Quant a les llicències

El que fan les nostres llicències

Les llicències i eines de dret d’autor Creative Commons, suposen un equilibri dins l’escenari tradicional de “tots els drets reservats” establert per les lleis de propietat intel•lectual. Les nostres eines ofereixen la possibilitat tant autors individuals com grans companyies o institucions, d'una via simple i estandarditzada per atorgar permisos de drets d’autor sobre les seves obres creatives. La combinació de les nostres eines i usuaris és un conjunt de béns comuns vast i creixent , una font de continguts que podent ser href="http://creativecommons.org/videos/wanna-work-together"> copiats, distribuïts ,editats, remesclats i usats com a base per a una nova creació , tot dins els límits dels drets d’autor .

Disseny i justificació de la llicència

Totes les llicències de Creative Commons tenen moltes característiques importants en comú. Cada llicència ajuda els creadors - els anomenem llicenciadors si utilitzen les nostres eines - a retenir els drets de propietat intel·lectual alhora que permeten a altres copiar, distribuir i fer alguns usos de la seva obra - almenys per a finalitats no comercials. Cada llicència de Creative Commons també assegura que els llicenciadors siguin reconeguts com a autors de la seva obra de la manera que es mereixen. Cada llicència de Creative Commons és vigent a tot el món i dura tant com duren els drets de propietat intel·lectual aplicables (perquè estan construïdes a partir de les lleis de propietat intel·lectual). Aquestes característiques comunes serveixen com a base, sobre la qual els llicenciadors poden optar a atorgar permisos addicionals al moment de decidir com volen que sigui utilitzada la seva obra.

El llicenciant Creative Commons haurà de respondre unes breus qüestions abans d’escollir una llicència: primer, vull permetre'n el seu ús comercial o no? i segon, vull permetre que se'n facin obres derivades o no ?. Si el llicenciant decideix permetre obres derivades, podrà també decidir que qualsevol futur usuari de la seva obra – els anomenats llicenciataris- hagin d'oferir les seves noves obres sota les mateixes condicions. Anomenem aquesta idea “ Comparteix Igual” , aquest es un dels mecanismes ( de ser escollit) que afavorirà, amb el temps, al creixement dels comuns digitals. Comparteix Igual s’inspira en la llicència GNU General Public License, utilitzada per molts projectes de software lliure i codi obert.

Les nostres llicències no afecten les llibertats que la llei concedeix als usuaris d'obres creatives protegides pels drets de propietat intel·lectual, com les excepcions, les limitacions o l'ús just. Les llicències de Creative Commons requereixen que els llicenciataris obtinguin permís per fer amb l'obra qualsevol de les coses que la llei reserva exclusivament al llicenciador i que la llicència no ho permet expressament. Els llicenciataris han de reconèixer la titularitat del llicenciador, han de manteniri intactes els avisos de propietat intel·lectual en totes les còpies de l'obra, i enllaçar-hi la llicència. Els llicenciataris no poden imposar mesures tecnològiques per restringir l'accés a l'obra d'altres.

Trieu el nostre senzill Selector de Llicència.

Tres "capes" de les llicències

Llegible per màquines

Llegible per humans

Però com que de fet la majoria dels creadors, els educadors i els científics no són advocats, també oferim les llicències en un format que la gent normal pot llegir - el "Commons Deed" o resum (també conegut com la versió "llegible" de la llicència). Aquesta versió és una referència útil per als llicenciadors i els llicenciataris, on es resumeixen i s'indiquen els termes i les condicions més importants. Penseu en el "Commons Deed" com una interfície amigable del text legal que hi ha sota, encara que aquesta versió no sigui la llicència, ni el seu contingut formi part del propi text legal.

L’estrat final de la llicència reconeix el software, des dels motors de cerca passant per la ofimàtica fins arribar a l’edició de música, juga un paper clau en la creació, copia, difusió i distribució de les obres. Amb l’objectiu de facilitar que la Web detecti on es troben aquelles obres disponibles sota llicències Creative Commons, entreguem una versió de la llicència “llegible per màquines”: un resum dels drets i obligacions clau, escrits en un format que permet als sistemes informàtics, motors de recerca i altres formes de tecnologia puguin entendre. Amb aquest fi, hem desenvolupat un mètode estandaritzat de descripció de llicències que el software es capaç d’entendre, denominat CC Rights Expression Language (CC REL).

La cerca de contingut obert, és una funció vital per als nostres platenjaments.Pots usarhref="http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?&answer=29508&hl=">Google per a buscar contingut Creative Commons , imatges Flickr, àlbums a Jamendo, i mitjans generalistes a spinxpress.Wikimedia Commons,el dipòsit multimèdia de Wikipedia Wikipedia,és un dels nostres principals usuari de llicències.

En conjunt, aquestes tres capes de les llicències garanteixen que l'espectre de drets no sigui només un concepte jurídic. És quelcom que els creadors d'obres poden entendre, els seus usuaris poden entendre, i fins i tot la pròpia web pot entendre.

Les llicències

Reconeixement
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-CompartirIgual
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-SenseObraDerivada
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-NoComercial
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
CC BY-NC-ND

Aquesta llicència és la més restrictiva de les sis llicències estàndar, només permet la decàrrega de les obres i que es puguin compartir amb la gent sempre que us en reconeguin l'autoria, però no poden ser modificades de cap manera ni ser utilitzades amb finalitat comercial.

Vegeu el resum de la llicència | Vegeu el codi legal

També oferim eines que serveixen dins l’espai de “tots els drets concedits" del domini públic. La nostra eina CC0 permet als llicenciadors renunciar a tots els drets i ubicar una obra en el domini públic , i la nostra Marca del Domini Públic que permet a qualsevol usuari "marcar” una obra com a part del domini públic.