisenssin antajalla on kaikki oikeudet teokseen jotka ovat tarpeellisia tämän Lisenssin myöntämiseksi ja sen mukaisten oikeuksien lailliselle luovuttamiselle ilman että lisenssin saajalla on velvollisuutta maksaa rojalteja, pakollisia lisenssimaksuja, tai muita maksuja;
  2. Teos ei loukkaa tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, tekijänoikeuden lähioikeuksia, common law-oikeuksia tai muita oikeuksia joita kolmansilla on tai loukkaa yksityisyyttä, aiheuta muuta vahinkoa kolmansille tai loukkaa kunniaa.
 2. ELLEI TÄSSÄ LISENSSISSÄ OLE MUUTEN MÄÄRÄTTY TAI ERIKSEEN KIRJALLISESTI SOVITTU TAI SOVELTUVASSA PAKOTTAVASSA LAISSA MÄÄRÄTTY, TEOKSEEN MYÖNNETÄÄN LISENSSI "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI TAKUUEHTOA, ILMAISTUA TAI HILJAISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITTUEN TAKUUTA TEOKSESTA, TEOKSEN SISÄLLÖSTÄ TAI TEOKSEN TARKKUUDESTA.

6. Vastuunrajoitus. LISENSOIJA EI OLE VASTUUSSA MUISTA KUIN LAIN NIMENOMAAN MÄÄRÄÄMISSÄ TAI KOHDAN 5 YKSILÖIMISSÄ KOLMANNELLE AIHEUTUVISTA TAPAUKSISSA. ETENKÄÄN LISENSSIN ANTAJA EI OLE VASTUUSSA LISENSSIN SAAJALLE, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ENNAKOLLISISTA TAI RANGAISTUKSEN LUONTOISISTA VAHINGOISTA JOITA TÄMÄN LISENSSIN TAI TEOKSEN KÄYTÖSTÄ VOI SYNTYÄ, SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA ETTÄ LISENSSIN SAAJA OLISI SAANUT LISENSSIN ANTAJALTA OHJAUSTA NÄIDEN TILANTEIDEN VARALTA.

7. Lakkaaminen

 1. Tämä lisenssi purkautuu ja sillä luovutetut oikeudet lakkaavat automaattisesti, mikäli lisenssin saaja millä tahansa tavalla loukkaa tämän lisenssin ehtoja. Luonnolliset tai oikeushenkilöt jotka ovat saaneet tällä Lisenssillä oikeuden käyttää teosta osana yhteenliitettyä teosta tai Jälkiperäistä teosta eivät menetä oikeutta mikäli he huolellisesti noudattavat lisenssiehtoja. Päättyminen ja lisenssiehtojen raukeaminen ei koske tämän lisenssin jaksoja 1, 2, 5, 6, 7, ja 8.
 2. Näillä ehdoilla ja edellytyksillä Lisenssi myönnetään pysyvästi (tekijänoikeuden kestoajaksi). Edellisestä riippumatta lisenssin antajalla on kuitenkin oikeus julkaista Teos muilla kuin tämän sopimuksen mukaisilla ehdoilla tai lopettaa Teoksen levittämisen koska tahansa; tässä tilanteessa aikaisemmat ja tämän sopimuksen nojalla annetut lisenssiehdot pysyvät muuttumattomina, ja tämä Lisenssi on voimassa kaikin osin ja pätevä ellei se ole rauennut edellä mainitulla tavalla.

8. Muut ehdot

 1. Aina kun lisenssin saaja levittää tai digitaalisten yhteyksien välityksin esittää Teoksen tai yhteenliitetyn teoksen, Lisenssin antaja tarjoaa teoksen vastaanottajalle Teoksen lisensoitavaksi samoin ehdoin kuin Lisenssin saaja on saanut Teoksen tämän lisenssin mukaisesti käyttöönsä.
 2. Aina kun lisenssin saaja levittää tai digitaalisten yhteyksien välityksin esittää Jälkiperäisen teoksen, Lisenssin antaja tarjoaa teoksen vastaanottajalle alkuperäisen Teoksen lisensoitavaksi samoin ehdoin kuin Lisenssin saaja on saanut Teoksen tämän lisenssin mukaisesti käyttöönsä.
 3. Mikäli jokin osa tästä lisenssistä on pätemätön tai sitä ei voida valvoa soveltuvien lakien mukaisesti, tämä ei vaikuta muiden Lisenssin ehtojen pätevyyteen tai valvottavuuteen, ja ilman tämän lisenssin osapuolien erillisiä toimia, tällaiset ehdot tarkistetaan vähimmin mahdollisin muutoksin sitoviksi, valvottaviksi ja voimassa oleviksi.
 4. Sopimusehdosta tai sopimusrikkomukseen vetoamisesta luopuminen on tehtävä kirjallisesti.
 5. Tämä lisenssi muodostaa täydellisen sopimuskokonaisuuden osapuolten välille Teoksesta. Osapuolten välillä ei ole muita sopimuksia tai välipuheita Teoksesta. Lisenssin antajaa eivät sido lisenssinsaajan kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa tai neuvotteluissa esille tulevat ehdot. Tätä Lisenssiä ei saa muuttaa ilman yhteisesti sovittua kirjallista lisenssin antajan ja lisenssin saajan välistä sopimusta.

Creative Commons ei ole Lisenssin osapuoli eikä anna mitään Teosta koskevaa takuuta. Creative Commons ei ole vastuussa Lisenssin saajan tai kolmansien kärsimästä vahingosta, mukaan luettuna muttei rajoittuen yleisistä, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista joita tästä Lisenssistä voi aiheutua. Huolimatta kahdesta(2) edellisestä lauseesta; jos Creative Commons kuitenkin on nimenomaisesti ryhtynyt tässä tarkoitetuksi lisenssin antajaksi, sillä on kaikki oikeudet ja velvollisuudet mitkä Lisenssin antajalle kuuluvat.

Lukuun ottamatta rajoitettua käyttöä, jolla osoitetaan yleisölle Teoksen olevan lisensoitu CCPL-lisenssillä, Lisenssin saaja tai antaja ei saa käyttää "Creative Commons" tavaramerkkiä tai siihen liittyviä logoja ilman etukäteen saatua kirjallista Creative Commons:in antamaa suostumusta. Tavaramerkkejä on käytettävä Creative Commonsin voimassa olevien käyttöohjeiden mukaisesti. Nämä ohjeet ovat saatavilla Creative Commons verkkosivuilla tai annetaan saataville pyydettäessä.

Creative Commons:iin saa yhteyden osoitteessa https://creativecommons.org/.

« Takaisin Deediin