دربارهٔ مجوز

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

مجوزمان چه کاری انجام می دهد

پروانه‌ها و ابزارهای حق تکثیر کریتیو کامنز یک تعادل داخل زمینه «تمام حقوق محفوظ است» سنتی ایجاد می‌کند که قانون حق تکثیر می‌سازد. ابزار ما به همه از سازندگان منحصر به فرد تا شرکت‌های بزرگ و مؤسسات یک راه ساده و استاندارد برای اعطاکردن اجازه‌ها برای آثار خلاق‌شان ارائه می‌کند. ترکیب ابزار ما و کاربران‌مان یک مشترک دیجیتال گسترده و در حال رشد است، یک مخزن از محتوایی که می‌تواند در محدودهٔ قانون حق تکثیر نسخه‌برداری، توزیع، ویرایش، ترکیب، و بر اساس آن ساخته شود.

طراحی و منطق مجوز

همه پروانه‌های کریتیو کامنز ویژگی‌های مهم مشترک بسیاری دارند. هر پروانه به خالقین — ما آنها را پروانه‌دهنده می‌نامیم اگر از ابزارهایمان استفاده کنند — کمک می‌کند حق تکثیر را هنگامی که به دیگران برای نسخه‌برداری، توزیع‌کردن، و برخی موارد استفاده از اثرشان اجازه می‌دهند حفظ کنند — دست کم غیر تجاری. هر پروانه کریتیو کامنز همچنین تضمین می‌کند پروانه‌دهنده‌ها اعتبار برای اثرشان آنطور که شایسته‌شان است بدست آورند. هر پروانه کریتیو کامنز در سراسر دنیا کار می‌کند و تا زمانی که حق تکثیر قابل اجرا روام آورد دوام می‌آورد (زیرا بر حق تکثیر ساخته شده‌اند). این ویژگی‌های مشترک به عنوان پایه، در بالای پروانه‌دهنده‌هایی که اعطاءکردن اجازه‌های اضافی را هنگامی که تصمیم می‌گیرند چطور اثرشان مورد استفاده قرار گیرند انتخاب می‌کنند به کار می‌رود.

انتخاب کنندهٔ مجوز کریتیو کامنز به سوال‌های سادهٔ محدودی در روند انتخاب مجوز پاسخ می‌دهد. —اولین، آیا اجازهٔ استفادهٔ تجاری را می‌دهم یا نه؟ دومین، آیا اجازهٔ اثر اشتقاقی می دهم یانه؟ اگر مجوزدهنده تصمیم گرفت که اجازهٔ اثر اشتقاقی بدهد، ممکن است پیش‌نیازهای استفاده از اثر — که ما به آن مجوزها می گوییم— تا آثار اشتقاقی هم تحت مجوز همسان قابل استفاده باشد. که به آن اشتراک همسان می گوییم که (در صورت انتخاب) به عموم اجازهٔ گسترش در طی زمان می‌دهد. اشتراک همسان توسط گنو استفاده عمومی و بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزارهای آزاد و متن باز مورد استفاده است.

Our licenses do not affect freedoms that the law grants to users of creative works otherwise protected by copyright, such as exceptions and limitations to copyright law like fair dealing. Creative Commons licenses require licensees to get permission to do any of the things with a work that the law reserves exclusively to a licensor and that the license does not expressly allow. Licensees must credit the licensor, keep copyright notices intact on all copies of the work, and link to the license from copies of the work. Licensees cannot use technological measures to restrict access to the work by others.

انتخاب‌گر پروانه سادهٔ ما را آزمایش کنید.

سه “لایهٔ“ مجوزها

قابلیت خواندن توسط ماشین

انسان قابل خواندن

But since most creators, educators, and scientists are not in fact lawyers, we also make the licenses available in a format that normal people can read — the Commons Deed (also known as the “human readable” version of the license). The Commons Deed is a handy reference for licensors and licensees, summarizing and expressing some of the most important terms and conditions. Think of the Commons Deed as a user-friendly interface to the Legal Code beneath, although the Deed itself is not a license, and its contents are not part of the Legal Code itself.

The final layer of the license design recognizes that software, from search engines to office productivity to music editing, plays an enormous role in the creation, copying, discovery, and distribution of works. In order to make it easy for the Web to know when a work is available under a Creative Commons license, we provide a “machine readable” version of the license — a summary of the key freedoms and obligations written into a format that software systems, search engines, and other kinds of technology can understand. We developed a standardized way to describe licenses that software can understand called CC Rights Expression Language (CC REL) to accomplish this.

Searching for open content is an important function enabled by our approach. You can use Google to search for Creative Commons content, look for pictures at Flickr, albums at Jamendo, and general media at spinxpress. The Wikimedia Commons, the multimedia repository of Wikipedia, is a core user of our licenses as well.

Taken together, these three layers of licenses ensure that the spectrum of rights isn’t just a legal concept. It’s something that the creators of works can understand, their users can understand, and even the Web itself can understand.

مجوزها

ارجاع
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

نمایش سند مجوز | نمایش کد قانونی

ارجاع-نشر همانند
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

نمایش سند مجوز | نمایش کد قانونی

ارجاع-غیراشتقاقی
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

نمایش سند مجوز | نمایش کد قانونی

ارجاع-غیرتجاری
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

نمایش سند مجوز | نمایش کد قانونی

ارجاع-غیرتجاری-نشر همانند
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

نمایش سند مجوز | نمایش کد قانونی

ارجاع-غیرتجاری-غیراشتقاقی
CC BY-NC-ND

This license is the most restrictive of our six main licenses, only allowing others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

نمایش سند مجوز | نمایش کد قانونی

We also provide tools that work in the “all rights granted” space of the public domain. Our CC0 tool allows licensors to waive all rights and place a work in the public domain, and our Public Domain Mark allows any web user to “mark” a work as being in the public domain.