O licencích

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Jak fungují tyto licence

Autorskoprávní nástroje a licence Creative Commons vytvářejí rovnováhu v rámci tradičního nastavení "všechna práva vyhrazena", které jinak automaticky autorské právo zajišťuje. Naše nástroje nabízejí každému, od jednotlivých autorů až po velké společnosti a instituce, jednoduchý, standardizovaný způsob, jak umožnit ostatním užívat svoje dílo. Kombinací těchto nástrojů a jejich uživatelů vzniká obrovské a stále rostoucí digitální společenství, množství obsahu, který může být kopírován, šířen, upravován a pozměňován, to vše v rámci autorského práva.

Návrh licence a jeho odůvodnění

Všechny licence Creative Commons mají mnoho společných prvků. Každá licence pomáhá autorům — kterým říkáme poskytovatelé licence, když používají naše právní nástroje; zachovat autorská práva, zatímco umožňují ostatním dílo kopírovat, šířit a určeným způsobem užívat toto dílo; přinejmenším nekomerčně. Každá CC licence také zajišťuje autorům, že za svou práci dostanou uznání, které si zaslouží. Každá CC licence funguje po celém světě a platí tak dlouho, dokud trvají aplikovatelná autorská práva (neboť jsou založeny na autorském právu). Tyto společné rysy slouží jako základní linie, nad níž mohou autoři, když se rozhodují, jak chtějí, aby jejich dílo bylo využíváno, udělit další povolení.

Při volbě licence odpovídá poskytovatel licence na několik otázek — za prvé, chci povolit komerční užití? A za druhé, chci povolit vytváření odvozených děl? Pokud se poskytovatel licence rozhodne povolit vytváření odvozených děl, může dále vyžadovat, aby kdokoliv, kdo dílo užije, &mdash, takové osoby nazýváme nabyvatelé licence — vystavil vzniklé dílo za stejných licenčních podmínek. Tento prvek se nazývá "Zachovejte licenci" a je to jeden z mechanismů (pokud je zvolen), který pomáhá rozrůstání množství děl vystavených pod CC licencí. "Zachovejte licenci" je inspirováno GNU General Public License, která je užívána velkým množstvím free a open source software projektů.

Naše licence nijak nezasahují do svobod, které garantuje uživatelům autorských děl autorské právo, jako například výjimky z něj a jeho omezení. Licence Creative Commons vyžadují, aby nabyvatele licence získali svolení od poskytovatele licence k způsobům užití díla, které mu právo vyhrazuje a které nejsou výslovně povoleny licencí. Nabyvatelé licence musí uvádět poskytovatele, zachovat nedotčeny všechny autorskoprávní výhrady na všech rozmnoženinách díla a uvádět odkaz na znění licenčních podmínek v každé rozmnoženině díla. Nabyvatelé licence nesmí použít technických prostředků ochrany k omezení přístupu k dílu ostatním.

Vyzkoušejte jednoduchý Výběr Licence.

Tři "vrstvy" licencí

Strojově čitelné

Lidsky srozumitelné

Vzhledem k tomu, že většina autorů, pedagogů a vědců nejsou právníci, dáváme licence k dispozici i ve formátu, který mohou číst normální lidé - tzv. verze Commons Deed neboli Zkrácené znění (taktéž "lidsky čitelná" verze licence). Zkrácené znění je pomůckou pro poskytovatele a nabyvatele licence, shrnuje nejdůležitější licenční ujednání. Přemýšlejte o něm jako o uživatelsky přívětivém rozhraní k Plnému znění licenčních podmínek, ačkolik samotné Zkrácené znění licencí není a jeho obsah není částí vlastního Plného znění.

Poslední vrstva návrhu licence ukazuje, že software, od vyhledávačů přes kancelářské programy až k upravování hudby, hraje obrovskou roli ve vytváření, kopírování, vyhledávání a šíření děl. Aby bylo pro web snadné určit, která díla jsou dostupná pod licencí Creative Commons, poskytujeme "strojově čitelnou" verzi licence - souhrn důležitých práv a povinností zapsaných ve formátu, kterému mohou softwarové systémy, vyhledávače a další druhy technologií porozumět. Abychom toho dosáhli, vyvinuli jsme standardizovaný způsob, jak popsat licence, aby jim software rozuměl, nazvaný CC Rights Expression Language (CC REL).

Vyhledávání otevřeného obsahu je důležitou funkcí, umožněnou naším přístupem. Pro vyhledávání děl pod licencí Creative Commons použijte href="http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?&answer=29508&hl=">Google nebo hledejte obrázky na Flickru, hudební alba na Jamendu, a média obecně na spinxpress. Wikimedia Commons, multimediální repozitář Wikipedie, je také jedním z hlavních uživatelů našich licencí.

Tyto tři vrstvy společně zajišťují, že poskytovaná suma práv není pouze teoretický právní koncept. Je to něco, čemu rozumějí autoři děl stejně jako jejich uživatelé a čemu rozumí dokonce i web samotný.

Licence

Uveďte původ
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Zobrazit Zkrácené znění licence | Zobrazit plné znění licenčních podmínek

Uveďte původ-Zachovejte licenci
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Zobrazit Zkrácené znění licence | Zobrazit plné znění licenčních podmínek

Uveďte původ-Nezpracovávejte
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Zobrazit Zkrácené znění licence | Zobrazit plné znění licenčních podmínek

Uveďte původ-Neužívejte komerčně
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Zobrazit Zkrácené znění licence | Zobrazit plné znění licenčních podmínek

Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Zobrazit Zkrácené znění licence | Zobrazit plné znění licenčních podmínek

Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte
CC BY-NC-ND

Tato licence je ze všech šesti hlavních CC licencí nejpřísnější - nejvíce omezující. Umožňuje ostatním pouze stahovat Vaše díla a sdílet je s ostatními za podmínky, že Vás uvedenou jako autora, nesmějí však dílo nijak upravovat, ani ho užívat komerčně.

Zobrazit Zkrácené znění licence | Zobrazit plné znění licenčních podmínek

Poskytujeme také nástroje, které označují volná díla, fungují v prostoru "všechna práva udělena". Nástroj CC0umožňuje poskytovateli licence vzdát se veškerých práv k dílu a vystavit ho jako dílo volné, avšak z hlediska českého autorského práva není vhodné tento nástroj používat. . Nástroj Public Domain Mark umožňuje kterémukoli uživateli internetu označit díla, která nejsou předmětem ochrany autorských práv.